Bijdrage PCW inzake integrale huisvestingsplan

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Is het voorstel goed voor Waddinxveen? Dat is een vraag die wij afgelopen tijd bij verschillende raadsvoorstellen hebben gesteld. Misschien is het u opgevallen. Misschien dacht u: dat is wel een heel algemene vraag. Misschien zelfs een beetje een retorische vraag.
Bij het voorliggende voorstel met betrekking tot het IHP hebben wij die vraag niet gesteld en gaan wij de vraag ook niet stellen. Wat ons betreft is het duidelijk en hebben wij zelf het antwoord klaar: Dit integrale huisvestingsplan is goed voor Waddinxveen!

Ik noem kort een aantal redenen:
• het is een echt integraal plan voor al de waddinxveens basisscholen
• het is niet een kortzichtig plan met een korte horizon maar echt een plan voor lange termijn
• onze waddinxveense basisschooljeugd krijgt een kwalitatief goede leeromgeving; voorzitter, misschien wel zo goed dat ze extra hun best gaan doen om na te moeten blijven zodat ze nog langer in een frisse school kunnen zijn! Dat zou een ongewenst bij effect zijn...
• niet alleen de jeugd maar ook de meesters en de juffen, laat ik ze zo maar gewoon noemen, krijgen een goede werkomgeving, dit werkt ongetwijfeld positief bij werving van nieuw personeel
• als laatste noem ik dat het een breed gedragen plan is, gedragen door al de besturen en directies
Complimenten dus voor iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan dit plan.
Wij hebben nog wel een aantal vragen en opmerkingen bij dit plan.

1. Om te zorgen dat het een integraal en breed gedragen plan blijft is volgens ons een strakke regie nodig en waar mogelijk ook op onderdelen een gezamenlijk optrekken. Dit kan financieel gezien ook voordeel opleveren. We hoeven geen antwoord hoe de wethouder dit precies op gaat pakken. Dat is wat ons betreft ook een punt voor uitvoering. Wel willen we de wethouder vragen of zij toe wil zien op de integrale uitwerking en om op één of andere manier te voorzien in een overkoepelende regisseur.

2. Het tweede punt dat we willen markeren is het projectmanagement. Het is nog niet duidelijk hoe het bouwheerschap ingevuld wordt. Wel is duidelijk dat er een strakke planning is met veel volgordelijkheid, dat er een hoog kwaliteitsniveau als uitgangspunt gekozen is en dat het hele plan heel veel geld kost. Wat ons betreft zijn deze drie zaken (tijd, kwaliteit en geld) Kaderstellend en wordt daar niet aan getornd. Ziet de wethouder dit ook zo en wil zij nadrukkelijk aandacht schenken aan risicomanagement. Bij dit aandachtspunt willen wij de wethouder ook vragen om regelmatig, bijvoorbeeld 1x per kwartaal, terugkoppeling te geven met betrekking tot de voortgang van de uitvoering.

3. Het laatste punt dat we willen noemen heeft ook betrekking op de uitvoering. Wij zouden het waardevol vinden als bij de besteding van 19 miljoen zoveel als mogelijk ook lokale partijen betrokken worden. Aannemers bijvoorbeeld. Uiteraard binnen de grenzen van het aanbestedingsrecht. Maar wij vragen de wethouder, en via haar ook aan de besturen, om hun uiterste best te doen om lokale partijen een kans te geven. Ik hoop daarbij overigens ook dat lokale partijen zich daarvoor in zullen spannen. Wellicht kunnen meerdere kleinere partijen samenwerking zoeken waardoor ze gezamenlijk grote projecten aan kunnen.

Voorzitter ik rond af. Er zitten nog wat open eindjes in het plan. Bijvoorbeeld met betrekking tot nadere afspraken met de besturen. Wij hebben er vertrouwen in dat dit in de uitvoering in goed overleg opgepakt wordt. Wij wensen al de betrokkenen daar veel succes bij. Waddinxveen wordt door uitvoering van dit plan beter en mooier!

Lambert den Dekker
raadslid PCW

De gestelde vragen zijn naar tevredenheid beantwoord door het college en het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Scholen, besturen en gemeente kunnen aan de slag!

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»