Bijdrage zienswijze op ondernemingsplan Promen 2020

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Voorzitter,

Als PCW zijn we blij met een organisatie als Promen. Ze zorgen ervoor dat de mensen die begeleiding nodig hebben om te gaan en te blijven werken, dit ook echt krijgen. Promen heeft een duidelijke missie en een cultuur waar respect, ontwikkelen, resultaatgericht en samenwerken centraal staan. Het ondernemingsplan 2020 ziet er goed uit, misschien wel te goed op financieel gebied. De risico’s worden in het ondernemingsplan zelf ook op blz. 33 genoemd. Dit zijn kort gezegd: toename van de loonkostenontwikkeling  door nieuwe cao’s en nog vast te stellen werkgeverslasten, een verslechtering van de economische situatie waardoor de begrote omzet niet zal worden gehaald en een laag weerstandsvermogen.

Voorzitter, met name dit laatste punt hebben we in de raad van de verbonden partijen ook onder de aandacht gebracht, samen met de VVD en D66 hebben we toen een motie ingediend op de zienswijze.

We zien dit wel algemeen terug in de opgestelde zienswijze, maar zouden deze graag aangevuld zien met een toevoeging van een verzoek aan Promen om te gaan werken aan het laten toenemen van het weerstandsvermogen naar een voldoende niveau om financiële tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen. We steunen daarom ook het amendement/motie van mevrouw Vink. Als gemeente Waddinxveen zijn we lid van het Algemeen Bestuur van Promen. We verwachten dan ook via de wethouder dat ze zich inspant om de aangepaste zienswijze onder de aandacht te brengen. We zijn dan ook benieuwd of de huidige wethouder ook formeel de plaats in het algemeen bestuur van Promen overneemt van de vorige wethouder Ten Zijthof?

Voorzitter, we zien dat het aantal arbeidsplaatsen vanuit Waddinxveen afneemt en dat daardoor ook de gemeentelijke bijdrage afneemt in de toekomst. Promen streeft naar kwaliteit en gaat voor de mens en haar ontwikkeling. Dat vinden wij als PCW ook erg belangrijk. Mensen voelen zich gewaardeerd en doen mee in de samenleving. Maar niet ten koste van alles. Promen moet wel blijven werken aan een financieel gezonde organisatie.

 

J. (Jannes) Berghout - Raadslid

S. (Sylvia) van der Krol - Fractievertegenwoordiger

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»