Programmabegroting 2020-2023

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Algemene beschouwingen PCW - Programmabegroting 2020-2023

Besluitvormende raad 13-11-2019

 

Meneer de voorzitter,

Voor de PCW is een begroting meer dan een grote tabel met cijfertjes en een toelichting. In feite gaat het om de toekomst van Waddinxveen. Welke besluiten nemen we en hoe verandert daardoor het aanzien van ons dorp. Hoe willen we met elkaar samenleven en wat hebben we daarvoor nodig? Welke verantwoordelijkheid heeft ieder inwoner. En waar is de overheid nodig bij het realiseren van voorzieningen, hulp en ondersteuning?

De begroting is daarbij een belangrijk sturingsinstrument.

Voor ons ligt een sluitende begroting. Dat was een forse opgave voor de ambtenaren en voor het college. Er zijn keuzes gemaakt. Soms pijnlijke. De PCW steunt deze begroting grotendeels maar wil op een aantal belangrijke punten een andere keuze maken.

 

Collectieve zorgverzekering

Als de PCW aangeeft dat de collectieve zorgverzekering voor minima niet geschrapt mag worden, gaat het niet in de eerste plaats om de bezuiniging en om het vinden van een dekking. Nee, de PCW vindt het belangrijk om op te komen voor een kwetsbare groep in de samenleving.

We verwachten we dat de wethouder zich in tot het uiterste inspant om een oplossing te vinden waarbij de zorgpremie voor deze groep gelijk blijft. Lukt hem dat niet dan zal de PCW bij de begroting 2021-2024 een amendement indienen om deze bezuiniging ongedaan te maken. Want bezuinigen op de meest kwetsbaren is niet goed!

 

Vonk

We willen ‘meer aandacht voor kunst en cultuurbeleid’, zegt het coalitieakkoord. Nu, die aandacht is er ruimschoots. Maar niet op de manier die het college wil. De voorgenomen bezuiniging op Vonk is totaal verkeerd gevallen. De PCW vindt het niet nodig te bezuinigen op Vonk en zeker niet zo drastisch. Het CDA zal straks mede namens ons en andere fracties een motie indienen om te zorgen dat Vonk blijft voortbestaan.

 

Toeristenbelasting

Het lijkt zo’n makkelijke knop om aan te draaien, de toeristenbelasting. Maar als je dan wat verder kijkt zie je de gevolgen. In Waddinxveen is weinig toerisme. We hebben een hotel en een camping. De camping hoest 90% van de toeristenbelasting op. Een verdubbeling van het tarief ineens vinden wij te fors.

De caravanbezitter gaat dan 11% belasting betalen over de huurprijs, terwijl dat in Amsterdam maar 7%[1] is.

In Amsterdam krijg je daar een hoop voorzieningen voor, maar wat krijgt de toerist daarvoor in Waddinxveen? Daarom is hhij daar nauwelijks iets voor terugkrijgt in de vorm van voorzieningen. Daarom stellen wij een verhoging van max. 25% voor. Dat levert een iets lagere opbrengst voor de gemeente op. (Het scheelt € 12.000).

Wij dienen daartoe een amendement in waarvan het besluit luidt:

 

AMENDEMENT: De gemeenteraad besluit: Blz. 37, Paragraaf 1, Lokale heffingen, onder 1.3.2  de alinea over toeristenbelasting te wijzigen in de volgende tekst: 

<Vanaf 2020 worden voor de toeristenbelasting gedifferentieerde tarieven ingevoerd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in overnachtingen in hotels en op campings. Bij overnachting in een hotel wordt het tarief € 1,00 per persoon per overnachting. Bij overnachting op een camping wordt het tarief € 0,63 per persoon per overnachting. We blijven daarmee onder het landelijk gemiddelde van € 2,70 per persoon per overnachting en blijven in de regio de gemeente met het laagste tarief.>

 

Ondernemersfonds

Ondernemers zijn belangrijk voor een dorp. Zij worden nog wel eens weggezet als vervuilers en ruimte-innemers. Maar we moeten niet vergeten dat zonder bedrijven er geen economie zou zijn. Het college bezuinigt nu op ondernemers door de functie van medewerker economische zaken over drie jaar op te heffen. Ook op het Ondernemersfonds wordt bezuinigd. Dit fonds draait na een aanloopje, nu op volle toeren. Het ondernemersfonds realiseert collectieve voorzieningen die ondernemers individueel niet kunnen realiseren. Dat is goed voor de plaatselijke economie. Ook worden uit het Ondernemersfonds projecten betaald die voor inwoners belangrijk zijn. Wij vinden het geen goed idee als de bijdrage van de gemeente wordt gestopt. Daarmee worden de inkomsten gehalveerd. We dienen een motie in, mede namens de CDA fractie waarvan het dictum luidt:

MOTIE: De gemeenteraad verzoekt het college de gemeentelijke bijdrage vanaf 2023 te continueren.

 

Dierendal

Voorzitter, Dierendal moet blijven. Een beheerder wegbezuinigen doe je niet. Het komt ook uit de lucht vallen. In het coalitieakkoord wordt nog gejubeld over meer geld voor Dierendal om het voortbestaan veilig te stellen. En vanuit het niets lezen we opeens dat ene zinnetje in de begroting: ‘Geen wettelijke taak’.  En dan staat er achter welke besparing die bezuiniging oplevert. Geen enkele poging om uit te leggen waarom hier opeens zo’n andere keuze wordt gemaakt dan in het coalitieakkoord.

 Je kunt participeren en met inwoners overleggen wat je wilt, maar doe dat dan óók bij bezuinigingen, want op deze manier wordt heel dat participatiebeleid ongeloofwaardig. Hier is sprake van een allerbelabberdste communicatie.

Ik heb bij de vorige begroting ook gewezen op de communicatie met inwoners en ondernemers die beter moet. Maar het is helaas nodig dat te herhalen. Ik roep het college op om over zulke ingrijpende beslissingen beter te communiceren en ook na te denken over de timing.

De verwachting die is gewekt over het voortbestaan van de kinderboerderij, eindigt in een grote teleurstelling. Dit kan echt niet. De PCW vindt dat de overheid betrouwbaar moet zijn. Daarom zal het CDA straks mede namens ons een motie indienen om Dierendal te behouden.

Er is ook nog een andere motie uit begin 2018. Die motie vroeg het college om een eerdere bezuiniging op Dierendal structureel terug te draaien, als die niet haalbaar bleek.  Het college heeft die motie overgenomen. Vorige week vroeg ik of die ook echt is uitgevoerd en of die bezuiniging nu van de baan is, maar ik heb daar geen antwoord op gekregen. Wil de wethouder daar alsnog op reageren?

 

Afval

De afvalstoffenheffing was in 2019 niet kostendekkend en zal dat in 2020 ook niet zijn. Het tekort zal gedekt worden uit de algemene spaarpot. De PCW vindt dat de spaarpot daarvoor niet is bedoeld. Hier geldt dat iedereen een bijdrage levert aan de afvalverwerking. De wethouder denkt dat vanaf 2021 geen tekorten zullen optreden en dat het tarief dan kostendekkend zal zijn. Wij hopen dat ze dit ook waarmaakt. Een nieuw tekort en een nieuwe greep uit de spaarpot zullen we niet accepteren.

 

Dekking

Meneer de voorzitter, hoe kan het terugdraaien van de bezuinigingen worden gedekt?

Vorige week gaf de wethouder financiën min of meer aan dat het college eigenlijk niet anders kon dan bezuinigen op Vonk, Dierendal, enz. omdat de raad de OZB maar minimaal wilde verhogen. Een opmerkelijke redenering, want die beperkte OZB-verhoging is vastgelegd in het coalitieakkoord. Daaronder staat ook haar handtekening.

Misschien had de coalitie bij de start wat minder voor Sinterklaas moeten spelen. Dat hebben we toen ook gezegd. Toen is er voor € 150.000 aan cadeautjes weggegeven. Precies het bedrag dat nu bezuinigd wordt op Vonk, Dierendal en de campingbezoekers.

Hoe moet het dan wel? Want het moet uit de lengte of uit de breedte komen. In ieder geval niet de OZB verhogen. Dat is een knop waaraan te gemakkelijk gedraaid wordt. Belastingen verhogen doe je pas in laatste instantie, als je met je rug tegen de muur staat. En het is ook niet nodig: Onderaan de motie Ondernemersfonds staat een dekkingsvoorstel voor het terugdraaien van 4 bezuinigingen: Vonk, Toeristenbelasting, Ondernemersfonds en Dierendal. Te zien is dat ook zonder de septembercirculaire de begrotingssaldi positief blijven. Maar met de septembercirculaire worden de overschotten net iets comfortabeler. Gemiddeld een kleine 5 ton per jaar.

 

Bomen

Meneer de voorzitter. De PCW zoekt altijd naar mogelijkheden voor meer groen. Elke boom extra in het dorp draagt bij aan de luchtkwaliteit en aan de gezondheid van inwoners.

Tussen 2015 en 2019 is het aantal bomen toegenomen van 8675 naar 9500. Dat zijn 800 bomen extra. Dit college zegt in de begroting van 2019 en 2020 het bomenbestand te willen laten toenemen. En dat is positief.

De PCW heeft voor de komende jaren een heldere, meetbare ambitie: ‘Voor elk huishouden een boom’.

Momenteel hebben we ongeveer 11.500 huishoudens. Dat betekent dat er 2.000 bomen bij moeten komen.

De ambitie zorgt er ook voor dat als het aantal huishoudens toeneemt, het aantal bomen meegroeit.

De dekking is er al: immers: de stelpost voor meer groen is in de begroting komen te vervallen, maar volgens de wethouder wordt het vrijgevallen geld opgenomen in de gelden voor de beheerplannen. Zij heeft ons verzekerd dat hij dus nog steeds ten goede komt aan meer groen.

We dienen samen met de fractie van PvdA/Groenlinks en CDA de volgende motie in:

MOTIE: De gemeenteraad verzoekt het college:

  • Bij de actualisatie van de beheerplannen te komen met een realistisch voorstel om de ambitie ‘voor elk huishouden een boom’ concreet te maken;
  • de jaarlijkse kosten te dekken uit de beheerplannen.

 

Tot slot

Meneer de voorzitter. Ik sluit af. Het is het college gelukt om een miljoenentekort weg te werken. Over pijnlijke keuzes en de communicatie daarover hebben we het gehad. Maar een compliment is ook op z’n plek. Bezuinigingen doen altijd pijn en het college is daarvoor niet weggelopen. Er is hard gewerkt om deze begroting tot stand te brengen en daarvoor spreekt ik namens de PCW mijn waardering uit. U hebt een verantwoordelijke taak en bij de uitvoering van die taak wensen wij u van harte Gods zegen toe.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»