Speerpunt 5: voldoende en passend woningaanbod

Geschreven op: | Door: Chris van harten

De PCW vindt het belangrijk dat Waddinxveen beschikt over een voldoende en voor iedereen passend woningaanbod. Aandachtspunten hierbij zijn: doorstroming op de woningmarkt bevorderen, verkorting van de wachtlijsten voor sociale huurwoningen, vergroting van de kans op een betaalbare (koop)woning, voldoende aanbod van seniorenwoningen en zorgwoningen nabij elementaire (zorg)voorzieningen.
(verkiezingsprogramma PCW 2014-2018)

De PCW heeft sinds de verkiezingen van 2014, en met name in de eerste helft van 2016, aandacht besteed aan dit speerpunt. Zo is op initiatief van de PCW de maximale starterslening verhoogd naar € 25.000 en hebben wij bij het collega aandacht gevraagd voor de slaagkans van jongeren op een huurwoning en opgeroepen ervoor te zorgen dat deze slaagkans wordt verhoogd. Ook is aandacht gevraagd voor de realisatie van vrije sector huurwoningen tot € 800 en hebben wij ons hard gemaakt voor steun aan het raadsvoorstel om woningen met een smallere beukmaat mogelijk te maken, waarmee goedkopere koopwoningen gerealiseerd kunnen worden.

#meldhetchris
Om beter zicht te krijgen op de knelpunten op de Waddinxveense woningmarkt is door de PCW eind 2015 het meldpunt #meldhetchris gestart, waarbij iedereen werd uitgenodigd de knelpunten waar men tegenaan loopt op het gebied van huisvesting in Waddinxveen te melden. Ook hebben we gesproken met de seniorenraad en met diverse makelaars die actief zijn in Waddinxveen. Dit heeft een veelheid aan punten opgeleverd. Het beeld over de koopmarkt is overwegend positief. Er is over het algemeen voldoende en gevarieerd aanbod voor de diverse doelgroepen. Alleen ten aanzien van de senioren lijkt er echt een knelpunt en geven de senioren zelf aan dat er onvoldoende aanbod en aandacht is voor senioren. Op de huurmarkt komen meer knelpunten naar voren. Onder meer lijken er verschillende doelgroepen te zijn die nu structureel buiten de boot vallen. Met name betreft het starters, mensen die aangewezen zijn op een huurwoning tot € 500 en ook hier de senioren. De vastgestelde regels voor toewijzing van woningen lijken er mede de oorzaak van te zijn dat sommige doelgroepen moeilijk een huurwoning kunnen krijgen, of zelfs helemaal niet in aanmerking komen. In algemene zin komt het beeld naar voren dat er weinig tot geen specifieke aandacht is voor de woonbehoefte van senioren. Dit is vreemd gezien het toenemend aandeel van senioren in de samenleving en dus de woningmarkt. Ook vind de PCW het onwenselijk, omdat het een soms kwetsbare doelgroep is die soms steun / stimulans nodig heeft om een volgende stap in hun wooncarrière te maken.

Hoewel de bevindingen deels een bevestiging zijn van reeds bekende zaken, zijn er ook nieuwe gezichtspunten / knelpunten naar voren gekomen. De komende tijd wil de PCW deze verder oppakken en in de raad aan de orde stellen. Ook zal de ontvangen input worden meegenomen voor het nieuwe verkiezingsprogramma en de daarop volgende nieuwe raadsperiode.

De PCW bedankt iedereen die haar of zijn input heeft gegeven!

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»