Bijdrage Regiovisie Midden-Holland Jeugd en WMO-Scherper aan de wind

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Inleiding

Allereerst willen we de betrokken medewerkers van de gemeente en de regio bedanken voor het opstellen van deze regiovisie en het meenemen van de raadsleden tijdens de twee regionale avonden eerder dit jaar. Ook het regionaal afstemmingsoverleg sociaal domein willen we bedanken en de PAR voor hun uitgebrachte advies.


Voor ons ligt een regiovisie die voldoet aan de gestelde eisen van de Norm voor Opdrachtgeverschap. Samen met de andere vier gemeentes gaan we ons richten op de inkoop van 2024.

Zorg en ondersteuning voor iedereen
Als PCW vinden we het allerbelangrijkste dat de inwoners de zorg en ondersteuning blijven ontvangen die echt nodig is. Door deze regiovisie zal dit behouden blijven, terwijl er wel gewerkt wordt aan de verbetering van de kwaliteit en gewerkt wordt aan het verminderen van de kosten. Dat is een moeilijke, maar ook belangrijke opgave in deze tijd van schaarste.

Contact huisartsen en jeugdartsen
Het contact met huisartsen en jeugdartsen blijft een lokale, maar belangrijke taak om zo in gesprek te blijven over mogelijkheden van doorverwijzing. De jeugdartsen hebben behoefte aan een overzicht van de verschillende toegangen per gemeente en we zijn blij dat de wethouder in de commissievergadering heeft gezegd dit in de regio mee te zullen nemen.

Budgetplafonds
We hebben vernomen dat er sinds kort in de regio wordt gewerkt met zogenaamde slimme budgetplafonds. De PCW vindt het belangrijk dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de werking van deze slimme budgetplafonds en zouden graag inzicht hebben in de nadelige bijeffecten daarvan. Als PCW dienen we daarom samen met D66, WeWa en CDA de motie Budgetplafonds in
waarvan het dictum luidt:

verzoekt het college om

- de raad, bij voorkeur in regionaal verband, van een nadere duiding (mogelijke voor- en nadelen) te voorzien van de werking van (slimme) budgetplafonds ter voorbereiding op de nieuwe inkoop;
- de raad, bij voorkeur in regionaal verband, te informeren wanneer (slimme) budgetplafonds nadelige (bij)effecten blijken te veroorzaken;

en gaat over tot de orde van de dag.

Jeugdhulp en passend onderwijs
Als PCW vinden we het belangrijk dat kinderen op de basisschool goed worden geholpen op school als er jeugdhulp nodig is. Daarom dienen we als PCW samen met PvdA/GL, D66, WeWa en het CDA de motie Jeugdhulp en passend onderwijs in waarvan het dictum luidt:

verzoekt het college om:

- de tekst over aansluiting jeugdhulp en passend onderwijs nogmaals langs de verbeterpunten passend onderwijs en de adviezen in het rapport “Met andere ogen” te leggen om te kijken of kinderen voldoende goed kunnen worden geholpen;
- de voortgang van de samenwerking op een passende manier voor de raden inzichtelijk te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Reactie op ingediende amendementen en moties

De PCW zal de twee amendementen bij deze regiovisie mede indienen. Goed om de gemeenteraden mee te nemen in het stellen van kaders rondom de vraag wat gebruikelijke zorg is. De ruimte voor de lokale verschillen moet aanwezig blijven.

Het amendement positieve gezondheid is een mooie aanvulling op deze regiovisie. De essentie van positieve gezondheid ligt op het bevorderen van een veerkrachtig en betekenisvol leven van een mens. En dan komt er ruimte voor de passende zorg.

De motie ‘positie van de raden’ hebben we mede ondertekend. Dat er dit jaar al een informatienota kan komen naar de raden met daarin de positie van de raden bij de diverse onderwerpen vinden we snel maar vooral waardevol om te weten waar we aan toe zijn als raad.

De motie ‘vervolgacties RASD’ zullen we steunen. Als PCW vinden we het goed dat de opgehaalde onderwerpen in de diverse raden een plek krijgen in de toekomst in regionaal verband.

De motie ‘voorbereid op mogelijke afschaling’ hebben we mee ondertekend. Als complexe zorg niet meer nodig is en er kan worden afgeschaald naar lichtere zorg, is het belangrijk dat dit op tijd gebeurt. En belangrijk is in dit verband ook dat de gemeente Waddinxveen voorbereid zal zijn op deze mogelijke afschaling. Kan de wethouder toezeggen dat er in Waddinxveen zal worden gekeken in de nabije toekomst of we voldoende zijn voorbereid op deze mogelijke afschaling? (Wethouder Leferink heeft gezegd dat ze de raad op de hoogte houdt van de ontwikkelingen van de regiovisie en de lokale voorbereiding op mogelijke afschaling hierin meeneemt.)

De geamendeerde regiovisie is samen met de ingediende moties unaniem aangenomen.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»