Gaan en komen

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Aan het einde van het jaar, zeker als de Kerstdagen net voorbij zijn, blikken we terug en vooruit. Wat is er in ons persoonlijk leven, maar ook op het werk (als we een baan mogen hebben…) veel gebeurd. Als gemeenteraadslid ben ik inmiddels begonnen aan het fractiejaarverslag 2016 en 2017 ligt voor ons...

Gemeenteraad en college in 2016
Het afgelopen jaar waren er geen gemeenteraadsverkiezingen én geen wisselingen in de fractie, in dat opzicht was 2016 een ‘rustig politiek jaar’. Ook in de gemeenteraad in z’n geheel waren er geen wijzigingen. Nieuw in het college waren de wethouders B.J.A. (Brigitte) Leferink (20 januari 2016) en drs. A. (Lex) Hofstra (1 juni 2016) die respectievelijk M.W. (Martijn) Vroom (benoemd tot burgemeester van Krimpen aan den IJssel) en C.M. (Cees) Kroes (afgetreden op 23 maart 2016) opvolgden. Het afscheid van Kees Kroes gaf wat politiek rumoer, mede doordat de burgemeester zijn aftreden als een politiek probleem benoemde.

Wethouderswisselingen geven altijd wat golfbewegingen. Zij moeten zich inwerken in nieuwe dossiers die vaak al langer lopen en hebben daarbij ook hun eigen zienswijze op een dergelijk dossier. Voor Brigitte was het als Waddinxvener en in het verleden als raadslid ook politiek in Waddinxveen betrokken gemakkelijker dan de ‘buitenstaander’ Lex Hofstra. Hem heb ik leren kennen als (mede)lid van de Gebiedsadviescommissie van de GroenAlliantie Midden-Holland. Een sympathiek en voorzichtig man die zijn sporen als gemeenteraadslid (en wethouder) in Krimpen aan den IJssel verdiend heeft.

Politiek en omgaan met elkaar
Natuurlijk waren er de nodige politiek-inhoudelijke thema’s die onze aandacht vroegen. In het PCW-Jaarverslag 2016 komen we daar uitgebreider op terug. Maar thema’s in 2016 waren de transities, veiligheid, onderwijs(huisvesting en gymnastieklokalen), sport en dergelijke. Politiek geprofileerde debatten met, afhankelijk per onderwerp, een actieve rol vanuit de samenleving. Daar is niets mis mee, integendeel…. Gelukkig minder heftig dan in 2015 waarin ik als fractiesecretaris meerdere mailtjes kreeg met strekking van dictatuur van de PCW en zelfs dat alle christenen beter uit ons dorp konden vertrekken. Jammer dat geen van die mensen op de uitnodiging tot een (persoonlijk) gesprek reageerden. Nu kan de vrijheid van meningsuiting, naast allerlei andere grondrechten, als een belangrijke verworvenheid worden gezien, toch lijkt het mij beter om, met de woorden van Claudia de Breij, na een stevig en op inhoud gericht gesprek of discussie beter “vol begrip over elkaars onbegrip” met elkaar om te gaan dan om elkaar ‘te verwensen’. Zeker als het om onderwerpen gaat die wederzijds gevoelig kunnen liggen.

Een thema als de zondag is zo’n onderwerp. Voor de ene een dag van vrijheid en doen of kunnen doen wat hij wil, voor de andere een dag van bezinning, gastvrijheid en gezin. Voor de ene is de zondag een ‘loodzware last’, voor de ander een bron van rust, geloof, hoop en liefde. In dat verband moet ik denken aan een verhaal van Opperrabbijn Benjamin Jacobs (uit: Goede gesprekken, Kees van der Staaij, Prometheus, 2016). De ene gaat gebukt onder een loodzware zak met onbeduidende zware stenen, de ander heeft een minstens zo zware zak stenen op zijn rug maar loopt blijmoedig verder… hij weet dat er diamanten inzitten. Zo kijken christenen en christenpolitici vaak ook naar ‘geboden’ of ‘verboden’ van de Hemelse Vader: die geboden hebben een doel dat verder rijkt dan de huidige voor ons zichtbare horizon en zijn richtingwijzers voor orde, rust en vrede.

Burgemeester(s)
In een persoonlijke brief aan gemeenteraadsleden (gedateerd 21 december 2016) en later een tweet (“Heb raad en commissaris meegedeeld dat ik nog even aanblijf. Tot 1 november 2017. Dankbaar!”) heeft burgemeester Cremers aangegeven per 1 november 2017 zijn ambt als burgemeester van Waddinxveen neer te leggen.

Als (duo)raadslid heb ik inmiddels heb ik drie burgemeesters van Waddinxveen meegemaakt:

  1. (Fedde) Jonkman (1997 – 2004), H.C.J. (Henk) Royers (2004 – 2009) en H.P.L. (Bert) Cremers (2009 – heden). Van alle drie blijven bepaalde zaken hangen, andere (goede) dingen vergeet je weer. Fedde Jonkman herinner ik mij als burgervader. Was er voor de burgers, zocht burgers en maatschappelijk georiënteerde organisaties actief op en zijn nieuwjaarstoespraken waren doorspekt van beschouwingen die gericht waren op het belang en de kracht van de samenleving. In zijn periode vond er een politieke crisis plaats waardoor hij tijdelijk ziek heeft thuisgezeten. Fedde is nu politiek actief in Katwijk.
  2. Henk Royers was meer een manager die (met Adriaan Hoogendoorn) de ambtelijke organisatie heeft voorbereid op ontwikkelingen in toekomst en (met de betrokken wethouders) getrokken heeft aan diverse grote projecten. Denk daarbij aan Triangel, het Centrum etc. Een ‘waarnemer die zo’n 5 jaar bleef ‘hangen’ maar toch veel voor Waddinxveen heeft betekent.
  3. Huidig burgemeester Bert Cremers heeft het in Waddinxveen niet altijd makkelijk gehad. Zijn vrouw, Paula Hupkens, overleed aan het begin van het zomerreces in 2011, een enorme schok voor hem. Zelf werd Bert in 2013 ernstig ziek waardoor hij enige tijd het revalideren voorrang moest geven aan zijn ambtelijke taakuitoefening. Ook politiek was het niet altijd eenvoudig. Als PvdA politicus was hij actief in de Rotterdamse gemeenteraad (fractievoorzitter van 2001-2006) en voorzitter van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek (2006-2009). Van een actief en profilerend volksvertegenwoordiger naar een ‘burgervader’ was een grote stap. Dat merkten we bijvoorbeeld bij de wijze waarop hij omging met de coalitiebesprekingen in 2010 en de gevolgde koerswijziging, mede ingegeven door twee ‘doeners’ en het gericht zijn op een zelfstandig Waddinxveen in een veranderende regio. Als burgemeester heeft hij gestaan op de schouders van zijn voorgangers en op een bij hem passende betrokken en integere houding de ingezette trajecten (organisatieontwikkeling, voortgang grote projecten) actief begeleid. Rondom het formele afscheid zal ongetwijfeld uitgebreider en meer compleet worden teruggeblikt, dat geeft wellicht ook een completer beeld dan een eerste herinnering.

Wat brengt ons 2017?
Op 1 januari, nieuwjaarsdag, wordt het begin van het nieuwe jaar gevierd. Tenminste, zo gaat dat in het Westen. Andere landen of culturen hebben daarvoor weer een andere datum. Denk bijvoorbeeld aan het van ons afwijkende Chinese nieuwjaar of de Israëlische jaartelling. Bij de viering van nieuwjaar horen gelukwensen én goede voornemens. Schijnbaar gaat deze traditie terug naar de vroege Babylonische tijd. Bij een nieuw jaar denken we ook aan een voor ons nog ongewisse toekomst.

Politiek weten we dat naast een Jaarrekening en een Programmabegroting ook Bestuursrapportages verschijnen. Ongetwijfeld wordt er in 2017 gesproken over Triangel, de Visie Waddinxveen 2030, (jeugd)zorg en onderwijs(huisvesting). Daarnaast zullen partijen gaan werken aan hun verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van DV 21 maart 2018. Maar ook onderwerpen die we nu nog niet kunnen voorzien.

Persoonlijk zal het niet veel anders zijn. Bij gezondheid (Deo Volente, zo God het wil) staan wellicht al diverse zaken gepland: een vakantie, wellicht een jubileum en andere dingen. Daarnaast ongetwijfeld diverse leuke maar ook minder leuke of verdrietige dingen. Je zou haast denken of zeggen “dat hoort erbij”… Ik wens u een goed, gezond en voorspoedig 2017 toe. Met het ‘nadenken’ over 2017 en ‘de toekomst’ kwam ik een mooi gedicht tegen wat ik wil doorgeven:

Morgen-is voor ons verborgen,
morgen-dat weet God alleen.
En geen sterveling, geen één,
kan ook maar één dag of uur
blikken in Gods raadsbestuur.

Morgen-is voor ons verborgen.
Is het vreugd of ongeval?
Ach, wij weten niet met al,
wat de dag van morgen geven,
of wat hij ons nemen zal.

Morgen-is voor ons verborgen.
Zal ons hart te bloeien staan,
met Gods weelden overlaán?
Zullen wij over Gods hoogten,
of ook door Zijn diepten gaan?

Morgen-is voor ons verborgen.
U en ik wij weten niet,
wat de dag van morgen biedt
Maar Hij, die ‘t heelal omspant,
houdt ook ‘morgen’ in Zijn hand.


Peter van den Berg
(gemeenteraadslid PCW, Waddinxveen)

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»