Kansen voor jongeren op de woningmarkt

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voorzitter, op 5 februari 2014 heb ik ook al namens de PCW in de raad het woord gevoerd over dit onderwerp, de huisvestingsproblematiek van jongeren. Wat nu volgt voelt daarom als een herhaling van zetten, omdat bij teruglezing van mijn inbreng van toen de tijd stil lijkt te hebben gestaan.

Volgens de notitie is er geen sprake van een significante onevenredige verdeling tussen doelgroepen. Vraag aan de wethouder: hoe kan het dan dat uit eerdere stukken die met de raad zijn gedeeld wél expliciet sprake blijkt te zijn van een onevenredige verdeling (ik verwijs naar o.a. de bijlage Nut en noodzaak van een huisvestingsverordening bij het raadsvoorstel van 10-6-2015)? Wordt het probleem in de nu voorliggende notitie niet te klein gemaakt? Welk antwoord kan ik geven aan Charlotte, een jonge vrouw van 26 jaar, thuiswonend en al enkele jaren actief op zoek naar een sociale huurwoning in Waddinxveen, maar die steeds 30 anderen voor ziet gaan? Heeft zij gewoon pech, of is er wel sprake van een serieus probleem en hoe komt zij nu snel aan een betaalbare huurwoning?

Gesprek met Woonpartners aangaan
Voorzitter, de motie van 10 juni 2015 verzoekt het college in gesprek te gaan met Woonpartners én andere relevante partijen over maatregelen waarmee de slaagkans voor jongeren binnen afzienbare tijd zal worden verhoogd. Heeft het college inmiddels ook met andere partijen gesproken? Zo ja, wat is hier uit gekomen? Zo nee, waarom niet en is het college bereid om dit alsnog te doen en hierbij diverse alternatieven te onderzoeken, zoals bijvoorbeeld tijdelijke huisvesting voor starters op braakliggende locaties of in leegstaande kantoorgebouwen?

Met Woonpartners is blijkens de notie wel gesproken en in de duiding van de moties doet het college de suggestie om Woonpartners een presentatie te laten geven over het systeem van woningtoewijzing en de resultaten van het experiment om woningen voor jongeren te labelen. Ik maak graag van dit aanbod gebruik en wil het college, dan wel de griffie, vragen om Woonpartners voor de volgende raadscyclus uit te nodigen. Hierbij verzoek ik om Woonpartners dan een bredere toelichting te laten geven op de huisvestingsproblematiek van jongeren: Hoe kijkt zij tegen deze problematiek aan? Welke opties heeft zij de afgelopen tijd onderzocht om deze problematiek aan te pakken? Wat heeft Woonpartners de afgelopen tijd gedaan om de doorstroming te bevorderen? Heeft zij behalve het realiseren van nieuwe woningen bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijkheden om zittende huurders te stimuleren door te stromen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ingroeihuren of verhuisfaciliteiten? Kortom: een presentatie stelt de PCW op prijs, maar dan wel graag met een bredere beschouwing van de problematiek dan alleen een presentatie over het experiment.

Stimuleren van huur in de vrije sector
Tenslotte voorzitter nog het volgende: in de notitie wordt in het geheel niet gesproken over de motie van de raad van 11 november 2015. Die motie verzoekt het college te onderzoeken op welke wijze de realisatie van vrije sector huurwoningen tot ongeveer € 800 kan worden gestimuleerd, hoe hierop gericht beleid kan worden ontwikkeld en de raad hierover in de eerste helft van 2016 te informeren. Kan de wethouder aangeven op welke wijze door het college uitvoering is of zal worden gegeven aan deze motie, en op welke termijn het college de raad hierover denkt te informeren?

Graag ontvang ik van de wethouder antwoord op de door mij gestelde vragen. Tevens verneem ik graag hoe hij aankijkt tegen mijn voorstel wat betreft een presentatie door Woonpartners.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»