Bijdrage 'Duurzame opvang asielzoekers'

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

In de raadsvergadering van woensdag 19 april 2023 is het raadsvoorstel ‘Duurzame opvang asielzoekers in de regio Hollands Midden’ aangenomen. Dit raadsvoorstel ging over afspraken die we als regio maken met betrekking tot de opvang van vluchtelingen. We maken deze afspraken vooruitlopend op verplichtingen die er mogelijk vanuit het Rijk op ons afkomen (Spreidingswet).
Bij de behandeling van dit raadsvoorstel werd een motie van de VVD, WeWa, PvdA/GL en PCW aangenomen. Met deze motie gaf de raad een aantal belangrijke kaders mee voor het opstellen van een startnotitie waarin de regionale afspraken verder uitgewerkt worden voor Waddinxveen.
De PCW vindt het belangrijk dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de zorg voor mensen in nood. Daarbij hebben we aangegeven dat we de mensen in nood in onze eigen omgeving niet moeten vergeten. Ook voor noodgevallen onder onze eigen inwoners moeten we zorgdragen voor adequate zorg en huisvesting.
Onze bijdrage in de commissie en raad vindt u hieronder (link; evt ook link naar de motie). De vragen en opmerkingen die wij gemaakt hebben, worden meegenomen in een startnotitie die waarschijnlijk in juni 2023 in de raad behandeld zal worden.
 
Eerst een aantal algemene, inleidende opmerkingen:
- Op de één of andere manier lukte het vorig jaar op landelijk niveau niet om de vluchtelingenstroom in goede banen te leiden. Dat leidde tot onwenselijke en onmenselijke situaties in Ter Apel. 
- Als het gaat om oplossingen omtrent de opvang van asielzoekers hoeven wij hier in Waddinxveen geen beleid en wetten te maken. Dat gebeurt vooral landelijk; zoals nu de spreidingswet. Maar veel van onze inwoners zullen er wel wat van vinden. En daarom is het goed om ook hier woorden te geven aan de geluiden die we in de samenleving horen. En wat je dan hoort is divers.
- Het eerste is dat we mensen in nood een veilige plek gunnen. Zeker vanuit onze achterban is de bijbel daarin ook leidend. Het moet dan wel echt gaan over mensen in nood. 
- Het tweede is dat er ook onder onze eigen inwoners ook veel vraag is naar een passende (nood)woning. Denk aan jongeren maar bijvoorbeeld ook aan arbeidsmigranten. Als er dan voor vluchtelingen en voor statushouders veel makkelijker en sneller voorzien kan worden in woonruimte dan voor onze eigen inwoners, dan wringt dat en ontstaat er wrijving.
- Het derde is niet zozeer een mening maar een constatering. Als er nood aan de man is dan steekt Waddinxveen eensgezind de handen uit de mouwen. Dat bleek bij het AZC indertijd aan de zuidelijke rondweg, dat bleek bij de opvang in de sporthal, dat bleek vorig jaar bij de opvang aan de Noordkade en laatst ook bij een klusdag in de oude Unie. We zetten ons dan over landelijke discussies en nemen lokaal onze verantwoordelijkheid. Dat is mooi en goed!

Vervolgens een aantal vragen en opmerkingen bij het voorstel:
- PCW kan zich vinden in het voorstel. Goed dat er vooruitlopend op de spreidingswet op regionaal niveau afspraken gemaakt worden die flexibiliteit geven voor wat betreft de opvang van asielzoekers. We hebben nog wel wat vragen en aandachtspunten; deze zijn soms nog wat technisch van aard maar dat komt voort uit de digitale bijeenkomst die we vorige week hadden. Daar zijn deze vragen ontstaan.
- Wat gebeurt er als één of meer gemeenten niet meedoen? Wordt dan het aantal van 2200 naar beneden gebracht? Of moeten de resterende gemeenten alsnog voldoen aan de 2200 opvangplaatsen?
- Het voorstel biedt de mogelijkheid om tussen gemeenten onderling uitruil plaats te laten vinden. Dit geldt dan ook voor andere opgaven voor huisvesting van bijzondere doelgroepen zoals statushouders, arbeidsmigranten. Is er vanuit Waddinxveen al een soort uitgangspunt hoe wij staan tegenover deze uitruil? Wat hebben wij te bieden? Of wat hebben wij evt nodig van andere gemeenten? Heeft het college hier al een beeld van?
- Hoe ziet het vervolg eruit? Hoe wordt de raad betrokken bij de lokale invulling en de strategie van het college mbt de uitruilmogelijkheid voor zowel de asielzoekershuisvesting als ook voor de huisvesting van andere doelgroepen?
- Evt een vraag over grote en kleine opvanglocaties; wat betekent het voor de asielzoekers als opvanglocaties kleiner zijn? Is er wel een basisniveau mbt voorzieningen? Kan dit in de startnotitie meegenomen worden wat dit basisniveau is? 

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter, Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»