Schriftelijke vragen over sloop zorgcentrum Souburgh

Geschreven op: | Door: Jannes Berghout

Geacht college,

Aanleiding
Naar aanleiding van het artikel in het AD van 02-12-2021 over de forse tegenvaller door het uitstel van sloop en nieuwbouw van Souburgh heeft de PCW vragen aan het college.
We hopen dat het college deze vragen zo snel als mogelijk is wil beantwoorden en niet de wettelijke termijn van 30 dagen hanteert gezien de onrust deze berichtgeving geeft bij bewoners, familieleden, personeel, vrijwilligers en buurtbewoners.

De PCW is geschrokken van deze vertraging. We hebben het over een zorgcentrum waar bewoners tijdelijk verhuisd zijn naar De Rietkraag in Gouda.
Voor de 80 hoogbejaarde bewoners en hun familie was én is dit een zeer ingrijpende stap.

Daarom heeft de PCW de volgende vragen:
1. Wat is de reden waarom de ontheffing niet tijdig is verleend om het gebouw ‘ongeschikt’ te maken voor vleermuizen? Zijn hier vaste termijnen voor?
2. Waarom is er niet gewacht met de verhuizing van de bewoners totdat duidelijk was dat de ontheffing was verleend en er gestart kon worden met de sloop?
3. Is De Rietkraag in Gouda voldoende toegerust om een verlengde periode deze hoogbejaarde inwoners uit Waddinxveen te huisvesten?  
4. Er kan ook gewerkt worden met een goedgekeurde gedragscode. Zie daarvoor onderstaande link. Ontheffing of vrijstelling | RVO.nl | Rijksdienst Heeft de gemeente Waddinxveen / ODH zo’n gedragscode en zou dit een oplossing kunnen zijn om niet het winterseizoen te hoeven afwachten?
5. Ontheffing/uitzondering kan verleend worden bij zwaar wegende belangen. Daarbij is de aanwezigheid van Vleermuizen 1 belang en tegenovergesteld belang is 80 Waddinxveense bejaarde inwoners die elders zijn gehuisvest. Hoe weegt het college deze belangen?
6. Welke rol heeft de gemeente/het college genomen om faciliterend op te treden tijdens het proces van het aanvragen van de ontheffing?
7. In de gemeenterubriek van 25-08-2021 staat dat de beslistermijn voor het bouwen van Souburgh is verlengd. Nadien is er geen nieuwe publicatie hierover geweest. Klopt het dat de bouwvergunning nog niet is verleend door de gemeente? En wat is daar de reden van?
8. Ons bereikt ook het bericht dat de bouw nog niet is aanbesteed. Gezien de schaarste aan capaciteit en materialen kan dat zorgen voor extra vertraging. Wat is de inschatting van het college hieromtrent?
9. In een brief van Zorgpartners Midden Holland aan de omwonenden staat: “De komende periode wordt bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn om de omgeving en het pand veilig te houden in de tussenliggende periode.” Is de gemeente ook betrokken bij het veilig houden van het pand en welke veiligheid risico’s zijn er voor het oude Souburgh gebouwpand?

Deze vragen zijn mede tot stand gekomen door Corné Verduijn (fractievertegenwoordiger PCW)

Namens de PCW-fractie

Jannes Berghout
Fractievoorzitter PCW

 

Klik hier voor de antwoorden die wij als PCW kregen op onze vragen over de sloop van Souburgh

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»