Bijdrage woonzorgvisie Waddinxveen 2035

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

In de behandeling van de Woonzorgvisie 2023-2035 op jl. 14 december 2022 geven we een visionaire blik op wonen en zorg in Waddinxveen. Regeren is vooruitzien zeggen we dan.
Een visie is abstract en we willen het als raad ook graag over concrete zaken hebben. De wethouder, Albert Kerssies, heeft in de commissievergadering aangegeven dat we jaarlijks worden bijgepraat over het uitvoeringsprogramma en de Woonzorgvisie komt in 2024 terug op de agenda. Dus gelukkig krijgen we nog genoeg gelegenheden komende jaar/jaren om over dit onderwerp te debatteren. Het voorstel wat wij als PCW in hebben gebracht gaat over het bouwen van meer sociale huur woningen. Dit punt staat niet in de Woonzorgvisie maar wel in het uitvoeringsprogramma en is ook de eis vanuit de overheid "een thuis voor
iedereen". Daarnaast is het ook een punt waar we als PCW al vaak aandacht voor gevraagd hebben, omdat wij het van belang vinden dat ook voor inwoners met een krappe beurs er een geschikte woning beschikbaar is. 

Extra sociale huurwoningen
Gezamenlijk met het CDA,   PVDA/Groenlinks en D66 hebben wij een motie gemaakt met het volgende dictum:

Is van mening dat:

  • Het wenselijk is een deel van het eindresultaat over 2022 te bestemmen voor de bouw van meer sociale huurwoningen;
     

Verzoekt het college:

  • Hiervoor een voorstel te doen en aan te geven hoeveel extra sociale huurwoningen (hoeveelheid in aantallen en in %) gerealiseerd kunnen worden door een aantal financiële scenario’s voor te leggen;
  • Om uw voorstel gelijktijdig met het onderzoek met betrekking tot maatschappelijke voorzieningen in 2023 aan de raad voor te leggen. 

(Deze motie is aangenomen door de gemeenteraad.)


Doelgroep woonwagenbewoners
We hebben het met elkaar gehad over de doelgroep woonwagenbewoners. In de Woonzorgvisie staat dat we oog hebben voor de specifieke wensen van de verschillende doelgroepen, zoals woonwagenbewoners. Het beleidskader woonwagen en standplaatsenbeleid vanuit de overheid uit 2018 is up to date. Het woonwagenbeleid van de Gemeente Waddinxveen uit 2016 is dit niet meer. In maatregel 9 van het uitvoeringsprogramma geeft u aan dat het beleid van Waddinxveen uit 2016 aan actualisatie toe is. De vraag concreet van de PCW aan het college is om beide beleidsstukken te vergelijken en de consequenties van het onderzoek lokale woonwagenbeleid in 2023 met de raad te delen? 

Dit is door het college toegezegd!

Specifieke doelgroep mensen met verstandelijke en lichamelijke beperking
Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder om te kijken of de aantallen van een  specifieke doelgroep verstandelijke en lichamelijke beperking kan worden opgenomen in het dashboard Woonzorg van Waddinxveen. Daarnaast hebben we de motie uitvoeringsprogramma woonzorgvisie maatschappelijke plint meegetekend. Naast de aantallen kan de Gemeente nog een stap verder om voor deze doelgroep een invulling te geven. Deze motie van WEWA is met algemene stem aangenomen.

Leegstandsverordening 
De gemeente Waddinxveen heeft geen Leegstandsverordening. Maar ook niet helder wat er allemaal leeg staat, wie de eigenaar is en wat men voor toekomstplannen heeft. Dit terwijl er wel mogelijkheden zijn om beweging te krijgen in het onroerend goed en
om leegstand/verpaupering tegen te gaan. Dat er ook ruimtes nodig zijn voor verschillende doelgroepen. Denk niet alleen aan starters of eengezinswoningen, maar ook aan BSO ruimtes enz. Wij vinden dat het daarom belangrijk dat er meer inzicht komt in leegstand zonder een leegstandsverordening. 

Ook dit heeft het college toegezegd: De website voor meldingen van leegstand zal worden verbeterd!
 
Hans van Mourik
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»