Luchtkwaliteit, houtkachels en biomassa

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Afgelopen raadscyclus stond in het teken van de luchtkwaliteit in Waddinxveen. De discussie spitste zich toe op het wel of niet toestaan van houtstook en biomassa-installaties in onze gemeente. Het standpunt van de PCW in deze discussie was dat we houtstook ‘achter de voordeur’ niet moeten verbieden maar dat grotere biomassa-installaties buiten de woning niet wenselijk zijn in Waddinxveen vanwege de impact op de luchtkwaliteit in onze woonomgeving.


Totstandkoming van ons standpunt

Voordat we ingaan op de discussie en de uitkomst, eerst nog even een toelichting op de manier
waarop we tot ons standpunt zijn gekomen.
Als PCW hebben we eind vorig jaar nagedacht over de toepassing van biomassa. Onder andere in
relatie tot de luchtkwaliteit. Maar daarnaast ook in het kader van duurzaamheid en de
energietransitie. Naar aanleiding van deze bezinning hebben we twee documenten opgesteld. Via deze link kunt u beide documenten terugvinden.

Drie randvoorwaarden
Het debat in de commissievergadering en in de raad ging met name over de luchtkwaliteit in relatie
tot biomassa. Er wordt ons nog wel eens de vraag gesteld of de PCW nu voor of tegen biomassa is.
Wij verwijzen dan naar de eerder genoemde notitie waarin wij drie voorwaarden noemen:
1. Er moet een balans zijn tussen de hoeveelheid biomassa die op een natuurlijke manier
aangroeit en aanwezig is én de hoeveelheid die verstookt wordt. Als dit niet het geval is. is er
namelijk geen sprake van CO2-neutrale energieproductie.
2. De biomassa die gebruikt wordt moet daarnaast lokaal of regionaal beschikbaar zijn en niet
uit verre landen komen.
3. De uitstoot van fijnstof moet beperkt zijn zodat de lokale luchtkwaliteit in onze
woonomgeving goed blijft/wordt.
Op basis van met name de derde randvoorwaarde zijn wij tot het standpunt gekomen dat met name
kleine biomassa-installaties in de bebouwde kom onwenselijk zijn. Als aan de andere twee
randvoorwaarden voldaan kan worden, zijn wat ons betreft biomassa-installaties in het buitengebied
van Waddinxveen een alternatief voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven die nu met bijvoorbeeld
propaantanks hun gebouwen of bedrijven moeten verwarmen.

Drie schaalniveaus
In het debat ging het uiteindelijk over de toepassing van biomassa-installaties op drie schaalniveaus:
1. Houtgestookte apparaten in individuele woningen. Uit onderzoek blijkt dat houtgestookte
apparaten in woningen relatief veel fijnstof uitstoten en daardoor in de directe omgeving de
luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. Een verbod hierop is echter wat de PCW betreft niet
wenselijk. In het debat hebben wij wel benadrukt dat communicatie vanuit de gemeente
over het effect van houtstook belangrijk is.
2. Buiten de woningen kan er onderscheid gemaakt worden tussen de biomassa-installaties met
een capaciteit groter en kleiner dan 130 kW. De categorie groter dan 130 kW willen we als
PCW verbieden. Met name in de bebouwde kom hebben deze een relatief grote impact op
de luchtkwaliteit in de directe woonomgeving. In de raadsvergadering van 19 februari is een
motie van de VVD waarin dit verwoord is, unaniem aangenomen.
3. Voor de categorie kleiner dan 130 kW is het onzeker of dit wettelijk gezien verboden kan
worden. De motie van de PCW, D66 en PvdA/Groen Links waarin het college verzocht wordt
te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om ook deze installaties te verbieden, werd ook
unaniem aangenomen.
Met de twee genoemde moties is/worden dus nieuwe biomassa-installaties niet meer toegestaan in
Waddinxveen, ook niet in het buitengebied en zal er door de gemeente ingezet worden op
communicatie over de effecten van individuele houtgestookte apparaten op woningniveau.

Lambert den Dekker
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»