Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied - bijdrage besluitvormende raad

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Voorzitter,

Voor ons ligt de ontwikkelvisie Station tot Brug. Deze visie onze ambitie weer voor dit prominente en historische deel van Waddinxveen. Het is een goede visie, die wat de PCW betreft duidelijk richting geeft aan de toekomst van dit gebied.

Een visie moet inspirerend zijn. Het is daarbij niet handig om je bij het vaststellen van een visie te laten leiden door mogelijke obstakels. Obstakels zijn er om te overwinnen. In dit licht vinden wij het jammer dat in de voorgaande vergaderingen zoveel is gediscussieerd over de mogelijke parkeerproblematiek. Deze visie geeft weer welk beeld wij graag in de toekomst zien in dit gebied. Voor ontwikkelingen in het SB-gebied moet deze visie dus richtinggevend zijn. Of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling kan worden gerealiseerd zal onder meer afhangen van het door deze raad zelf vastgestelde parkeerbeleid, waaraan ieder ontwikkeling zal moeten voldoen.

Voozitter, terug naar de visie zelf. Eén van de drijvers achter de beoogde kwaliteitsverbetering van het SB-gebied is het versterken en beter zichtbaar maken van het historische lint van de oude Kerkweg. Dit ondersteunen wij van harte: wij denken dat dit zeker een meerwaarde heeft voor Waddinxveen. Zoals reeds breder toegelicht in de opiniërende raad, vraagt de PCW in dit verband de aandacht voor twee zaken. Die licht ik nu toe.

Voor locatie 6 geeft het beeldkwaliteitsplan twee mogelijke scenario’s. De PCW is van mening dat de wens om het historisch lint van de oude Kerkweg weer zo veel mogelijk in ere te herstellen meer gediend is met scenario 2. In dit scenario wordt het gevelbeeld langs de Kerkweg verder doorgetrokken en wordt het parkeren zoveel mogelijk uit zicht van de Kerkweg opgelost. Ik dien daarom een  amendement in, waarmee scenario 1 uit het beeldkwaliteitsplan wordt gehaald en scenario 2 als enige en gewenst scenario overblijft.

Voor locatie 7 zijn wij van mening dat een Passagegracht sterk appelleert aan de historie van het gebied en een krachtige impuls geeft aan het historisch lint. De PCW ziet graag dat er open water wordt teruggebracht in de Passage. Ik dient hiervoor een Motie Passagegracht in, waarvan het dictum luidt:
Verzoekt het college
• De sterke voorkeur van de raad voor het terugbrengen van open water in het Passagegebied kenbaar te maken bij de initiatiefnemers van mogelijk toekomstige ontwikkelingen;
• Zich tot het uiterste in te spannen ervoor te zorgen dat open water in het Passagegebied zal worden teruggebracht.

Voorzitter, op papier is Waddinxveen met deze visie weer een stuk mooier geworden. Het is nu aan de markt om Waddinxveen te helpen deze visie in te kleuren. Wij zien met belangstelling uit naar het eindresultaat!

 

Waddinxveen, 7 maart 2017
Namens de PCW-fractie, mr. C.P.W. (Peter) van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»