Ontwikkeling Vredenburghzone

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven en Corné Verduijn

Geacht college,

Tijdens de Besluitvormende Raadsvergadering van 12 Juni 2019 is de Gebiedsvisie Vredenburghzone
vastgesteld. De PCW vindt dat er voortvarend te werk moet worden gegaan met de ontwikkeling van
deze hoogwaardige groene zone als buffer tussen de Vredenburghlaan en de bebouwing.

Voortgang
In de Gebiedsvisie wordt aangegeven (pagina 13) ‘de Vredenburghzone heeft de potentie om echt met
grondeigenaren en bewoners verder vorm te geven en hen te betrekken in de ontwikkeling en realisatie’.
In het Raadsvoorstel Gebiedsvisie Vredenburghzone (van 12 Juni) geeft u de vervolgstappen aan.

Samengevat:
- Voor inrichting van gronden in de Vredenburghzone die reeds eigendom zijn van de gemeente
wordt een schetsontwerp gemaakt
- Bestemmingsplanprocedure wordt gestart in derde kwartaal 2019
- Gesprekken aangaan met grondeigenaren voor grondverwerving op minnelijke basis door
aankoop voor een passende prijs en/of grondruil of zelfrealisatie

Ecologische Verbindingszone
Tijdens de Besluitvormende Raad van 31 Januari 2018 is er door de PCW (samen met VVD, CDA en
D66) een motie ingediend over de Ecologische Verbindingszone. Hierin wordt gevraagd om een
onderzoek naar de mogelijkheid om de Ecologische Verbindingszone Bentwoud- Krimpenerwaard te
verleggen naar de Vredenburghzone.

Vragen:
1. Wat is de status van het schetsontwerp voor de gronden die reeds in eigendom zijn van de
gemeente?
2. Wat is de status van de bestemmingsplanprocedure Vredenburghzone? Lopen we op schema
(één tot anderhalf jaar vanaf 12 juni 2019).
3. Welk resultaat hebben de gesprekken met grondeigenaren gehad en welke resultaten verwacht u
nog?
4. Welke concrete initiatieven / initiatiefvoorstellen zijn er vanuit de grondeigenaren en hoe
beoordeelt u die?
5. Wat is de actuele planning voor vormgeving van de Vredenburghzone?
6. Hoe staat het met het aankopen van de prioritaire grond langs de wijken Zuidplas en Triangel?
7. Verwacht u dat de prioritaire gronden gekocht kunnen worden door de gemeente volgens de
budgetten die opgenomen zijn in de kostenraming?
8. Op 22-10-2019 heeft u de motie Ecologische Verbindingzone afgedaan. Gesprekken met de
gemeente Zuidplas hebben niet geleid tot een gezamenlijk standpunt over het verleggen van de
ecologische verbindingszone.
a. Zijn er ook gesprekken geweest met het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard?
b. Zo ja, wat is de uitkomst van die gesprekken?
c. Zo nee, bent u bereid alsnog in gesprek te gaan?

Mogelijk zijn de antwoorden op sommige vragen vertrouwelijk. In dat geval verzoeken wij u deze separaat
en vertrouwelijk te verstrekken.

Namens de PCW-fractie
Martijn Kortleven, fractievoorzitter 
Corné Verduijn, fractievertegenwoordiger

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»