Eerste behandeling concept jaarrekening 2015 Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Ton van Doorn

1. We vinden de gesplitste behandeling van deze jaarrekening verstandig en handig. Hiermee voorkomen we druk op de agenda van de laatste cyclus voor de vakantie.

2. N.a.v.de wijkregie: Er zijn in 2015 minder initiatieven van onze inwoners ontvangen dan in 2014. Dat lijkt het tegenovergestelde van het collegeprogramma, waarin we de samenwerking met de inwoners juist willen verbeteren. Vraag aan het college: Wat gaat u doen om de curve van het aantal initiatieven van inwoners weer omhoog te buigen?

3. In de begroting 2015 was circa € 40.000 opgenomen voor de BOA’s. Geen geweldig bedrag, maar ze waren er in ieder geval. In 2016 zou het bedrag opgetrokken worden naar € 120.000. Maar opeens hebben we nu helemaal geen BOA’s meer. Ik maak van deze gelegenheid gebruik u te vragen waarom met het opzeggen van de overeenkomst (die operationeel was in 2014) met Gouda niet gewacht hebben, totdat we een nieuwe overeenkomst hadden met Zuidplas of anderen. (“Gooi nooit oude schoenen weg, voordat je nieuwe hebt”).

Nu hebben we helemaal geen BOA’s en ook nog minder wijkagenten dan de norm (één per 5000). En dat in een tijd waarin veiligheid en handhaving juist veel aandacht vragen. Wanneer verwacht het college dat er weer BOA’s actief zijn in Waddinxveen? 

4. Op 1 januari 2015 is “Veilig Thuis Midden Holland”opgericht. Eind 2015 meldde u aan de raad, dat een van de belangrijkste verbeterpunten het wegwerken van de opgelopen wachtlijst/wachttijden is. In de jaarrekening heb ik hier verder niets over kunnen vinden. Kunt u ons informeren over de verbeter-vorderingen bij “Veilig Thuis” en of de wachtlijst is weggewerkt?

5. Het ziekteverzuimpercentage is 2% hoger dan je zou verwachten. Hoewel de zorg voor het personeel een zaak van het college is, zijn wij als raad ook wel bezorgd. Een hoog ziekteverzuim beinvloedt de dienstverlening aan de inwoners, maar mogelijk ook aan de raad. Wij willen graag via het FVO op de hoogte gehouden worden over het verloop van het ziekteverzuimpercentage dit jaar. Uit bezorgdheid. Ook zouden we daar de oorzaken nog wat verder willen analyseren.

6. Het voordeel op de vluchtelingenopvang blijkt géén voordeel. Met uw brief daarover heeft u duidelijkheid geschapen. We vragen u de conceptjaarrekening wel zodanig aan te passen, dat er bij lezers en inwoners geen gevoel kan ontstaan, dat Waddinxveen verdiend heeft aan de COA. Overigens vinden wij dat bij beleid over vluchtelingenopvang het niet over financiële voor- of nadelen moet gaan, maar over het nemen van verantwoordelijkheid.

7. November 2015 was het nieuwe winkelcentrum een jaar open. Nog steeds staan circa 17 winkelpanden leeg en zijn veel woningen niet verkocht. Gelukkig worden er, zo horen wij van makelaars, op dit moment meer woningen verkocht en lijkt het aantrekken van de woningmarkt ook in het nieuwe centrum merkbaar te worden. Het zou voor het centrum en voor de daar gevestigde ondernemers erg fijn zijn als er een eind komt aan de leegstand. Meer bewoners, betekent meer potentiële klanten, meer winkels betekent meer toeloop. Is het college in 2015 en nu actief genoeg (geweest) om het nieuwe centrum te versterken?

8. De reserve Peuterspeelzalen is in 2015 onaangetast gebleven. Heeft deze reserve nog recht van bestaan? Is er beleid op komst waar deze reserve voor ingezet gaat worden?

9. De kengetallen in de paragraaf “weerstandsvermogen en risico’s” geven nuttige informatie. De vraag is, of we deze kengetallen nu ook voldoende kunnen duiden. En welke relaties hebben ze met elkaar? Voor een volgend cyclusdocument zouden we daar nog winst kunnen halen. Ik verwijs naar de circulaire van de provincie hierover.

10. De PCW schort een totaal oordeel over deze rekening op, totdat er een totale jaarrekening ligt met een accountantsverklaring.

11. Rest mij college en organisatie te danken voor hun werk en inzet, zoals die uit dit deel van de concept jaarrekening blijkt.

Ton van Doorn
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»