De PCW ging niet mee met een extra minicontainer voor PMD

Geschreven op: | Door: Jaël de Kool-van der Woude

Een extra minicontainer voor PMD-afval komt er volgend jaar in de tuinen te staan. Een onderwerp waar veel reacties op komen. Sommigen zijn blij dat de zakken, en het zwerfafval wat dit veroorzaakt, uit het straatbeeld verdwijnen, maar anderen zitten helemaal niet te wachten op een complete milieustraat in de tuin.

Als PCW hadden we het graag anders gezien en hebben dan ook tegen het voorstel voor een extra container gestemd. Uit de enquete die de gemeente heeft gehouden blijkt namelijk dat de meerderheid van de inwoners geen extra container in de tuin wil hebben. Daarnaast is de kans groot dat in ondoorzichtige containers meer restafval bij het PMD-afval terecht komt. Bij de hoogbouw
komen dan ondergrondse containers voor PMD waar de kans nog groter is dat vervuiling optreedt. Dit neemt natuurlijk niet weg dat ook wij ons ergeren aan al de zakken die te vroeg, te laat of met verkeerde inhoud worden opgehangen of worden opengepikt door vogels.

Daarom zijn wij in de raad dan ook met een heel ander voorstel gekomen. Dit voorstel sluit nauw aan bij de VANG-doelstellingen die door de landelijke overheid zijn aangedragen. VANG staat voor ‘van afval naar grondstof’ en houdt in dat alles wat we weggooien zoveel mogelijk wordt gerecycled en dat er zo min mogelijk restafval de verbrandingsoven in hoeft te gaan.

Omgekeerd inzamelen
De PCW kwam met twee moties om inwoners te stimuleren om nog beter afval te scheiden en minder restafval weg te gooien. Allereerst stelden wij voor dat, al het afval dat als grondstof gescheiden ingezameld wordt, zoveel mogelijk bij de woningen wordt opgehaald. Het restafval moet dan juist zelf worden weggebracht naar een ondergrondse container op loopafstand. In plaats van
een restafvalcontainer krijgt men dan een PMD-container in de tuin. Dit wordt ook wel ‘omgekeerd inzamelen’ genoemd waarbij de service wordt verleend op de grondstoffen, terwijl voor restafval meer moeite gedaan moet worden. In andere gemeenten levert dit goede resultaten en geeft dit een behoorlijke vermindering van de hoeveelheid restafval. In Waddinxveen wordt dit systeem al
toegepast in de nieuwbouwwijken. Helaas is deze motie niet door een meerderheid van de raad gesteund.

Luiers
De tweede motie ging over de luiers die alleen weggegooid kunnen worden in het restafval. In de gemeente Waddinxveen, met een hoog geboortecijfer, blijkt het restafval voor 18,5% bestaat uit hygiënisch materiaal (luiers, incontinentiemateriaal en damesverband). Dit is bijna het dubbele van het landelijke gemiddelde. Daarom hebben we aan de raad voorgesteld om mee te doen met het project ‘uit de luiers’, waarbij Cyclus o.a. gaat onderzoeken wat mogelijkheden zijn om luiers en ander hygiënisch materiaal apart in te zamelen. Op dit moment is het in deze regio niet mogelijk om luiers te recyclen. Maar met een goed inzamelsysteem is de drempel voor investeerders lager om te investeren in een luierrecyclefabriek. Deze motie is met een ruime meerderheid aangenomen.

Nascheiden
Een andere vraag die hierbij door andere partijen is gesteld, is waarom we niet overgaan op nascheiding en gewoon al het PMD weer bij het restafval in een bak doen? Voor de PCW is het heel duidelijk dat hierdoor de kosten van het inzamelsysteem enorm zullen stijgen en dat de kwaliteit van het PMD erg achteruit gaat. Het komt er eigenlijk op neer dat we in Waddinxveen ons afval gewoon heel goed scheiden. En daar mogen we trots op zijn! Technieken voor nascheiding zullen in de toekomst zeker verbeteren, maar dan hebben we het echt over minstens tien jaar (zo niet langer) dat nascheiden voor een gemeente als Waddinxveen en het milieu echt rendabel zijn.

Containertuintjes
Om het zwerfafval terug te dringen heeft de PCW ook motie ingediend welke met een ruime meerderheid is aangenomen. In Waddinxveen gaan we rond een aantal ondergrondse containers containertuintjes plaatsten. Eigenlijk gewoon een plantenbak rond de container. Dit nodigt minder uit om de zak naast de container te plaatsten als deze defect of vol is. We zullen onze weg moeten vinden om onze uiteindelijk gegenereerde hoeveelheid afval goed te scheiden, om de kosten voor inwoners laag te houden en het milieu zoveel mogelijk te sparen. Als PCW willen dit in de gaten blijven houden en waar nodig aandacht voor vragen. Loopt u ergens
tegenaan of heeft u verdere ideeën, dan kunt u altijd contact opnemen.

Jaël de Kool-van der Woude
Fractievertegenwoordiger PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»