PCW stemt tegen investeringskrediet voor nieuw afvalbrengstation

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

PCW stemt tegen investeringskrediet voor nieuw afvalbrengstation Coenecoop 53

Een raadsvoorstel dat niet al de consequenties in beeld brengt, financieel sterk afwijkt van voorgaande doorrekeningen en waar omliggende ondernemers niet blij mee zijn. Daar konden wij niet mee instemmen.

Afgelopen raadsvergadering van 15 mei behandelden we het raadsvoorstel met betrekking tot het beschikbaar stellen van geld voor het realiseren van een nieuw afvalbrengstation op Coenecoop 53.

Erik Segers, die afgelopen raadsvergadering afscheid nam, behandelde tot nu toe dit onderwerp. Vanwege zijn afscheid heb ik het van hem overgenomen.

In de vorige collegeperiode hadden we al over de locatie van het nieuwe afvalbrengstation gesproken. Het college heeft toen een locatie gekozen op basis van een afweging die wat ons betreft lang niet volledig was.

Afgelopen voorjaar hebben we als PCW een interpellatiedebat aangevraagd omdat er bij de presentatie van de plannen nog steeds grote zorgen en bezwaren waren bij de omliggende ondernemers.

En nu lag er een voorstel van het college voor om geld ter beschikking te stellen voor het realiseren van het nieuwe afvalbrengstation. Zoals hiervoor genoemd stemde de PCW tegen het raadsvoorstel. Dat was overigens niet omdat we het niet nodig vinden dat er nieuw afvalbrengstation komt. Het oude afvalbrengstation moet weg vanwege de woningbouwontwikkeling van de Triangel.

Wij hadden met name de volgende drie redenen om tegen te stemmen:

  • De eerste reden is dat er nog geen oplossing is voor het vrachtwagenparkeren en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Op de beoogde locatie kunnen nu Waddinxveense vrachtwagenchauffeurs hun trucks parkeren omdat dat binnen de bebouwde kom van Waddinxveen niet toegestaan is. Als het afvalbrengstation er komt zal er een nieuwe locatie gezocht moeten worden (die geld kost).
  • De tweede reden is dat omliggende ondernemers nog steeds niet blij zijn met de gekozen locatie. Zij zijn van mening dat de ruimtelijke kwaliteit van het hoogwaardige bedrijventerrein aangetast wordt en dat het afvalbrengstation tot overlast leidt. Ook al zijn er maatregelen genomen in het ontwerp om de overlast te beperken zijn wij het met de ondernemers eens dat er betere locaties zijn te bedenken voor het afvalbrengstation.
  • De laatste, derde reden is dat er geen consistente lijn is tussen het rapport dat ten grondslag lag aan de locatiekeuze en de onderbouwing van het financiële plaatje zoals dat er nu uit ziet. De investeringskosten zijn vele malen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Daarnaast zijn de kapitaalslasten op een heel andere manier berekend. Het lijkt erop dat toegewerkt is naar een plaatje dat uiteindelijk op vrijwel dezelfde lastenverhoging uitkomt dan in het oorspronkelijke plaatje was voorgerekend. We kunnen dat helaas niet controleren omdat er geen goed vergelijk is gemaakt in de verschillende voorstellen.

Wat was ons alternatief?

Wat ons betreft zou het college een pas op de plaats maken een eerst een nieuwe locatie heroverwegen en op basis van de heroverweging met een nieuw compleet voorstel terugkomen naar de raad met al de consequenties goed in beeld.

We hadden hiervoor een motie opgesteld. In de wandelgangen hadden we al vernomen dat we hiervoor geen meerderheid zouden halen. De coalitiepartijen zouden deze motie niet steunen. Dit standpunt veranderden zij helaas niet na het debat.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»