Schriftelijke vragen conform artikel 32 van het RvO

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

Parkeren in Park Triangel
Onlangs zijn er een aantal straten in het deelproject Parkzicht (waaronder de Honingbij) opgeleverd in Park Triangel. De projectontwikkelaar Roosdom Tijhuis heeft bij de ontwikkeling van deze wijk ook parkeerplaatsen ontwikkeld. Over deze parkeerplaatsen is onduidelijkheid ontstaan bij de bewoners over de gehanteerde parkeernorm en de losse verkoop van parkeerplekken in de woonwijk. Deze parkeerplaatsen worden opgekocht door ondernemers buiten de wijk.

Als PCW vinden we het belangrijk dat er bij nieuwbouw voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd conform de geldende parkeernormen om daarmee overmatige parkeerdruk te voorkomen. Daarnaast is het belangrijk dat deze parkeerplekken ook bestemd blijven voor de bewoners van Park Triangel.

De PCW heeft daarover de volgende vragen:
1. Bij het project Parkzicht wordt een parkeernorm gehanteerd van 1.3. In het ‘integraal afwegingskader parkeernormen bij ruimtelijke ontwikkelingen Waddinxveen’ (gedateerd op 4 April 2023) wordt de norm aangegeven en de bandbreedtes die gehanteerd worden. Genoemde locatie valt onder de zonde ‘Rest bebouwde kom’ en het gemiddelde in de bandbreedte van koopwoningen in deze zone is (1.4 – 2.2) = 1.8 parkeerplekken per woning.

  1. Welke parkeernorm wordt gehanteerd in Park Triangel?
  2. Wat is de reden dat er binnen het deelgebied Parkzicht wordt afgeweken van deze norm?

2. De parkeerplekken voor de woningen zijn gerealiseerd op een mandelig terrein (naast de woningen) waarbij elke woning 1 gereserveerde, en in de koopsom van het woonhuis opgenomen parkeerplek. De woningeigenaren zijn daarmee individueel eigenaar van het kadastrale nummer van hun parkeerplek. Als voorbeeld: er staan 6 woningen en elke woning heeft een eigen parkeerplek gekocht. Om te voldoen aan de parkeernorm zijn er (6x1.3 = 7.8) afgerond 8 parkeerplaatsen gerealiseerd. Echter zijn de 2 overige parkeerplekken verkocht door de project ontwikkelaar aan een ondernemer buiten onze gemeente en wordt daarmee onttrokken aan de parkeercapaciteit in de wijk.

  1. Is het toegestaan om binnen Park Triangel parkeerplaatsen te onttrekken aan de parkeercapaciteit en te verkopen aan derden buiten de wijk?
  2. Zijn er op meer plekken in Park Triangel soortgelijke constructies of zijn alle overige parkeerplekken in eigendom van ófwel de gemeente ófwel huiseigenaren?
  3. Mocht het toegestaan zijn: wat vindt het college van het feit dat parkeerplaatsen (die gerealiseerd zijn om te voldoen aan de parkeernorm) gebruikt kunnen worden als verdienmodel en onttrokken worden aan de parkeercapaciteit?
  4. Wat kan de gemeente nog doen aan deze constructie?

3. De bewoners hebben een akte van mandeligheid ondertekend voor het onderhoud van het parkeerterrein. Deze akte is alleen geldig voor de 6 wooneigenaren maar met de grondeigenaar van de overige parkeerplekken is geen sprake van mandeligheid waarbij hij dus ook niet bijdraagt aan het onderhouden van het voorliggend terrein. Echter heeft hij wel recht van overpad om de parkeerplekken te kunnen benaderen.

  1. Wat is de reden dat deze eigenaar niet is meegenomen binnen dit mandelig terrein?
  2. Wat is de rol van de gemeente bij het tot stand komen van dit soort notariële overeenkomsten?


4. Daarnaast de algemene vraag. Op welke manier kan het college erop toezien dat er geen parkeerplaatsen aan de openbare ruimte worden onttrokken voor commerciële doeleinden.

Namens de PCW-fractie


Corné Verduijn
Raadslid

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»