Bijdrage Verordening Sociaal Domein Waddinxveen - Samenredzaam

Geschreven op: | Door: Sylvia van de Krol-den Ouden

Inleiding
Voorzitter, allereerst willen we de medewerkers van onze gemeente bedanken voor het opstellen van deze verordening. Hij is in begrijpelijke taal geschreven! De Participatie Advies Raad heeft een uitgebreid advies geschreven, waar we ze hartelijk voor willen bedanken! De clientondersteuner heeft een plaats gekregen in deze verordening en dat is een belangrijke meerwaarde ten opzichte
van de vorige verordening.


Zorg en hulp voor iedereen

Belangrijk in deze verordening is voor ons dat de zorg en hulp voor iedereen in Waddinxveen bereikbaar is. Iedere inwoner, jong of oud, dient de zorg en hulp te krijgen die nodig is. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouderen moeten in een schoon huis kunnen wonen en worden geholpen waar nodig. De regels staan in de verordening beschreven. We vinden het ook erg
goed dat er in Waddinxveen ruimte is en blijft voor maatwerkoplossingen. De hulpvraag van de inwoner staat centraal. De inwoner wordt serieus genomen en meegenomen in het proces om de hulpvraag op te lossen. We missen in deze verordening wel het samen met de gemeente oplossen van de hulpvraag. Het vergroten van de zelfredzaamheid van inwoners wordt genoemd. De gemeente wil deze zelfredzaamheid vergroten tot samenredzaamheid. Door samenredzaam in de titel op te nemen, komt deze intentie meer naar voren zonder dat het inhoudelijk iets aan de verordening verandert. En op deze wijze sluit de verordening perfect aan op het vorig jaar
vastgestelde beleidskader sociaal domein.

Daarom dienen we samen met het CDA en PvdA/GroenLinks het amendement ‘Samenredzaam’ in. (dit amendement is met 17 stemmen voor aangenomen in de raad)

Collectieve zorgverzekering
De gemeente biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een laag inkomen. Als PCW vinden we het belangrijk dat deze zorgverzekering makkelijk kan worden aangevraagd door alle inwoners die dit nodig hebben. We lezen op blz 9 in de verordening dat de aanvraag voor deze verzekering digitaal moet worden gedaan. Nu is niet iedere inwoner even digitaal vaardig. Stel dat een inwoner bij de gemeente komt met de vraag of hij kan worden geholpen bij de aanvraag, omdat hij niet weet hoe dit moet digitaal. Zou de wethouder kunnen toezeggen dat deze inwoner wordt geholpen bij de aanvraag? (Wethouder Leferink heeft toegezegd dat de gemeente hierbij altijd zal helpen als dit wordt gevraagd.)

Relatie formele en informele zorg
Vorig jaar is bij het vaststellen van het beleidskader sociaal domein een motie aangenomen door de hele raad. Het college is verzocht te komen met een denkkader betreffende mantelzorgers en vrijwilligers. We hebben ze in de samenleving heel hard nodig. We willen deze mensen van alle leeftijden graag ondersteunen en blijven behouden voor de toekomst. Van stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen hebben we vernomen dat ze op 30 april 2020 een brief hebben verzonden naar het vorige college met daarin onder andere de vraag of ze actief betrokken mogen worden bij het uitwerken van dit denkkader. Zou de wethouder aan deze oproep gehoor willen geven en contact willen opnemen met deze stichting en ze vervolgens willen betrekken bij het opstellen van het denkkader en het uitwerken van de uitvoeringsplannen? (Wethouder Leferink heeft toegezegd Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen te betrekken)

Tot slot
Afsluitend willen we benadrukken dat we het belangrijk vinden dat alle inwoners van jong tot oud de zorg en ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. De gemeente zet zich in om de hulp makkelijk bereikbaar te maken en te voorkomen dat de problemen van inwoners hen boven het hoofd groeien.

Sylvia van de Krol-den Ouden
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»