Schriftelijke vragen over de Vredenburghzone

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Inleiding:
Geacht college,

Reeds in 2009 is het mooie project Vredenburghzone in een vorig college opgestart door PCW wethouder Kees de Jong en in 2019 is de Gebiedsvisie Vredenburghzone vastgesteld. Een zone die moet functioneren als ‘groene buffer’ tussen de bebouwde omgeving en de Vredenburghlaan. Vandaar dat de PCW ook de ontwikkeling van deze zone nauwlettend volgt of het ingericht wordt naar de ambities die we toen als raad hebben vastgesteld.

Presentatie
Ondertussen zijn er enkele percelen aangekocht. Tijdens de presentatie van 2 september werd ons de voortgang gepresenteerd en de ontwerpen die intussen gemaakt zijn. Als PCW zijn we er erg blij mee dat na 12 jaar de schep eindelijk de grond in kan in de gebieden die reeds eigendom zijn van de gemeente.

Prioritaire gronden
In diverse beleidsstukken wordt gesproken over het verwerven van prioritaire gronden die gesitueerd zijn naast de woonwijk Zuidplas en de nieuwe wijk Triangel. Ook in de gebiedsvisie kunnen we lezen/zien dat de toegang tot de Vredenburghzone wordt voorzien vanuit de wijken Triangel en Zuidplas. Hierdoor kunnen onze bewoners te voet of per fiets goed het gebied in en uit. Echter in de presentatie van 2 september wordt uitsluitend ingestoken op ontwerp aan de Triangelzijde. De PCW vindt het belangrijk dat er niet ingeboet wordt op de ambitie voor een Vredenburghzone en wij willen graag vasthouden aan een groene long (Vredenburghzone) aan beide zijden van de Beijerincklaan zoals bedoeld.

Participatie
Bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie Vredenburghzone is er een participatietraject geweest met betrokken bewoners (met name uit Zuidplas). Op eerdere vragen van onze fractie gaf het college aan dat ze dit zag als ‘een positief participatie traject’. Ook bewoners geven dat aan echter zijn ze teleurgesteld over de communicatie in tussenliggende 4 jaar en verbaasd over de keuze om uitsluitend aan de Triangelzijde over te gaan tot ontwerpen. Temeer omdat ook duidelijk wordt dat de helft van de gronden maar kunnen worden ingericht.

Aarden wal naast Vredenburghlaan
Bij de totstandkoming van de Gebiedsvisie Vredenburghzone was al de insteek om de Vredenburghlaan uit het zicht te nemen door een aarde wal. Het perceel waar deze wal op gerealiseerd wordt is al heel wat jaren eigendom van de gemeente/provincie. In de presentatie bleek dat de bestemmingsplan procedure nog gestart moet worden voor deze zone.

Financiën
Het project Vredenburghzone gefinancierd uit Reserve Bovenwijkse voorzieningen. Hierover en over verschillende ambities en mogelijkheden voor de zone hebben wij diverse vragen die we het college vertrouwelijk zullen doen toekomen gezien de aard van deze vragen.

Namens de PCW-fractie

Hans van Mourik
raadslid

Corné Verduijn
fractievertegenwoordiger

Antwoorden op de gestelde vragen

In de weekmap van week 43 hebben we de antwoorden ontvangen op onze gestelde vragen, zie hiervoor https://waddinxveen.raadsinformatie.nl/document/10707381/1/Collegebesluit%20Beantwoording%20schriftelijke%20vragen%20art_%2032%20RvO%20van%20de%20PCW%20over%20de%20Vredenburghzone.Schriftelijke vragen

Geacht college,

Vredenburghzone
Op 2 december 2020 zijn we door het u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen van de onderhandelingen/aankoop van percelen in de Vredenburghzone. Daarnaast zijn er op 2 september 2021 diverse ontwerpen voor deze zone gepresenteerd. Mooi dat de ‘schep in de grond’ gaat met de aanleg van deze groene zone aan de westkant van Waddinxveen.

De PCW heeft daarover de volgende vragen:
1. Wat is de status van de aankoop van de gronden Vredenburghzone? Graag zien we dit per deelgebied zowel aan de zuidkant als aan de westkant.
2. In alle beleidsstukken over de Vredenburghzone wordt de prioritering aangegeven op de percelen naast de beide woonwijken zodat er makkelijk in en uit gelopen kan worden vanuit de woonwijk. In de presentatie van 2 september werd duidelijk dat er uitsluitend aan de slag wordt gegaan met ontwerpen van de percelen aan de Zuid-Oost zijde en niet aan de Zuidplaszijde;
a. Wat is de reden daarvan?
b. Zijn de participanten uit de woonwijk Zuidplas die meegedacht hebben over de gebiedsvisie hierbij betrokken?
3. Op eerdere vragen van onze fractie over de ecologische verbindingszone gaf u aan dat u opnieuw het gesprek aangaat met het Hoogheemraadschap in het ontwerpproces.
a. Het ontwerp is op 2 september gepresenteerd; wat is de uitkomst van dit gesprek?
b. Tijdens een presentatie over de PIP N207-Zuid gaf één van de panelleden aan dat de Ecologische Verbindingszone wordt aangelegd langs de Bentwoudlaan en de Verlengde Bentwoudlaan richting Bentwoud/Gouwebos. Waar vindt de verbinding plaats tussen deze gebieden en de Vredenburghlaan?
4. U gaat een klankbordgroep vormen om de Vredenburghzone in te richten. De PCW hecht waarde aan een goed participatietraject en het meedenken van burgers. Tegelijkertijd is het belangrijk om de verwachtingen goed uit te spreken naar elkaar. Daarom hebben we hierover een paar vragen:
a. Wat worden de kaders waarmee de klankbordgroep aan de gang gaat?
b. Hoe houdt u de participanten betrokken in het traject naar uitvoering?
5. Daarnaast hebben we een aantal vragen over planning:
a. Wanneer worden wij binnen de raad weer verder geïnformeerd over de “groei” van deze groene long binnen Waddinxveen in de vorm van ontwerp, bestemmingsplan wijziging of anderszins?
b. Wat is de reden dat er niet 1,5 jaar geleden al gestart met de bestemmingsplanprocedure voor de aanleg van de aarden wal op het perceel naast de Vredenburghlaan (Zuidplaszijde)?
6. Tijdens de behandeling van de RES 1.0 is er gesproken over zonnepanelen langs de bermen van de Vredenburghlaan. Deze zien we niet terug in de ontwerpen. Waarom is daar niet voor gekozen?
7. Separaat volgen nog enkele vertrouwelijke vragen.

Namens de PCW-fractie

Hans van Mourik
raadslid

Corné Verduijn
fractievertegenwoordiger

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»