Biomassa-installaties in Waddinxveen: groot of klein?

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil door middel van een bestemmingsplan voorkomen dat er meer grote biomassa-installaties komen. Het ontwerpbestemmingsplan biedt echter onbegrensde ruimte voor kleinere, meer vervuilender biomassa-installaties. De PCW vindt dit geen goed idee.

Wildgroei biomassa-installaties voorkomen, lukt dat?

Het gemeentebestuur van Waddinxveen wil wildgroei van biomassa-installaties voorkomen. Hiervoor stelde zij een ontwerpbestemmingsplan op[1]. Dit lag tot en met 4 december 2019 ter inzage zodat inwoners en belanghebbenden hierop konden reageren middels een zogenaamde zienswijze.

Het ontwerpbestemmingsplan stelt dat:

 • kleine biomassa-installaties tot 130 kW toegestaan zijn,
 • biomassa-installaties van 130 kW-1.000 kW zijn onder voorwaarden toegestaan,
 • biomassa-installatie groter dan 1.000 kW zijn niet toegestaan.

Biedt dit ontwerpbestemmingsplan nu voldoende houvast om ongewenste plannen voor biomassa-installaties te voorkomen? De PCW vindt dat dit niet het geval is. De PCW komt tot deze conclusie onder andere op basis van het luchtkwaliteitsonderzoek dat afgelopen jaar is uitgevoerd.

Luchtkwaliteitsonderzoek

De gemeenteraad vroeg in september 2018 het college een onderzoek te doen naar de luchtkwaliteit in Waddinxveen nu en in de toekomst. Aanleiding van deze vraag was de verontrusting in Waddinxveen over de ontwikkeling van een drietal biomassa-installaties.

Uit het luchtkwaliteitsonderzoek dat door Tauw is uitgevoerd[2] blijkt dat de luchtkwaliteit in Waddinxveen met name bepaald wordt door de achtergrondwaarde en verkeer. Uiteraard zorgen de biomassacentrales voor verslechtering. Deze staat echter niet in verhouding tot de genoemde invloeden van verkeer en achtergrondwaarde.

Kleine of grote biomassa-installaties?

Een belangrijke conclusie uit het luchtkwaliteitsonderzoek is dat de kleinere biomassa-installaties zoals bij zwembad De Sniep minder schoon zijn dan de grotere installaties zoals aan de Zesde Tochtweg. Dit komt doordat voor kleine biomassa-installaties minder strenge wettelijke eisen gelden met betrekking tot de uitstoot. Daarnaast spelen ook andere meer technische redenen een rol (verbrandingstemperatuur, hoogte van de schoorsteen, etc.) die leiden tot verslechtering van de luchtkwaliteit in de omgeving van kleinere biomassa-installaties. Het bevreemdt ons daarom dat het gemeentebestuur in het ontwerpbestemmingsplan onbegrensde ruimte biedt voor juist de kleinere biomassa-installaties tot 130 kW!

Wat vindt de PCW van biomassacentrales?

Wat ons betreft spelen er bij de toepassing van biomassa drie belangrijke aspecten: luchtkwaliteit, beschikbaarheid en herkomst van de biomassa en CO2-uitstoot. Leest u onze notitie over biomassa.

Bestemmingplan

Op basis van het voorgaande zouden er wat de PCW betreft de volgende punten in het bestemmingsplan staan:

 1. Het beste zou zijn als er helemaal geen kleinere biomassa-installaties meer toegestaan worden. In ieder geval geen installaties tot 130 kW, als het juridisch houdbaar is bij voorkeur echter een hogere grens van bijvoorbeeld 500 kW.
 2. Grotere biomassa-installaties zijn wat ons betreft toegestaan onder de volgende voorwaarden:
  1. Gepland door of afgestemd met de gemeente. De gemeente kan dan (bij)sturen en zorgen dat de biomassa-installaties op de plaats komen waar deze het minst effect hebben op de omgeving en waar ze in het kader van de energietransitie het beste ingezet kunnen worden.
  2. Hoge eisen aan de filters die toegepast worden. Bij grotere installaties is er economisch gezien meer investeringsruimte hiervoor dan bij kleinere biomassa-installaties.
  3. Er dient duidelijkheid te zijn over de herkomst van de biomassa die verbrand (of vergist of vergast) wordt. Het dient lokale biomassa te zijn en er mag geen sprake zijn van een verstoorde CO2-kringloop.

Duurzaamheid

Biomassa kan dus wat ons betreft onder (strikte) voorwaarden een rol spelen. Belangrijk daarbij is dat biomassa niet losstaat maar onderdeel uit moet maken van een veel meer omvattend pakket van duurzame maatregelen zoals:

 • Stimuleren van isoleren en energie besparen; hoe meer we isoleren en energie besparen hoe minder duurzame energie er opgewekt hoeft te worden; bespaarde energie is de duurzaamste energie!
 • Stimuleren van zonne-energie; daken die geschikt zijn zouden verplicht van zonnepanelen of zonnecollectoren voorzien moeten worden. Met name grote dakoppervlakken van bijvoorbeeld (logistieke) bedrijfsgebouwen zouden beschikbaar moeten zijn voor het plaatsen van zonnepanelen; de lokale energiecoöperatie kan hier een belangrijke rol in spelen.
 • Aardgasloze woningen/wijken door toepassing van onder andere warmtepompen al dan niet in combinatie met bodemenergie en energie uit oppervlaktewater.
 • Windenergie; op zee maar waar mogelijk ook op geschikte plekken op land; ook in onze regio.
 • Minder autogebruik, elektrische auto’s, fietsvriendelijke gemeente.

Genoemde maatregelen hebben prioriteit boven het gebruik van biomassa. Daarnaast zien we biomassa als tijdelijke maatregel die op langere termijn overbodig is omdat er op langere termijn waarschijnlijk voldoende betere duurzame technieken ontwikkeld en toegepast kunnen worden.

Waddinxveen, 10 december 2019

Lambert den Dekker

 

[1] https://www.waddinxveen.nl/ontwerpbestemmingsplan-biomassa-installaties-week-43

[2] https://www.waddinxveen.nl/luchtkwaliteitsonderzoek-afgerond/

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»