Bijdrage Visie Maatschappelijke Voorzieningen

Geschreven op: | Door: Bart Drost

Voorzitter,

In de afgelopen 10 jaar groeide Waddinxveen van ruim 25.000 naar ongeveer 34.000 inwoners op dit moment. De komende jaren zet die groei naar verwachting nog door naar ruim 40.000 inwoners. En aan veel is te merken dat groei van de maatschappelijke voorzieningen is achtergebleven bij de groei van de gemeente.

Dat er nu een visie maatschappelijke voorzieningen voorligt, vindt de PCW dan ook een goede zaak. Wat ons betreft is het een grondige visie en steunen wij de methodiek die is gekozen om de visie te verdelen in verschillende clusters en te werken met diverse scenario’s. De aangegeven scenario’s voor de clusters ondersteunen wij.

Deze visie vormt het vertrekpunt om te komen tot een uitvoeringsplan, waarmee in de komende jaren gewerkt kan gaan worden aan het op peil brengen van de maatschappelijke voorzieningen. Belangrijk vinden wij in dit verband dat in de visie is aangegeven dat we het referentiekader niet als een juridisch instrument moeten gebruiken, maar als hulpmiddel.

In de discussies die de afgelopen tijd, onder andere tijdens de commissievergadering, plaatsvonden, was goed merkbaar dat de raad lijkt te worstelen met het formuleren van abstracte kaders en al snel terecht dreigt te komen in het concreet invullen van het uitvoeringsplan. Terwijl dat uiteindelijk de taak is van het college.

Ik begrijp dit wel en ook binnen onze fractie stoeien we best met dit punt. De verleiding is groot om concreet iets te vinden van bijvoorbeeld het aantal huisartsenposten en de locatie waar ze zouden moeten komen. Of om concreet iets te vinden van wel of niet uitbreiden van de bibliotheek, van sportvelden, sportzalen enzovoorts. Iets vinden van een concreet voorstel is nou eenmaal makkelijker dan vooraf formuleren van goede kaders.

In algemene zin is de PCW er voorstander van om de bestaande voorzieningen te optimaliseren en daar waar mogelijk functies te combineren, zodat dubbelgebruik van voorzieningen zoveel mogelijk wordt toegepast en koppelkansen worden benut. En hoewel de kerkenvisie later dit jaar pas verschijnt, zouden wij graag zien dat in het uitvoeringsplan ook wordt meegenomen hoe de kerken en maatschappelijke voorzieningen, zowel in het gebruik van ruimte als in het ondersteunen en combineren van sociale en culturele activiteiten elkaar kunnen versterken.

Dan nu een reactie bij de verschillende clusters.

 

Scholen en kinderopvang

Wat de PCW betreft is het cluster onderwijs er een met een hoge prioriteit. De onderwijscapaciteit knelt en we zien dan ook met buitengewone belangstelling uit naar het functioneren van het aanmeldloket, de resultaten van de inventarisatie van de leerlingaantallen en de verwerking daarvan in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) dat voor de zomer verschijnt. Wij rekenen er op dat het IHP het mogelijk maakt dat ouders hun kinderen kunnen plaatsen op de school van hun eerste, of eventueel tweede keuze. Een keuze die past bij hun levensovertuiging. Ook rekenen wij er op dat het IHP een oplossing zal bieden die de scholen zoveel mogelijk de gelegenheid geeft om op een goede wijze hun onderwijs vorm te geven. Daarmee bedoel ik onder andere dat het onderwijs liefst zoveel mogelijk op één locatie wordt gegeven. Leerlingaantallen zullen fluctueren. De prognoses zijn dat deze de komende jaren zullen toenemen, maar na verloop van tijd ook weer wat zullen afnemen. Kijk daarom naar het toepassen van flexibele oplossingen, zodat relatief eenvoudig ruimte kan worden opgeschaald en indien nodig ook weer kan worden afgeschaald.

Het combineren van scholen met kinderopvang als dat mogelijk is, vinden wij een goede zaak. Het vormen van Integrale Kind Centra (IKC) is wat de PCW betreft geen doel op zich, maar als het haalbaar is, juichen wij dat toe.

Ook kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om te combineren met sport. We zien dat er veel behoefte is aan uitbreiding van binnensportruimten. Deze binnenzalen kunnen overdag worden gebruikt door scholen bij hun bewegingsonderwijs en buiten schooltijden voor sportactiviteiten. Wellicht kan hier ook slim worden gecombineerd met scholen, zodat de sportzalen zodanig zijn gesitueerd dat scholen hier eenvoudig gebruik van kunnen maken.

 

Sport en bewegen

Sporten en bewegen is gezond voor lichaam en geest. Zowel binnen als buiten en zowel in teamverband als individueel. Het is een goede zaak dat wordt gestreefd naar het vergroten van de beweegnorm. Om sportfaciliteiten uit te breiden is echter (veel) ruimte nodig en die ruimte is schaars in ons dorp. De PCW is er daarom voorstander van om de bestaande ruimte zoveel mogelijk te optimaliseren.

Het uitvoeringsplan heeft grote ruimtelijke consequenties en het verdient aandacht om dat goed uit te werken en mee te nemen in nieuw te ontwikkelen gebieden, zoals de Noordkade maar bijvoorbeeld ook het gebied De Dreef. Wethouder Vleij gaf vorige week in de commissie aan dat de kans bestaat dat het plan voor gebied De Dreef wellicht moet worden aangepast, omdat sporthal De Dreef mogelijk langer in gebruik zou moeten blijven om het tekort aan binnensportruimte deels te compenseren. Als dit inderdaad gaat gebeuren, biedt dit wellicht nog extra mogelijkheden om in dit gebied wonen, school en sport te combineren en uit te breiden.

Vooral vindt de PCW het belangrijk dat er voldoende faciliteiten zijn voor het bewegingsonderwijs, zoals ik onder mijn vorige punt al aangaf. Dat is tenslotte een wettelijke taak van de gemeente

 

Zorg en Welzijn

Op dit thema vindt de PCW het van belang dat zorg zoveel mogelijk dichtbij de inwoner is. Het is niet alleen belangrijk dat er per saldo voldoende capaciteit beschikbaar is, maar ook dat deze voorzieningen zo goed mogelijk over de wijken zijn verdeeld. Bij de ontwikkeling van nieuwe locaties zien wij graag dat gekeken wordt of hier ook ruimte gefaciliteerd kan worden voor deze voorzieningen, bijvoorbeeld zoals dat ook gedaan wordt in Park Vredenburgh.

Kunst en Cultuur

Culturele activiteiten kunnen de sociale contacten van inwoners stimuleren en dragen bij aan een stuk zingeving, ontspanning en genieten en bevorderen daarmee het welbevinden van inwoners. Deze faciliteiten zouden wat de PCW betreft liefst laagdrempelig en in nabijheid van de inwoners aangeboden moeten worden. Hierbij doelen wij op kleinschalige activiteiten, dus niet bijvoorbeeld het realiseren van theaters in de wijken. Ook hier zou goed gekeken kunnen worden of zaken kunnen worden gecombineerd. Hoe mooi zou het zijn als inwoners die naar een sociale activiteit, al dan niet georganiseerd door een kerk, meteen hun bibliotheekboek kunnen reserveren of ophalen of van een kunstuiting kunnen genieten.

Ik sluit af. Zoals al aangegeven is de PCW blij dat deze visie er nu ligt. Dat is een belangrijke stap. En verdient dan ook een compliment richting de wethouder en al degenen die hier aan hebben meegewerkt. Maar het echte werk begint nu eigenlijk pas, namelijk de uitvoering. Waarbij met schaarse ruimte en gelimiteerde middelen grote resultaten moeten worden geboekt. Wij hopen dat we handvatten hebben geboden die hierbij kunnen helpen en zien met grote belangstelling en met vertrouwen de eerste uitwerkingen tegemoet. We wensen de wethouder en alle medewerkenden daarbij veel succes toe!

 

Bart Drost
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»