Gesprek over ontwikkelingen Greenport

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Op maandag 10 april hebben de christelijke fracties uit Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas een gezamenlijke bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis van Lansingerland. Hierbij waren ook diverse  glastuinbouwondernemers, belangenorganisaties en leden van provinciale staten aanwezig. Toekomstige ontwikkelingen, duurzaamheid, infrastructuur en internationale ontwikkelingen in de Greenport Westland-Oostland zijn belangrijke thema's die ondernemers en politici raken en om een gezamenlijke visie vragen.

Inleidingen
Zelf mocht ik, als één van de drie organisatoren, de bijeenkomst openen met daarin ook een verwijzing naar de gezamenlijke uitgangspunten rondom rentmeesterschap, duurzaamheid, ondernemerschap en focus op de agrarische sector. Vervolgens schetste Albert Abee (wethouder CDA, Lansingerland) in wat grote lijnen de politiek-bestuurlijke houding en internationale betrekkingen rondom de Greenport.

Een warme toekomst
Hans Koolhaas, LKP PLants en voorzitter Warmte Cooperatie Zuidplaspolder, stond stil bij het thema “een warme toekomst voor de glastuinbouw”. Hij gaf een inleiding over de energievoorziening en opgaven in Zuid-Holland en meer specifiek de warmterotonde en relatie met de glastuinbouwsector. Belangrijke vragen voor zowel de sector als de lokale en provinciale overheid zijn het realiseren van zowel een oostelijke als westelijke deel van de warmterotonde, hoe om te gaan met een onrendabele top voor ondernemers als de toelating van bronnen op de warmterotonde.

Toekomst voor de Tuinbouw
‘Toekomst voor de Tuinbouw’ was het thema dat werd uitgewerkt door Bernard Oosterom. Bernard, voorzitter van de Raad van Commissarissen van het ontwikkelbedrijf HOT en glastuinbouwondernemer in Waddinxveen (inleiding). Hij stond stil bij het internationale perspectief, ondernemerschap en de marktoriëntatie. Hij gaf aan dat het project ‘Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouw’ (HOT) ontstaan is uit de problemen in onder andere de vruchtgroentesector in combinatie met problemen rondom afzet, stagnerende innovatiekracht en infrastructuur. Dit heeft er toe geleid dat er een Stichting HOT is opgericht. HOT richt zich voornamelijk op de afzetstructuur, agrologistiek, ontwikkeling en energie met als doel een “toekomstbestendige en leidende positie van de Nederlandse glastuinbouw te verzekeren”. In 2016 heeft HOT successen geboekt op gebied van afzetstructuur en stappen gezet als oprichting van het ontwikkelingsbedrijf en het oprichten van een energiefonds. Richting 2016 voorziet Bernard een schaalvergroting als het gaat om areaal maar wel met minder spelers en een meer marktgerichte en internationalere sector. Dat vraagt in zijn visie om een beweging van ondernemer naar onderneming, het scheiden van rollen én in plaats van familiebedrijven en vanzelfsprekende opvolging naar denken in competenties. Daarbij komt dat de komende jaren een fysieke herstructurering moet plaatsvinden van soms kleine en verouderde bedrijven naar tuinbouwgebieden die voldoen aan eisen van moderne en duurzame glastuinbouw. Voor de overheid vraagt dit om een actieve en flexibele houding als het gat om regelgeving en besluitvorming, mogelijk maken van nieuwe bestemmingen (herbestemming), infrastructuur en handhaving.

Positionering Greenport
Jolanda Heistek, programmanager Greenport Westland-Oostland, stond stil bij de positionering van de Greenport (presentatie). De term ‘Greenport’ is ‘ontleend’ aan de Mainports Haven Rotterdam en Schiphol. De Greenport is een ‘groene variant’ met een high Tech Cluster van productiebedrijven, afzet, logistiek, onderzoek en onderwijs en dienstverlening. De ambitie van de Greenport is het versterken van de internationale concurrentiekracht van de (glas)tuinbouw. Daarvoor is een Visie 2030 opgericht met thema’s als een grotere productiezekerkheid, een optimale benutting van ruimte, vinden van meerwaarde voor ruimte en beleving en versterking internationale kennis. Daarvoor moeten nog wel diverse grote stappen gezet en werken overheden en bedrijfsleven samen in de Stichting Greenport. Digitalisering in teelt, logistiek en duurzaamheid (energie, warmte en planstoffen als nieuw verdienmodel) zijn instrumenten. Een gezamenlijke visie en betrokkenheid van ondernemers én overheid zijn in haar ogen belangrijke randvoorwaarden.

Afronding en huiswerk
Dico Bac, raadslid ChristenUnie-SGP Zuidplas, sloot de avond af met een aantal conclusies. Het voornemen is dat de ChristenUnie, SGP, PCW en CDA-fracties uit de vier gemeenten samen een notitie gaan opstellen hoe zij tegen de ontwikkelingen aankijken en hoe zij bij bepaalde thema’s daarin de taak van de lokale overheid zien.

Zelf kijk ik terug op een leerzame en mooie bijeenkomst met goede gesprekken.

Peter van den Berg
(raadslid Waddinxveen)

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»