Bijdrage raad Locatieselectie Duurzame Opvang Vluchtelingen

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Afgelopen raadsvergadering spraken we over de locatieselectie met betrekking tot de opvang van asielzoekers. Uit een enquête zijn 117 suggesties voor locaties gekomen. Deze moeten komende tijd aan de hand van een wegingskader beoordeeld worden. Over dat wegingskader ging het raadsvoorstel dat we 13 december bespraken. PCW kon zich in grote lijnen goed vinden in het raadsvoorstel. We vonden alleen dat er wat meer nadruk kan liggen in het wegingskader op het belang van andere locale doelgroepen die met spoed huisvesting nodig hebben. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de locatie in relatie tot de omgeving. Onze bijdrage leest u hieronder.

1. In commissie al aangegeven hoe wij tegen het raadsvoorstel aankijken. Daarbij al aangegeven dat wij positieve grondhouding hebben met betrekking tot de duurzame opvang van vluchtelingen. We hebben niet schoorvoetend maar van harte ingestemd met de startnotitie omdat we het belangrijk vinden dat we ruimhartig voorzien in de opvang van kwetsbare mensen. We nemen hiermee ook onze bestuurlijke verantwoordelijkheid gelet op het landelijke knelpunt met betrekking tot het huisvesten van vluchtelingen.

2. Bij het bespreken van onderwerpen zoals nu voorligt is het belangrijk om ons oor te luisteren te leggen bij onze inwoners. Bewoners hebben de moeite genomen om de vragenlijst in te vullen en dan moeten we ook goed kijken wat we met de uitkomsten van dit participatieonderdeel kunnen doen. Dat vraagt zorgvuldigheid. Uit het raadsvoorstel blijkt deze zorgvuldigheid uit de vormgeving van proces. Maar naast het proces gaat het ook om de concrete invulling van de stappen in dat proces die met communicatie met inwoners te maken hebben. Zoals ook in de commissie al aangegeven vragen we hier aandacht voor.

3. Wat wij daarbij belangrijk vinden is dat we duidelijk moeten maken dat we naast onze inzet voor vluchtelingen ook oog hebben voor de huisvesting van lokale spoedzoekers. Door dit in het wegingskader extra aandacht te geven, laten we dit blijken en maken we dit concreet. Daarnaast kunnen we dit ook concreet maken door straks bij het bespreken van de Burap de nog in te stellen bestemmingsreserve niet alleen voor vluchtingen te bestemmen maar ook voor spoedzoekers. Bij de behandeling van dit punt zullen we dit nader toelichten.

4. Dan nog over de locatie zelf. We hebben ervaring met het AZC langs de rondweg. Maar ook recenter met de huisvesting van Oekraïners en met de tijdelijke opvang in sporthal de Sniep; uiteindelijk is dat prima gelopen maar je ziet wel dat de communicatie met de buurt nauw luistert en aandacht vraagt. De ervaring leert dat een locatie in een omgeving met minder concentratie van woningen voorkeur heeft boven een locatie met meer concentratie van woningen. Dit betekent nadrukkelijk niet dat een locatie meer in de kern van Waddinxveen een no-go is maar dat als er wat te kiezen valt, we het aspect van de mate van bebouwing rondom de locatie wel mee moeten wegen bij de selectie. Dit kan je tot uiting laten komen in het wegingskader door meer punten toe te kennen aan een locatie met minder concentratie van woningen.

5. Voorzitter, we volgen een zorgvuldig proces. En dat is goed, zoals al gezegd. Als we dit proces volgen en er komt straks een bepaalde locatie uit, dan kunnen we dit goed uitleggen naar onze inwoners. We kunnen dan ook inwoners die minder tevreden met de uitkomst recht in de ogen kijken. We vertrouwen er daarom ook op dat door deze aanpak en door de communicatiemomenten die nog komen, er breed draagvlak ontstaat.

6. Als afsluiting wil ik graag benadrukken dat de exacte locatie die uiteindelijk uit dit proces volgt, niet ten koste mag gaan voor de juiste zorg voor de mensen die er straks een tijdelijke woonplek (of herberg) vinden. En daar hebben we, gezien de ervaringen uit het recentere en wat verdere verleden, het volste vertrouwen in!

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter, raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»