Reservering rijksmiddelen voor opvang

Geschreven op: | Door: Bert Waterman

Tijdens de raadsvergadering van 13 december jl. heeft de PCW fractie een amendement ingediend op de 2e Bestuursrapportage. Het college stelde voor om een reserve Opvang vluchtelingen in te stellen van de overtollige rijksgelden van 2022 en 2023 op dit onderdeel. 

Bij de behandeling in de commissie op 6 december werd door WeWa voorgesteld om dit geld niet te reserveren maar in onze algemene bedrijfsreserve te laten.  Aanvankelijk voelden we daar wel voor omdat wij als PCW vinden dat we niet onnodig geld in allerlei potjes moeten parkeren terwijl we onze reserves juist nodig hebben om onze voorzieningen en infrastructuur op peil te brengen. Echter al nadenkend over dit punt kwamen we op het idee om de reserve wel in te stellen maar met gewijzigde condities.

Bij het vorige agendapunt werd de Notitie duurzame opvang vluchtelingen besproken. Het voornemen is om ook andere doelgroepen te huisvesten zoals spoedzoekers, personen die niet in aanmerking komen voor urgentie, arbeidsmigranten, jongeren en ouderen.
Het is niet aannemelijk dat het COA de kosten van de huisvesting van spoedzoekers zal betalen. 

Daarvoor zou deze reserve gebruikt kunnen worden. Wij hebben daarom voorgesteld om het raadsvoorstel aan te passen en de bestemmingsreserve Opvang vluchtelingen ook te bestemmen voor de bekostiging van de huisvesting van andere doelgroepen.
Op deze wijze komen de extra rijksmiddelen voor de opvang van vluchtelingen ook ten goede aan de oplossing van de lokale en regionale noden die er zijn bij doelgroepen die ook dringend verlegen zijn om passende tijdelijke huisvesting. 

Zodra de tijdelijke huisvesting is gerealiseerd kan het restant worden toegevoegd aan de algemene reserve. Wij hebben hiervoor een amendement ingediend mede namens PvdA/Groenlinks en het CDA. Het amendement werd aangenomen.

Bert Waterman
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»