Reactie PCW op het coalitieakkoord

Geschreven op:

Meneer de voorzitter,

Er ligt een coalitieakkoord. Wij hebben uitgekeken naar dit moment. “Wat zouden ‘ze’ in het akkoord zetten?” 
En ongetwijfeld hebben de coalitiepartijen gedacht: “Wat zouden ‘ze’ er van vinden?
Vandaag geven we vooral een reactie op dit akkoord en nog niet op de uitvoering daarvan.

Samen verantwoord vernieuwen, staat er boven het akkoord.
Wij zien in het akkoord veel voortzetting van bestaand beleid. De PCW vindt dat een compliment, en ziet daarin een bevestiging van het gevoerde beleid in de afgelopen jaren. Het geeft de nieuwe coalitie een goede basis om op voort te bouwen en het zorgt voor continuïteit. Dat is goed voor Waddinxveen.
Daarnaast is er ook nieuw beleid. Dat nieuwe beleid bevat gelukkig geen jachthaven, zelfs geen onderzoek daarnaar en ook krijgt niet iedere school een eigen gymzaal.


Nieuw beleid

Wel roept het voorgestelde nieuwe beleid vragen op:

 • Het beleid wordt gebaseerd op ‘De transitie naar meer democratisering’. Dat zijn grote woorden: een transitie is een structurele verandering met een grote impact op de samenleving volgens Wikipedia. Wat wij in het akkoord lezen, zouden we zeker geen transitie willen noemen.
 • De coalitie wil inwoners, organisatie en bedrijven een actievere rol geven in planvorming en goede communicatie ´door inwoners op te roepen niet aan de zijlijn te staan, maar betrokken en actief te zijn’. Dus het probleem ligt eigenlijk bij de inwoners, zij bleven aan de zijlijn staan?
 • ‘Een kleine honderd inwoners hebben onderwerpen voor het coalitieakkoord aangedragen.’ Deze zijn niet openbaar gemaakt. In het coalitieakkoord staat dat ‘de besluitvorming transparant zal zijn, zodat inwoners weten hoe besluiten tot stand komen’. Wij roepen de coalitiepartijen dan ook op om de aangedragen onderwerpen te publiceren. Daarom dienen wij de MOTIE ‘Transparantie, goed voorbeeld doet goed volgen’. Het dictum daarvan luidt: “.. Verzoekt de formateur en de onderhandelaars van de coalitiepartijen een lijst van aangedragen onderwerpen openbaar te maken en achter elk onderwerp te vermelden of het past binnen het coalitieprogramma danwel in latere besluitvorming wordt meegenomen”.
 • ‘Bij gunning van opdrachten aan projectontwikkelaars’ wordt sterk gelet op de tevredenheid van omwonenden. Is dat uw enige criterium?

De PCW kan zich vinden in het beleid om goed te communiceren met inwoners en hen te betrekken bij planvorming. Daarbij is niet tevredenheid het eerste of enige criterium dat wij zouden noemen. Bij de gang van zaken rond de Vredenburghlaan/Bentwoudlaan lieten vooral de tegenstanders zich horen. De inwoners die wél tevreden zijn met de aanleg van de weg, hoorde je nauwelijks in de raadzaal. Bij elk plan zijn voor en tegenstanders.

Daarom zal de PCW vóór tevredenheid altijd eerst kijken naar: Wat is het algemeen belang voor Waddinxveen, en zijn alle individuele belangen daartegen afgewogen?

Er staan zinnen in dit akkoord, die meer vragen oproepen dan beantwoorden:

 • Aan welke ‘innovatieve vormen’ van openbaar vervoer wordt bijvoorbeeld gedacht? Daar gaat de provincie toch over?
 • En wat moeten we verstaan onder ‘stoppen met lineair denken en de circulaire economie omarmen?’ Als u de inwoners wilt meenemen in meer democratisering (ook een nietszeggende term) dan is begrijpelijk taalgebruik wel de eerste stap. Daarom dient de PCW de MOTIE: ‘Meedoen begint met begrijpelijke taal’. Het dictum luidt: “…verzoekt de coalitiepartijen onduidelijke en onbegrijpelijke zinnen in het coalitieakkoord te vervangen door duidelijke en begrijpelijke zinnen en een nieuwe versie van het akkoord beschikbaar te stellen;

verzoekt het college in alle toekomstige publicaties voor inwoners begrijpelijke taal te gebruiken.”

Er zijn terreinen waarop we veel meer hadden verwacht:

 • Energietransitie: regie voeren over het op termijn aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving en inventariseren van mogelijkheden en kwetsbaarheden. Neemt PvdA/Groenlinks met zulke vage zinnen vier jaar lang genoegen? En op welke termijn denkt u dan de bestaande huizen aardgasvrij te maken? En denkt u echt dat we op deze manier in 2025 een CO2-neutrale gemeente zijn waarin 25% van de energie duurzaam wordt opgewekt?
 • Sociaal domein: In de afgelopen jaren heeft de transitie van het sociaal domein plaatsgevonden. Deze is grotendeels afgerond. De coalitie zegt echter dat deze nog onverminderd doorgaat? Wat bedoelt u daar dan mee?


Eén vernieuwing

Wij hebben maar één echte vernieuwing kunnen ontdekken: de winkels mogen straks op zondag open. Ondernemers mogen zelf hun winkeltijden bepalen.

Voor de PCW is dit een zeer pijnlijke vernieuwing. Want door deze keuze wordt de zondag steeds minder een rustdag. Het gaat er ons niet in de eerste plaats om dat christenen er ‘last van hebben’ als ze naar de kerk willen. Dat wordt wel vaak gedacht, maar het gaat ons veel meer om het principe uit de Bijbel dat er één dag per week een dag van rust is. Christenen gebruiken die om zich op God te richten. Ook als je een andere religie aanhangt of als je niet gelooft, is elke week een rustdag goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Dat komt de hele maatschappij ten goede.

Daarom zal de PCW dit principe niet opgeven, maar blijven uitdragen.

En is de economie er nu echt mee gediend? Zal de totale omzet van alle ondernemers stijgen? Of zal er alleen een herverdeling van omzet plaatsvinden, terwijl de kosten stijgen vanwege een extra winkeldag?

Het klinkt heel aardig om te zeggen tegen ondernemers: “U mag zelf bepalen wanneer u open wilt”. Maar deze coalitie gaat voorbij aan het feit dat ondernemers zich gedwongen kunnen voelen om open te gaan om geen omzet te verliezen. Is dat ondernemersvriendelijk?

Een meerderheid van de ondernemers was toch tegen dit plan? U hebt alleen naar een deel van de inwoners geluisterd. Kennelijk woog  hun belang zwaarder dan dat van de ondernemers. Verstaat u dit onder samenlevingsparticipatie? De PCW vindt het belangrijk om alle belangen tegen elkaar af te wegen.

De PCW vindt het ook belangrijk dat ondernemers nooit contractueel gedwongen kunnen worden om op zondag open te gaan, zelfs niet als er een bepaling in een reeds lopend contract staat over zondagsopenstelling. Is deze coalitie bereid ondernemers die deze bepaling uit hun contract willen halen, juridisch bij te laten staan door de gemeente? De gemeente is immers de veroorzaker? (Evt.in 1e of 2e termijn toevoegen: In verkiezingstijd zijn toezeggingen gedaan door alle partijen dat niemand gedwongen mag worden.)

De zondagsopenstelling van winkels is de reden waarom deze 4 partijen met elkaar gaan samenwerken. De heer Grooten (D66) komt daar in de media openlijk voor uit. Wij vinden dat een smalle basis voor samenwerking.

De PCW was wel even uit het veld geslagen, vlak na de verkiezingen, toen 4 partijen opeens besloten om CDA en PCW uit te sluiten van een coalitie. Opeens stonden we, na jaren bestuursverantwoordelijkheid gedragen te hebben, buitenspel.

U heeft niet alleen twee partijen buitengesloten, maar daarmee ook ruim 40% van de kiezers. Is dat samenlevingsparticipatie? U had die kiezers op z’n minst serieus kunnen nemen door een verkennende ronde met alle partijen te doen.

Financiën

Meneer de voorzitter, de gemeente Waddinxveen staat er financieel uitstekend voor! Dat is het gevolg van het financiële beleid van de afgelopen 8 jaar. Blijft dat ook zo de komende 4 jaar? Ik zet het even op een rijtje:

 • De hondenbelasting verdwijnt: dat kost 100.000 euro;
 • De OZB voor niet-woningen gaat omlaag. Maar de kosten zijn onbekend. En geldt dat dan voor de eigenaren en de gebruikers? Laten we even 5% nemen van de 3.5 miljoen euro aan opbrengsten, dan betekent dat een kostenpost van 170.000 euro.
 • Er komen extra sociale huurwoningen. Het verschil in grondkosten is minimaal 40.000 per woning. Laten we even met 200 extra sociale huurwoningen rekenen op de bestaande 3500 huurwoningen, dan valt er een gat van 8 miljoen euro…
 • Voor de vernieuwing van de bestuurscultuur en voor de jeugd worden middelen vrijgemaakt. Hoeveel?
 • Kunstprojecten krijgen een financiële bijdrage. Hoeveel wordt er vrijgemaakt?

Kortom, allemaal extra kosten, maar niemand weet echt hoeveel.

Daartegenover staan geen extra inkomsten, alleen een bezuiniging: het schrappen van oud beleid. In het verleden zijn er middelen voor nieuw beleid apart gezet omdat nieuw beleid als vervanging voor oud beleid gewoon niet lukte. Waarom denkt u dat het nu wel zou lukken. Welk oud beleid denkt u te gaan schrappen?

Voorzitter, dit is een illusie en daarom dienen wij de MOTIE ‘Nieuw beleid moet betaald worden’ in. Het dictum luidt: “…verzoekt het college in de begroting 2019-2022 stelposten op te blijven nemen voor structureel nieuw beleid.”

 

Minimabeleid

Deze coalitie wil het minimabeleid evalueren en daarbij kijken of de inkomensgrens van 130% bijstandsniveau wordt gehandhaafd? Bedoelt u daarmee dat die grens misschien omlaag gaat? Een bezuiniging over de rug van mensen met een laag inkomen? Of wilt u de inkomensgrens verhogen? In dat geval zullen wij uw voorstellen welwillend tegemoet zien.

Tot onze opluchting, wil de coalitie wel een sluitende meerjarenbegroting en een schuldpositie die voldoet aan de normen. Dank u wel, VVD. Maar betekent dit niet dat het nieuwe beleid al bij voorbaat op hele losse schroeven staat?

 

Ambitie

Voorzitter,  de PCW kan zich voor een groot deel vinden in dit akkoord, omdat het merendeel een voortzetting van het huidige beleid betreft. Maar we missen wel ambitie in dit akkoord. Het ademt niet de geest van vernieuwing. Er zit weinig daadkracht in en een hoog gehalte aan ‘we gaan het eerst onderzoeken’.  Soms bent u té voorzichtig, zoals bij het niet-aankopen van de tennishal. Soms bent u te ónvoorzichtig, door plannen te maken zonder financiële onderbouwing.

Of… heeft u wel een onderbouwing maar ligt die nog in de onderhandelingskamer? Ik kan me dat haast niet voorstellen want dat is niet transparant en dat wilt u wel zijn.

Wat is uw koers en visie voor Waddinxveen nu echt?

 

Houding PCW

Meneer de voorzitter, hoe gaat de PCW haar oppositierol vervullen? Wij zullen ons niet anti opstellen uit rancune. 

Wel zullen we ons bij elk raadsvoorstel afvragen: Is dit goed voor Waddinxveen. Dient dit plan het algemeen belang? Zijn alle belangen tegen elkaar afgewogen?

Slechte plannen zullen we niet steunen, maar we stellen ons constructief op. Steeds zullen we kijken waar we kunnen bijdragen aan nog betere besluitvorming, zoals u de afgelopen raadscyclus al hebt kunnen zien.

Wij zullen in ieder geval geen stukken tot hamerstuk verklaren als we tegen gaan stemmen. Wij vinden het fair om met het college en de fracties het gesprek aan te gaan in de raadsvergadering over waaróm we het wel of geen goed voorstel vinden. Dat is wat wij verstaan onder transparantie.


Voorzitter, ik sluit af.

Wij feliciteren de nieuwe wethouders met hun functie. Zij krijgen een verantwoordelijke taak. Wij wensen het nieuwe college, deze coalitie en de hele gemeenteraad en de ambtenaren een goede samenwerking toe. Want we staan we allemaal voor dezelfde opdracht: het goede zoeken voor Waddinxveen.

In onze fractievergaderingen bidden wij tot God voor Waddinxveen en voor deze coalitie om kracht en ondersteuning.

Ik wens u veel wijsheid toe.

Martijn Kortleven
fractievoorzitter

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»