Maidenspeech en bijdrage verantwoording aankoop de Unie

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Bekijk hier de opname van de maidenspeech.

Voorzitter,

Op 11 december 2019 namen we afscheid van Fatima Kalai als raadslid namens D66. Bij haar afscheidsspeech blikte ze terug op haar raadsperiode en hoe ze betrokken raakte bij de Waddinxveense politiek. Ik vond het mooi hoe zij een inkijkje gaf in haar drijfveren, haar motivatie en haar inspiratie om raadslid te worden. Wat me ook bij bleef is wat de burgemeester als voorzitter ons meegaf: mooi om dit met ons te delen en ik zou andere raadsleden mee willen geven om niet te wachten met dit inkijkje tot hun afscheid. 

  

Persoonlijk houd ik ervan om te begrijpen wat iemand drijft, wat hem bezighoudt en wat zijn primaire uitgangspunt is bij het benaderen van politieke thema’s. Hierdoor kan je in een debat begrip hebben voor elkaar, wat vaak een brug is voor een goede samenwerking.

Daarom kies ik ervoor om mijn maidenspeech  te gebruiken om mijn drijfveren, inspiratiebronnen en achtergrond wat te laten zien in de hoop dat we daar in de komende tijd eens verder over kunnen doorpraten. 

 

Dat wil ik kort toelichten in 2 thema’s. Enerzijds mijn Christelijke inspiratie en daarna mijn affiniteit met Waddinxveen (ik ben immers geboren en getogen in Stolwijk)

 

Mijn christelijke drijfveer

In de periode voor de verkiezingen wordt er bij onze partij door een selectieadvies commissie de leden gevraagd of ze zich willen kandideren voor de kandidatenlijst voor de verkiezingen. Al zien velen het als een logisch vervolg op mijn 2 jarig commissielidmaatschap, ik liep toch wat rond met twijfels. 

Rond die tijd hadden we als partij ook de partijdag en op die partijdag was er ook een meditatieve bijdrage van ds. Mulder. Hij hield ons een inspirerende bijbelse politieke vergelijking voor van de start van een politieke loopbaan van een bekend persoon uit de bijbel.  

Ik vond het verrassend om te zien dat het eigenlijk niet uitmaakt wanneer je in de tijd politiek actief wordt als Christen politicus. 

 

De geschiedenis die hij ons voorhield was die van David en Goliath, waarschijnlijk voor velen van jullie wel bekend. David was een gewone herdersjongen, eenvoudig, uit een klein dorpje Bethlehem en zijn broers waren opgeroepen voor de strijd tegen de Filistijnen. Op verzoek van zijn vader ging David op pad om te kijken hoe het ging in het leger en met zijn broers. Zo kwam de jonge David bij het grote leger van Israël en al snel merkte hij dat de soldaten in het leger bang waren en al snel had hij in de gaten wat de oorzaak daarvan was; het leger van de Filistijnen had een geweldige reus, reus Goliath in hun midden en deze reus kwam elke dag om het volk van Israël te sarren en te vloeken. En hij sarde en vloekte niet alleen de soldaten van Israël maar met name de God van Israël. Toen David die oorzaak zag van de angst van de soldaten was hij verbaasd en werd moedig, de kleine jonge herdersjongen wilde gaan vechten tegen deze Filistijnse reus. Zijn broers probeerde hem nog af te remmen, trokken zijn drijfveer en motivatie in twijfel en hadden ook zo iets van: zo’n klein broertje tegen zo’n enorme reus. 

 

Echter ging het David niet om politieke carrière, het ging hem niet om macht, aanzien of invloed, sterker nog hij wist zelf ook dat hij dat werk/die strijd niet in eigen kracht kon maar hij geloofde in een almachtige God en kon niet anders dan voor de eer van zijn God opkomen. Hij wist dat hij op die God kon vertrouwen. We weten allemaal hoe deze geschiedenis is afgelopen. De kleine David overwon de reus Goliath en daarna is zijn hobbelige ‘politieke’ pad begonnen wat eindigde in het koningschap over het volk van Israël.

 

Om gelijk maar een misverstand uit de wereld te helpen: ik zie mijzelf niet als David en welke politieke tegenstander dan ook als Goliath.

 

Maar met het horen van deze boeiende vergelijking spraken een aantal elementen me enorm aan. 

 1. David was een eenvoudige herdersjongen, uit een klein dorp die interesse had in zijn naaste: zijn broers en het leger.
  • Eenvoudig en uit een klein dorpje. Het lijkt Corné wel. 
 2. David wist van te voren niet wat hem ging overkomen. Hij ging thuis niet weg met als doel een reus te verslaan.
  • Zo is een hedendaagse politiek ook niet echt voorspelbaar is me opgevallen de afgelopen paar jaren terwijl ik persoonlijk vaak behoefte heb aan structuur en een overzichtelijk pad.
 3. David liet zich niet tegenhouden door meningen die zeiden dat het onmogelijk was wat hij wilde. Hij luisterde ernaar, probeerde zich aan te passen maar bleef het grote doel voor ogen houden.
  • Inspirerend voor ons politieke werk
 4. Echter de belangrijkste les voor mij was dat David niet primair bezig was met eigen carrière, roem of aanzien. Het ging hem in eerste instantie om de eer van zijn God en het houd van Zijn geboden. 
  • Dat laatste is wat ik als doel zie in al ons handelen op deze wereld en voor mij als raadslid in de gemeenteraad van Waddinxveen. En ik ben er van overtuigd dat die goed zijn  voor alle Waddinxveners. En met liefde en drive voor het welzijn van alle Waddinxveners wil ik me daarom inzetten als Raadslid.  

 

Dan mijn affiniteit met Waddinxveen

Vanaf mijn jonge jaren hoor ik dagelijks verhalen over Waddinxveen. Wat velen van jullie niet weten is dat mijn vader heel wat jaren heeft gewerkt voor de gemeente Waddinxveen in de openbare ruimte. Dat deed hij vanaf de gemeentewerf en dagelijks was hij op pad om storingen, verzakkingen en problemen te verhelpen in onze mooie gemeente. 

Mijn vader is en was een praktisch iemand. Hij genoot ervan om bewoners te helpen om een probleem op te lossen zoals een verzakking in de stoep, een straatkolk die niet meer liep of noem maar op. Hij nam voor de zekerheid een paar zakken zand mee in zijn auto, een paar extra stoeptegels en hij wist het te fixen. Nogmaals:  hij was praktisch ingesteld, er was toen nog geen fixi, er werd nog geen bon aangemaakt, een klacht werd niet afgehandeld in een systeem. Nee, er werd gebeld naar het gemeentehuis, werd doorgebeld naar de opzichter daarna ging mijn vader dezelfde dag nog aan de slag en als afsluiter kreeg hij vaak een bak koffie en een klap op zijn schouder van de melder. 

 

Zo zijn er veel straatnamen langs gekomen al die jaren en nog is het leuk om met hem te praten over de ontwikkelingen in Waddinxveen. Onlangs gaf hij wel aan dat hij moeite kreeg om de weg nog te vinden in Waddinxveen. In zijn tijd werd er nog druk gediscussieerd over de locatie van het winkelcentrum, was er nog geen Triangel, geen Maxima tunnel maar gelukkig woon ik aan de Zuidkant van ons dorp en weet hij ons huis nog goed te vinden. 

Dus naast een principiële drive neem ik een praktische aanpak van mijn vader mee, een doeners mentaliteit, wat je doet en beslist moet je kunnen uitleggen aan Jan met de Pet. Daarnaast was mijn vader zuinig ingesteld. Als iets met een bestaande stoeptegel kon worden opgelost ging hij er zeker geen nieuwe in leggen. Dat laatste vind ik een grote verantwoordelijkheid als raadslid. Besluiten die we nemen doen we met gemeenschapsgeld en het is een grote verantwoordelijkheid om daar zuinig mee om te gaan. 
Dan nu het bruggetje naar het agendapunt van deze vanavond: de aankoop van voormalig hotel de Unie. 

 

Als we kijken naar de aankoop van het pand Kerkweg Oost 226 denkt de PCW fractie dat de aankoop van dit voormalig hotel een goede keuze was. Allereerst voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het is slecht voor te stellen wat het is om huis en haard achter te moeten laten en ruim 2.000 km verderop afhankelijk te zijn van een dak boven je hoofd wat 1 van de 3 primaire levensbehoefte is.  Vanuit onze Christelijke Bijbelse Visie zijn we daarom ook ruimhartig in het ondersteunen van faciliteiten om deze opvang mogelijk te maken en willen we ook verder kijken naar de periode na eind 2022 waarbij de locatie Noordkade niet meer beschikbaar is voor deze opvang.

 

Deze ‘warme’ houding zien we ook terug bij de inzet vanuit het gemeentehuis en de vele Waddinxveense vrijwilligers die in touw zijn om dit ook langdurig mogelijk te maken. We hopen dat de burgemeester onze dank en waardering wil overbrengen van de PCW fractie (en ik denk van heel de raad) voor het vele werk wat verzet is en nog steeds verzet wordt en we hopen en bidden dat er snel vrede zal komen in Oekraïne en deze mensen op termijn weer terug kunnen naar hun eigen omgeving.

 

Vanavond praten we met name over de aankoop van voormalig hotel de Unie. Deze aankoop heeft in maart plaatsgevonden en middels het raadsvoorstel doet het college verantwoording over de aankoop en vraagt het aanvullend budget aan voor de verbouwing van het pand en blikt het vooruit op toekomstige ontwikkeling. Een paar zaken vinden wij belangrijk om daarbij te benoemen:

 • Deze aankoop is gedaan als strategische aankoop en vanuit het budget waarvoor het college is gemandateerd door de raad. Doordat het een bestemming krijgt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen voor 3 jaar, kan de afweging van strategisch belang wat vertroebelen. Was het strategische belang nu de opvang van de vluchtelingen of is het een belangrijke aankoop als ontwikkeling binnen het sleutelkwartier. Wat ons betreft had het college een betere duiding kunnen geven bij deze verantwoording over het ‘strategische’ element in deze aankoop.   
 • In de commissievergadering hebben we gevraagd om een uitleg over de activering van de minimale taxatiewaarde van het pand en de afschrijving van het verschil ertussen. Ik begrijp de redenatie van het college dat dit een systematiek is die wordt gevolgd. Tegelijkertijd voel ik wel een spanningsveld. Stel er worden een paar ‘strategische’  aankopen gedaan per jaar. En op elke aankoop hebben we een afboeking als deze. Dan drukt dat best stevig op het financiële resultaat. Daarnaast is het overzicht over winst en verlies in de toekomst niet zuiver te maken omdat hij voor minder geactiveerd staat als aangekocht. Wij denken dat het goed is om met elkaar nog eens goed na te denken of we met deze systematiek recht doen aan een transparante manier van werken en of dat het opnemen van een voorziening niet beter zou zijn.  Wellicht kunnen we daar met de behandeling van de Jaarstukken nog eens over doorpraten. 
 • Daarnaast hebben we het in de commissie vergadering gehad over het gevraagde voorbereidingskrediet van 200.000. Als fractie hebben wij wat moeite met het samenvoegen van het uitwerken van de scenario’s en de opvolgende plankosten die een verdere ontwikkeling  met zich mee brengen. Deze plankosten zullen volgens ons afhangen van het scenario wat wordt gekozen. Graag zien wij daarom vanuit het college een uitwerking van de mogelijke scenario’s voor het pand met de daarbij behorende plankosten, financiële resultaat etc. Hierover kunnen we als raad van gedachte wisselen en stellen we een scenario vast met het bijbehorende budget voor de verdere plankosten. Daarom zal de fractie van PvdA/Groenlinks hier samen met ons en he CDA een amendement voor indienen. Een aanvullende vraag hiervoor aan het college is wanneer het haalbaar is om deze scenario’s voor te leggen aan de raad.

Corné Verduijn
Raadslid PCW
 
Bekijk hier de Maidenspeech:

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»