Duurzame Opvang Vluchtelingen

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

In de raadsvergadering van 21 juni hebben we de startnotitie met betrekking tot de duurzame opvang van vluchtelingen besproken en hierover positief besloten.

De PCW diende een amendement in waarmee we er voor zorgen dat bij de selectie van de opvanglocatie(s) rekening gehouden wordt met voorzieningen voor bijvoorbeeld taallessen, gezondheidszorg, etc. Dit amendement werd breed gesteund en is dus ook aangenomen. Daarnaast steunden wij voorstellen van de VVD met betrekking tot het meer betrekken van inwoners bij de locatiekeuze en met betrekking tot goede begeleiding van de vluchtelingen bij de integratie in onze samenleving. Ook deze voorstellen konden rekenen op brede steun in de raad.
We wensen het college succes bij de verdere uitwerking van de locatiekeuze en hopen dat we tot een menswaardige opvang voor vluchtelingen komen.
Hieronder onze bijdrage bij de bespreking van dit raadsvoorstel.

Voorzitter,
Er ligt een goede startnotitie. Daar zijn we blij mee.
Fijn dat het college de raad blijft betrekken. Onder andere bij het vaststellen van het wegingskader dat als belangrijk hulpmiddel gebruikt zal worden om geschikte locaties te selecteren. 
Dit wegingskader komt terug in de raad. Het college heeft daarbij criteria vastgelegd in de startnotitie. De weging van de criteria komt later. Wij zouden graag criteria toevoegen. Deze criteria hebben betrekking op de voorzieningen op of nabij de locatie. 
In het voorstel mbt de regionale samenwerking dat we in april vastgesteld hebben, was er sprake van onderscheid tussen kleine en grote opvanglocaties. Daarbij werd toen aangegeven dat kleine locaties mogelijk gebruik zouden gaan maken van voorzieningen op grote locaties. Het was toen niet duidelijk over welke voorzieningen dit zou gaan. Dat is het ook nu nog niet. 
Wij vinden het belangrijk dat er bij de opvanglocaties in Waddinxveen basisvoorzieningen aanwezig zijn voor de asielzoekers. Het heeft sterke voorkeur dat de asielzoekers op of in de nabijheid van de opvanglocaties, terecht kunnen voor gezondheidszorg, taallessen, vrijetijdsbesteding of andere nuttige tijdsbesteding. Vandaar het amendement waarbij de raad besluit om beslispunt 2 toe te voegen aan het raadsvoorstel:

2. De volgende criteria toe te voegen en mee te nemen in het wegingskader ten behoeve van de keuze van locatie(s):
A. Mogelijkheid voor voorzieningen op de locatie of in de buurt voor onderwijs, taallessen, evt vrijwilligerswerkzaamheden (goede tijdsinvulling); 
B. Voorzieningen voor gezondheidszorg (verzorgd door het COA) waarmee voorkomen wordt dat lokale huisartsen niet overbelast worden.

Voorzitter, we hebben in de commissie aangegeven dat we het belangrijk vinden dat er ook ruimte komt voor andere, lokale doelgroepen die met spoed onderdak nodig hebben. Dit is in de startnotitie dan ook als criteria opgenomen. Daar zijn we blij mee.
 
Zoals gezegd vinden wij het goed dat de raad betrokken blijft. Daarnaast is het ook belangrijk dat inwoners betrokken worden. Daarbij willen we iets verder gaan dan nu in de startnotitie is opgenomen. Wij hebben ons hiervoor aangesloten en ook meegewerkt aan het initiatief van de VVD zoals zojuist toegelicht door de heer Jongkind. 
 
Voor nu was dit mijn bijdrage. Ik wens de wethouder en de betrokkenen succes bij de verdere uitwerking van het vraagstuk.

Lambert den Dekker
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»