Jaarrekening 2019

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Meneer de voorzitter,
We hebben in de commissie de jaarrekening 2019 besproken. Dank voor alle antwoorden. De PCW wil nog aandacht vragen
voor het volgende:

Waddinxveen dat werkt
De PCW wil inzicht in de kosten en opbrengsten van ‘Waddinxveen dat Werkt’, het programma om uitkeringsgerechtigden
aan het werk te helpen. De wethouder heeft toegezegd zijn best te doen de evaluatie voor de programmabegroting 2021-
2024 op te leveren. Hij neemt bij de evaluatie de volgende vragen mee:

 1. Wat zijn de kosten en opbrengsten van het hele programma geweest?
 2. Wat zal het stoppen met ‘Waddinxveen dat Werkt’ betekenen voor de in- en uitstroom van
  uitkeringsgerechtigden?
 3. Welke aanpak volgt er na ‘Waddinxveen dat Werkt’?

Voor de PCW is dat voor nu voldoende.

Verkeersveiligheid – rotonde KW-plein
In het mobiliteitsplan 2013-2020 staat dat het kruispunt op het KW-plein wordt vervangen door een rotonde.
De wethouder heeft niet duidelijk kunnen maken, waarom ze afwijkt van dit raadsbesluit, zonder de raad om een nieuw
besluit te vragen. Het participatietraject dat voorafgegaan is aan dit plan, gooit ze hiermee ook overboord. Dat is bijzonder
voor een college dat samenlevingsparticipatie tot speerpunt heeft gemaakt.
De wethouder kiest nu voor geld in plaats van veiligheid. Dat accepteert de PCW accepteert niet en we dienen dan ook de
volgende motie in.

MOTIE – rotonde KW-plein

 • Verzoekt het college: de vervanging van de VRI op het KW-plein door een rotonde op te nemen in de
  beheerplannen, conform het mobiliteitsplan;


Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Voorzitter, als je je spaargeld gaat uitgeven, is het verstandig om te weten, hoeveel je daarna nog over hebt en of dat genoeg
is om risico’s op te vangen.
De gemeente Waddinxveen doet dat anders: We besluiten eerst om 1,6 miljoen voor een sporthal uit de spaarpot te halen.
En we krijgen pas over 4 maanden, bij de begroting te horen, wat er nog in de pot zit en of we de risico’s kunnen afdekken.
Dat vindt de PCW te laat. De PCW wil voortaan dat in elk raadsvoorstel, waarin wordt voorgesteld om ons spaargeld te
gebruiken, een overzicht is verwerkt met de actuele stand van de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) en de
gevolgen voor de beschikbare weerstandscapaciteit t.o.v. de benodigde weerstandscapaciteit.
En daarom dienen we de volgende motie in:

MOTIE – Weten wat er in de spaarpot zit

 • Verzoekt het college: in elk raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld een uitname uit de ABAD te doen, een
  overzicht op te nemen met daarin:
  • de actuele stand van de ABAD;
  • de gevolgen voor de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde
   weerstandscapaciteit;

Sleutelkwartier
In het Sleutelkwartier gaat 8 ton bezuinigd worden. De wethouder heeft in de commissievergadering aangegeven dat ze
stenen gaat vervangen door groen omdat dat goedkoper zou zijn. Op een thema-avond zal zij meer duidelijkheid geven over
deze bezuiniging. Omdat de wethouder niet concreet wordt over de bezuiniging, geeft de PCW het volgende mee: De PCW is
voor meer groen in Waddinxveen. De PCW is echter ook voor water terugbrengen in het Sleutelkwartier, zoals eerder
afgesproken. We zullen de wethouder daar dan ook aan houden.

Martijn Kortleven
Fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»