Duurzaamheidsvisie 2025: duurzaamheid begint bij jezelf

Geschreven op: | Door: Erik Segers

De PCW is blij met de nu voorliggende duurzaamheidsvisie.

Want waarom is deze visie is goed voor Waddinxveen? Wel hierom:
• Het plan is ambitieus, uitdagend en heeft een overzichtelijke horizon van 9 jaar;
• Het geeft kader en richting voor andere programma's;
• Het Is extern gericht en stimuleert onze inwoners om zich meer duurzaam te ontwikkelen.

Tevens het sluit plan aan bij onze visie Waddinxveense duurzaamheid 2.0. In onze notitie uit inmiddels 2012 hebben we de nodige ideeën ter inspiratie neergelegd. En mooi om te zien dat veel van die ideeën nu ook concreet vorm krijgen in deze duurzaamheidsvisie en het uitvoeringsprogramma.

Aan de hand van 1 punt uit de visie wil ik graag specifiek uw aandacht vestigen op de kleine natuur in onze eigen leefomgeving. Graag doe ik dat aan de hand van doelstelling 9 van ambitie 1: Stimuleren van groene daken.
De PCW is benieuwd hoeveel vierkante meters groene daken komende tijd bij zowel de gemeentelijke gebouwen, bedrijven en ook individuele inwoners tot stand komen. Er is hier nog veel te winnen, ook bij bijvoorbeeld de platte daken van uitbouwen. Dit levert wooncomfort op vanwege de betere warmte- en koude beheersing maar ook een concrete bijdrage aan het groen in de bebouwde omgeving en daarmee aan de totale warmtebalans in ons dorp.

En waarom noem ik nu specifieke dit punt? Wel hierom: de PCW wil nadrukkelijk de aandacht vestigen op het feit dat duurzaamheid breder is dan energiebesparing alleen en het afscheid nemen van fossiele brandstoffen. Het gaat óok over biodiversiteit, ruimte voor natuurontwikkeling en prettig en veilig wonen.
Zo zijn wij bijvoorbeeld de afgelopen periode herhaalde malen gewezen door mw. Coppens op de verblijfplaatsen van gierzwaluwen. Het steeds beter isoleren van woningen, leidt ertoe dat er steeds minder vanzelfsprekende broedplekken zijn voor deze en andere vogels. De ene ambitie schuurt hierbij tegen de andere. Er zijn echter ook oplossingen. Door informatieverstrekking en bewustwording blijkt veel meer mogelijk en hoeft er geen conflict te zijn. Bijvoorbeeld in het programma van enkele vooroplopende bouwers: de Stroomversnelling zien we dat er technische mogelijkheden zijn om vogels een nest te geven zonder dat dit tot overlast of vermindering van de energieprestatie leidt. Dit kan ook door inwoners zelf worden gedaan bij de renovatie van hun woning, tuin of uitbouw.
Laten we daarom aandacht houden voor de kleine natuur rondom ons huis.
Ik denk niet dat het op deze manier concreet genoeg is als aparte doelstelling; maar misschien kan de wethouder daar iets over zeggen.

Daarnaast graag uw aandacht voor de energiebespaarlening
De vraag waar de PCW over nagedacht heeft: moet er bovenop de Energiebespaarlening een specifieke Duurzaamheidslening komen voor Waddinxveen? De Energiebespaarlening is een landelijke regeling met ook al gunstige voorwaarden. Hoeveel extra rendement levert extra deze faciliteit op voor de Waddinxvener?
Ik heb de koppen geteld van de verschillende fracties; en het terughoudende advies van de wethouder duurzaamheid en de wethouder financiën. Dit alles heeft ons doen besluiten dit punt niet verder door te zetten. Uiteindelijk zal het renteverschil tussen de duurzaamheidslening en de energiebespaarlening het verschil niet maken tussen de beslissing wel of niet te investeren, terwijl de impact op de gemeentelijke begroting en de ABAD substantieel is. De Rijksoverheid heeft diepere zakken dan onze gemeente.
Laten we daarom vooral de Energiebespaarlening onder de aandacht brengen zodat de drempel om te investeren in duurzaamheid verlaagd wordt.

Ten derde de verbonden partijen
Ook eerder hebben we bij andere besluiten stil gestaan bij de rol van externe partijen zoals bijvoorbeeld Woonpartners. Nu kijken we naar Woonpartners en ook nadrukkelijk naar Cyclus, ICW en de bouwpartners op de diverse ontwikkelingslocaties (Alblas, Triangel, ’t Suyt, etc.).
Het lijkt ons goed als op de diverse overlegtafels met deze partijen de expliciete vraag op tafel wordt gelegd: "en wat kunt u doen om Waddinxveen een stukje duurzamer te maken?". Wij zouden graag zien dat bij toekomstige prestatie- of ontwikkelafspraken een expliciete duurzaamheidsparagraaf wordt opgenomen.
Graag hoor ik van de wethouder hoe zij dit ziet en hoe zij dit met de wethouders onderling organiseert.

Ten slotte: monitoring
Er is het nodige gezegd over de haalbaarheid van deze visie en de concreetheid van het uitvoeringsprogramma. We herkennen de kritiek en zijn desondanks blij met de hoge ambitie.

Een punt van verbetering willen wij wel graag doorvoeren op dit plan. De visie stelt voor 2-jaarlijks het uitvoeringsprogramma te actualiseren. Mede gezien de horizon van slechts 9 jaar lijkt ons 2-jaarlijkse bijsturing onvoldoende. Daarnaast: over 2 jaar zijn de verkiezingen al weer voorbij. Dat is ons echt te lang. Ik zou graag nog deze raadscyclus de eerste resultaten en geactualiseerde prognoses willen zien. Dat kan dan ook direct bijdragen aan het maken van keuzes door de verschillende partijen in de verkiezingen.

Daarom verzoek ik van de wethouder een concrete toezegging dat wij over bijvoorbeeld 3 maanden een voorstel krijgen over hoe u de monitoring van de ambities vorm geeft en daarbij de toezegging dat rond de zomer 2017 de eerste tussenresultaten met de raad gedeeld worden.

Eriks Segers
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»