Reactie PCW op voorbereidingsbesluit paraplubestemmingsplan tegen biomassacentrales.

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Op 29 oktober jl. heeft de PCW ingestemd met het voorbereidingsbesluit waarmee de komst van nieuwe biomassacentrales voor 1 jaar wordt tegengegaan. Op basis van dit besluit wordt gestart met het opstellen van een paraplubestemmingsplan voor heel Waddinxveen waarmee de komst van nieuwe biomassacentrales definitief onmogelijk wordt gemaakt.

De PCW neemt de zorgen omtrent overlast door fijnstof en geur serieus. Mede daarom is, op initiatief van de PCW, de motie van 19 september 2018 aangepast en uitgebreid met een onderzoeksopdracht om meer inzicht te krijgen in de daadwerkelijke fijnstofbronnen in Waddinxveen en de mogelijkheden om de fijnstofconcentratie in Waddinxveen te reduceren. Helaas zijn de uitkomsten uit dit onderzoek nog niet beschikbaar.

De PCW heeft getwijfeld over de wenselijkheid van dit voorbereidingsbesluit omdat nog steeds niet is aangetoond dat de biomassacentrales de fijnstofconcentratie in Waddinxveen feitelijk doet toenemen. Anderzijds dragen de biomassacentrales wel substantieel bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen omdat deze centrales niet gestookt worden op fossiele brandstoffen. En 1 biomassacentrale levert een grotere bijdrage aan de energietransitie dan 10 grote windmolens. Tegelijkertijd hebben we begrip voor de wens van het college om meer grip te krijgen op nieuwe duurzame energieprojecten om wildgroei in Waddinxveen te voorkomen.

Het college heeft toegezegd dat men een breder afwegingskader voor duurzame energie projecten zal opstellen. We kijken uit naar dit afwegingskader en de uitkomsten van het onderzoek over de feitelijke bijdrage van de diverse ontwikkelingen aan de fijnstofconcentratie in Waddinxveen. Op basis hiervan kunnen we volgend jaar, bij de behandeling van het definitieve bestemmingsplan dat biomassacentrales onmogelijk maakt, opnieuw bezien of we voor of tegen dit bestemmingsplan stemmen.

Erik Segers
Raadslid PCW

In reactie op dit persbericht.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»