Motie vreemd aan de orde van de dag ´niet slopen maar bouwen´

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Meneer de voorzitter,

Het college heeft besloten het oude gemeentehuis te slopen.

De PCW wil het oude gemeentehuis graag behouden en het laten transformeren tot een mooi woon/zorgcomplex. Deze wens past prima in de door de raad unaniem vastgesteld woonvisie.

Wél interesse

Wij zouden een besluit tot sloop kunnen begrijpen als er geen partijen zijn die het pand willen transformeren. Maar die zijn er wel. Zelfs drie!

Het college wekt echter de indruk dat er geen interesse is in het pand. Zo staat in Hart van Holland van 02-05-2019 dat het eerdere plan om het gebouw te transformeren het niet heeft gehaald, door onenigheid tussen gemeente en planmaker. Wethouder Schippers geeft in die krant aan dat het gebouw maandenlang op Funda heeft gestaan en dat er nauwelijks interesse zou zijn. En dat is vreemd, want ze wekt daarmee de indruk dat het pand te koop heeft gestaan, ná de mislukte aanbesteding. Uit de brief van Larazorg blijkt dat de eigenaren dat ook dachten. Maar in werkelijkheid heeft het pand in 2016 op Funda gestaan. Het is nu 2019!

Het stond 3 jaar geleden te koop. Waarom gebruikt de wethouder dat argument nu?

Plussen en minnen

Het college heeft op papier wat plussen en minnen gezet en op grond daarvan besloten dat het gemeentehuis beter gesloopt kan worden. Daarom is het college niet in gesprek gegaan met de drie geïnteresseerde partijen. Ze zouden alleen hebben gebeld en geen concrete voorstellen hebben gedaan.

Nee, dat begrijp ik wel: als je te horen krijgt dat het college éérst wil besluiten over sloop of transformatie, dan heeft het ook geen zin om in dat stadium concrete voorstellen te doen.

Vervolgens gaat het college plussen en minnen op 4 punten. Eén van die punten is ‘opbrengstpotentieel’.  Het college acht de interesse voor transformatie beperkt.  Terwijl er 3 gegadigden aan de telefoon hebben gehangen. Als die waren meegenomen, had het plussen- en minnenlijstje er heel anders uit gezien.

Niet duurzaam

Sloop levert in de regel geen duurzaamheidswinst op. Larazorg verwijst in haar brief naar onderzoeken daarover. Je kunt stellen dat het heel lang duurt voordat de voordelen van minder energieverbruik opwegen tegen het slopen en compleet nieuw bouwen van een gebouw.

Mist en onduidelijkheid

De antwoorden op onze schriftelijke vragen roepen nieuwe vragen op:

  • Zo is er mist en onduidelijkheid over het voldoen aan het huidige bouwbesluit. Volgens het college was de GPR-score bij de enige inschrijver tijdens de aanbestedingsprocedure te laag (5,5). De eis in het huidige Bouwbesluit zou 6,0 zijn. Dit klopt niet:
    • ten eerste stelde de gemeente dit niet als harde eis, maar meer als wens[1]
    • ten tweede stelt het Bouwbesluit nergens een eis aan de GPR-score, noch voor verbouw, noch voor nieuwbouw.
  • Kan de wethouder bevestigen dat de GPR-score geen harde eis was van het college en dat het Bouwbesluit nergens een eis stelt aan de GPR-score?
  • Ook zou het gasloos maken van het pand volgens het college alleen mogelijk zijn als de WKO-installaties op openbaar gebied worden gerealiseerd. Het college wekt de indruk dat dat bijzonder en niet gewenst zou zijn. Maar dat is helemaal niet bijzonder. Als er niet onder het pand geboord kan worden voor een WKO-installatie, dan wordt dat gedaan in het openbare gebied daaromheen. Zo is het ook gedaan bij Plasrode en toen is daarvoor vergunning verleend.

Wat ook ten onrechte steeds weer opduikt is dat de enige inschrijver € 1550 heeft geboden. Maar dat is slechts een klein deel van het hele verhaal. Dat bedrag wekt bij de onwetende inwoner en bij onwetende collegaraadsleden verontwaardiging: ‘dat is een schijntje’ en ‘hij wil voor een dubbeltje op de eerste rang zitten’. Wie zich echter verdiept heeft in de casus, ziet in het gunningsblad een evaluatieprijs van € 876.550 staan. Over dat bedrag en hoe zich dat verhoudt tot die € 1550 heb ik de wethouder niet horen spreken.

Het lijkt erop dat er achter de schermen, veel eerder dan het collegebesluit tot sloop, alles op alles is gezet om transformatie te voorkomen en om dit gebouw te laten slopen.

Kortom: dit dossier rammelt aan alle kanten. De PCW vindt dat de drie (en misschien zijn er nog meer) geïnteresseerde partijen de kans moeten krijgen hun plannen voor transformatie van het oude gemeentehuis in te dienen. Daarom dienen wij samen met het CDA een motie in, waarvan het dictum luidt:

Motie: Verzoekt het college:

  • een uitvraag te doen waarbij alle partijen die interesse hebben uitgenodigd worden voor het doen van een aanbieding om het oude gemeentehuis te transformeren;
  • de sloop van het oude gemeentehuis in ieder geval aan te houden tot de uitvraagprocedure is afgerond.

Deze motie is aangenomen met 12 stemmen voor (PCW, CDA, VVD) en 8 stemmen tegen (D66, Wewa, PvdA/GL)

[1] In een gemeentelijk stuk van 29-05-2018 met het onderwerp ‘stand van zaken tender’ is te lezen dat de GPR-score ‘minder als eis en meer als wens wordt meegeteld om de kans op het kunnen opstellen van een haalbaar plan te vergroten’.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»