Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied-bijdrage opinierende raadsvergadering

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Eén van de drijvers achter de beoogde kwaliteitsverbetering van het SB-gebied is het versterken en beter zichtbaar maken van het historische lint van de oude Kerkweg. Dit ondersteunen wij van harte: wij denken dat dit zeker een meerwaarde heeft voor Waddinxveen.

In dit verband wil ik graag de aandacht vragen voor twee zaken die bijdragen aan herstel van het historisch lint.
1. Locatie 6 / Beukenhof. Het beeldkwaliteitsplan geeft voor deze locatie 2 opties. Wij begrijpen de wens van het college om met de visie op voorhand niet alles dicht te timmeren en ruimte te houden om ontwikkelingen die door de markt worden aangedragen te kunnen faciliteren. De wens om het historisch lint van de oude Kerkweg weer zo veel mogelijk in ere te herstellen is in onze ogen echter meer gediend met scenario 2, waarbij het gevelbeeld langs de Kerkweg verder wordt doorgetrokken en parkeren zoveel mogelijk uit zicht van de Kerkweg wordt onttrokken. Mijn fractie overweegt een motie of amendement in te dienen, waarin de voorkeur voor scenario 2 wordt uitgesproken, of zelfs als enig scenario voor de visie wordt benoemd.
2. Locatie 7/ Passage. Een Passagegracht appelleert sterk aan de historie van het gebied en geeft een krachtige impuls aan het historisch lint. De PCW wil daarom graag water terugbrengen in het Passage-gebied. Wij overwegen hiervoor een motie in te dienen waarin de raad haar sterke voorkeur hiervoor uitspreekt en het college oproept zich hier maximaal voor in te spannen. Of wellicht is zelf een amendement mogelijk die op dit punt een wijziging op de visie maakt en waarin het terugbrengen van water als harde voorwaarde voor toekomstige ontwikkelingen wordt gesteld.

Wij zijn er zelf nog niet uit, maar horen graag uw mening hierover.

Insprekers / zorg over parkeren:
De beide insprekers uit de informerende raad hebben zorgen geuit over het parkeren op diverse locaties. Zelf heb ik ook gewezen op de noodzaak voor voldoende parkeergelegenheid bij de Kruiskerk. Terecht heeft de wethouder in reactie hierop gewezen op het door de raad in 2014 vastgestelde parkeerbeleid. Dit beleid geldt als algemeen toetsingskader en dus ook voor alle ontwikkelingen in het SB-gebied.
De zorgen die door insprekers zijn geuit en de zorgen die wij ook breder horen in ons dorp rondom parkeren, doen bij ons de vraag opkomen of dit parkeerbeleid als zodanig wel voldoet. Of moet dit beleid wellicht aangepast worden? Hierop willen wij ons in een later stadium beraden. Dit valt echter buiten de beoordeling van deze visie en mag dan ook geen rol spelen in de beoordeling van deze visie.

Waddinxveen, 22 februari 2017
namens de PCW-fractie, C. (Chris) van Harten

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»