Bijdrage Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Voorzitter,

Het op orde hebben en houden van ons maatschappelijk vastgoed is belangrijk omdat een groot deel van onze inwoners daar gebruik van maakt.

Allereerst natuurlijk de basisscholen. Met het vaststellen van het Integrale huisvestingsplan voor de basisscholen hebben we een aantal jaren geleden een goede slag gemaakt. Er wordt hard gewerkt aan de uitvoering daarvan. En dat is goed zichtbaar in ons dorp. 

En nu ligt er een concept plan voor het overige maatschappelijk vastgoed. Coenecoop college, sportvoorzieningen en voorzieningen voor overige meer culturele/maatschappelijke voorzieningen. En laat ik beginnen dat we als PCW het goed vinden dat er een plan ligt. En voor een deel kunnen wij ons zeker vinden in het plan. Je ziet dat er veel werk gemaakt is van het in beeld brengen van de staat van de accommodaties en het bepalen van de kosten die nodig zijn voor diverse renovaties. 

Maar om keuzes te maken voorzitter is een goede inventarisatie niet voldoende. Want daarmee heb je nog geen visie op het gebied waar de voorzieningen nu staan. En ook nog geen kwantitatieve onderbouwing van de bezetting van de gebouwen die we graag willen behouden of er nieuw bij willen bouwen. In het toenmalige IHP waren juist dit aspecten die uitvoerig uitgewerkt waren als onderlegger van het besluit dat we toen genomen hebben. En dat zijn ook zaken die noodzakelijk zijn om een definitief besluit te nemen met betrekking tot de maatschappelijke voorzieningen.

En dan komen we op een punt voorzitter waar we als PCW het raadsvoorstel onvoldoende vinden. Ik noem drie punten:

 1. Er is nog geen getalsmatige onderbouwing van bezettingsgraden van de sportvoorzieningen en overigens ook niet van de overige voorzieningen. En deze onderbouwing hebben we wel hard nodig om:
  1. Inzicht te krijgen in eventuele leegstand van gymzalen/sportzalen en de bijbehorende consequenties.
  2. Inzicht te krijgen in de noodzaak van een eventuele uitbreiding van extra gymzalen voor de scholen in de Triangel en/of het Coenecoop College.
  3. Inzicht te krijgen in de mogelijkheid om eventuele uitbreiding van gymzalen te combineren met eventuele nieuwbouw van sporthal De Dreef.
 2. Er is geen visie voor met name het gebied rondom het Coenecoop College. Dit blijkt onder andere uit het feit dat er in het voorstel geen keuze gemaakt is voor nieuw oud of renovatie van sporthal de Dreef. En die visie hebben we hard nodig om:
  1. Een weloverwogen keuze voor renovatie of nieuwbouw van sporthal de Dreef gemaakt kan worden.
  2. De gewenste locaties bepaald kunnen worden van de nieuwbouw van het Coenecoop College en van sporthal De Dreef voor het geval deze ook nieuw gebouwd zal worden. Want die kunnen bepalend zijn voor overige kosten voor inrichting van het gebied bijvoorbeeld.
 3. De financiële onderbouwing van de nieuwbouw en de bijdrage die het Coenecoop College zelf levert, is niet duidelijk gemaakt in de stukken. Het is mij niet duidelijk of er nu een compleet integraal financieel plaatje ligt. Zijn eventuele kosten voor verkeerskundige aanpassingen meegenomen? Zijn er kosten voor eventuele herinrichting van het terrein meegenomen? Hoe hoog zijn eventuele frictiekosten met betrekking tot huur van ruimten bij SPB? Zijn de afspraken met betrekking tot kosten verdeling met het Coenecoop College voldoende duidelijk voor partijen? Na doorvragen hebben we aanvullende informatie gekregen maar een compleet beeld heb ik er niet uit op kunnen maken. Hoe kunnen we dan een deugdelijk financieel kader vaststellen zonder een goede financiële onderbouwing.

Maar voorzitter, na deze kritische noten wil ik duidelijk maken dat we als PCW wel licht zien achter de horizon! Want... we nemen vanavond gelukkig geen definitief besluit maar een voornemen om later een definitief besluit te nemen.

Wethouder Van de Wal heeft in de commissievergadering toegezegd met een definitief uitvoeringsplan inclusief bijbehorend financieel kader te komen. Zij heeft daarbij aangegeven dat zij in het definitieve plan vooral de reacties van gebruikers wil meenemen. Dat is prima maar als PCW willen we graag borgen dat ook de punten die ik genoemd heb meegenomen worden. En ons inziens kan dat het beste door een amendement en een motie.

 

Amendement

Het amendement had ik voorbereid. Alleen twijfelde ik vanmiddag over de formulering. Daarom wil ik in de eerste termijn de wethouder vragen wat zij bedoeld met punt 2 van het raadsbesluit. Wij zien twee mogelijkheden om dit punt uit te leggen:

 1. Spreken we het voornemen uit om het huidige financiele kader en bijbehorende uitvoeringsplan vast te gaan stellen? Als dat zo is zijn wij het hier niet mee eens.
 2. Of spreken wij het voornemen uit om straks, over een paar maanden, op basis van een uitgewerkt definitief uitvoeringsplan met een definitief financieel kader vast te stellen? Daar zijn wij wel voor maar dan moeten we het ook zo opnemen in het raadsbesluit.

Op basis van de reactie van de wethouder zullen we kijken of en hoe we het raadsbesluit amenderen.


Motie

En dan de motie voorzitter. 

Met de motie willen we het college meegeven welke onderdelen we terug willen zien in het definitieve uitvoeringsprogramma. We vinden dit echt heel belangrijke aspecten. De financiële impact van het besluit dat we over een paar maanden gaan nemen is groot en dat kunnen we dus niet zomaar zonder goede onderbouwingen nemen.


Wij willen u vragen om de volgende aspecten te verwerken. En ik lees het dictum van de motie voor:

Verzoekt het college

 • De volgende aspecten uit te werken in het definitieve uitvoeringsprogramma en het bijbehorende financiële kader:
  • Een visie op het gebied tussen de Dreef en de Oude Dreef.
  • De onderbouwing van de bezettingsgraad van de sport/gymvoorzieningen voor zowel de basisscholen als voor het Coenecoop College.
  • Een complete integrale financiële onderbouwing van de nieuwbouw van het Coenecoop College.
  • Vastlegging van de afspraken met het Coenecoop College over de verdeling van de kosten tussen Coenecoop College en de gemeente Waddinxveen.

Voorzitter,

Duidelijk mag zijn dat wij niet tevreden zijn met het concept uitvoeringsplan. Met de motie willen we de wethouder handvatten bieden om met een definitief plan te komen wat compleet en duidelijk is. Wij vertrouwen erop dat de wethouder dit voor elkaar krijgt en zien dan ook uit naar het definitieve plan. We hebben een gezamenlijk doel: goede voorzieningen voor onze inwoners tegen verantwoorde kosten.

 

Woensdag 20 februari 2019,

Lambert den Dekker

PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»