Verkeersveiligheid Kanaaldijk

Geschreven op: | Door: Hans van Mourik

Geacht college,

Tijdens de Commissievergadering van 13 Mei jongstleden hebben
we gesproken over het Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 6. De
PCW vroeg bij de behandeling van dit Ontwerpbestemmingsplan
aandacht voor de toch al bijzondere ontsluiting van deze locatie op
de Kanaaldijk voor nog 2 extra woningen.


Vragen in commissievergadering

Tijdens de Commissievergadering werden de vragen beantwoord door de Wethouder Atzema van
Ruimtelijke Ordening. Echter, de vragen hadden meer betrekking op verkeersveiligheid wat tot de
portefeuilles van Wethouder Schippers behoort. Wethouder Schippers gaf (samengevat) het volgende
antwoord: Hierop kan ik geen antwoord op geven omdat dit vanuit RO is gegaan. Wethouder Atzema gaf
aan het opgeven van parkeerplek(ken) zwaarder te wegen dan een ontsluiting op de Kanaaldijk
De Kanaaldijk is een belangrijke als ook de enige verkeersader die Waddinxveen Noord- en Zuid aan
elkaar verbindt. Als het gaat om verkeersveiligheid is dit dan ook een weg die aandacht vraagt bij elke
verkeerstoename die op deze weg uitkomt.

Verkeersveiligheid
De Kanaaldijk is een belangrijke verkeersader door Waddinxveen die Noord- en Zuid Waddinxveen aan
elkaar verbindt.
Op STAR is te zien dat er op de Kanaaldijk veel verkeersongelukken gebeuren. Zo gebeurde er op 30
januari een ernstig ongeluk op de kruising Kanaaldijk – Apollolaan. Ook maandag 18 mei gebeurde er
een ernstig ongeluk ter hoogte van de kruising Kanaaldijk – Gouweplein. Een groot gedeelte van de
Kanaaldijk wordt dan ook gekenmerkt door een hoge ongevalsscore met hoge snelheidsscore.
Daarnaast grenst de Kanaaldijk aan een gebied met veel ontwikkelingen. Zo wordt er op dit moment
gebouwd aan de SPB en in de nabije toekomst zal ook het hele gebied tussen Dreef en Oude Dreef
ontwikkeld worden. Daardoor neemt het aantal verkeersbewegingen op de Kanaaldijk aanzienlijk toe.
Aan de andere zijde staat de Noordpunt Triangel gepland en zal er op Coenecoop 53 het nieuwe ABS
geopend worden waardoor er aanzienlijke verkeersbewegingen bij komen.

Vragen:
1. Wethouder Atzema gaf aan dat ze de ontsluiting via de Kanaaldijk de meest ideale vond. Is hierbij de
hoeveelheid verkeersbewegingen en de verkeersveiligheid op de Kanaaldijk meegewogen?
a. Zo ja: kunt u concreet aangeven welke afwegingen zijn gemaakt?
b. Zo nee: waarom heeft u dit niet meegewogen en bent u bereid dit alsnog te doen?
2. Kan de wethouder aangeven hoeveel parkeerplaatsen er moeten wijken voor een ontsluiting via de
Molenring en of in dat geval nog voldaan wordt aan de parkeernorm in de wijk?
3. Hoe zou de verkeersveiligheid op de Kanaaldijk verbeterd kunnen worden en bent u bereid die
verbeteringen te realiseren?
4. Kunt u aangeven wat het verwachte aantal verkeersbewegingen zal zijn bij de ontwikkeling van het
gebied Oude Dreef – Dreef, Noordpunt Triangel en het nieuwe ABS?
5. Hoe beoordeelt u het aantal verkeersbewegingen dat erbij komt als dit gebied is herontwikkeld t.o.v.
de verkeersveiligheid?

Namens de PCW
Hans van Mourik

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»