Startnotitie Maatschappelijke voorzieningen

Geschreven op: | Door: Bart Drost

Ik sprak laatst een oud-Waddinxvener die na vele jaren via de Beijerincklaan weer het dorp was binnengereden. ‘Jongen, wat is Waddinxveen gegroeid!’ zei hij. En hij heeft gelijk.

De PCW vindt het belangrijk dat de maatschappelijke voorzieningen meegroeien met en passend zijn bij de behoeften van de inwoners van Waddinxveen. Zodat er kan worden omgezien naar elkaar en met elkaar kan worden samengeleefd. Zodat kinderen naar school kunnen, jong en oud de gelegenheid heeft om zich aan te sluiten bij een sportvereniging, ieder de zorg en hulp kan ontvangen die hij of zij nodig heeft en iedereen kan genieten van kunst en cultuur.

We zijn dan ook blij dat daarmee een start is gemaakt en er een inventarisatie wordt gedaan om in kaart te brengen wat noodzakelijk en wat wenselijk is. Om dat goed in beeld te krijgen is het van groot belang dat ook de stakeholders daarin betrokken worden. Dat zijn er heel wat, getuige het document ‘afbakening maatschappelijke voorzieningen’ die we ontvingen. De PCW gaat er vanuit dat alle stakeholders zullen worden uitgenodigd voor de geplande stakeholderbijeenkomsten. Kan de wethouder dat bevestigen? En we roepen de stakeholders op om van deze gelegenheid gebruik te maken om uw stem te laten horen. Veel maatschappelijke organisaties beschikken over een eigen gebouw. Anderen niet en maken gebruik van alternatieve locaties. Er zijn in Waddinxveen veel kerken, en ook scholen, die over zaalruimte beschikken die doordeweeks ook voor bepaalde maatschappelijke
organisaties beschikbaar gesteld kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de EHBO of ontmoetingsactiviteiten van een organisatie als Bruispunt. Het zou jammer zijn als deze mogelijke locaties niet in de visie worden betrokken en daardoor wellicht niet zo efficiënt
worden gebruikt als mogelijk zou zijn. Is de wethouder bereid om de beschikbaarheid van deze locaties mee te nemen in de visie op maatschappelijke voorzieningen?

De PCW is blij met de startnotitie die nu voorligt. Wel hebben wij behoefte aan een tussentijds moment waarin de raad wordt meegenomen in het proces. Wat de PCW betreft niet d.m.v. Een themabijeenkomst, maar door een memo waarin de raad wordt
geïnformeerd over de uitkomsten van de nulmeting, het behoefteonderzoek, en waarin de contouren van de verschillende scenario’s (wettelijk, + en ++) worden geschetst. Wij realiseren ons dat dit consequenties heeft voor de planning. Hierdoor zal het proces om tot
een visie te komen vertraging oplopen, maar dat accepteren we, omdat deze tussenstap zorgt voor meer inzicht en betrokkenheid en daardoor een beter besluitvormingsproces aan het einde.

Wij dienen daarom, samen met CDA en VVD, een amendement in waarin wij voorstellen aan het raadsbesluit een punt toe te voegen, namelijk:

2. Aan de gemeenteraad zal aan het einde van het visietraject een conceptvisie worden voorgelegd waarbij drie scenario’s (een A, B of C variant) zijn uitgewerkt. De raad zal het visiedocument met het wenselijke scenario vaststellen in Q1 2024.
Tussentijds zal de raad een memo ontvangen met betrekking tot de voortgang. In deze memo worden de contouren van de omschreven scenario’s aan de raad voorgelegd. Ook zullen in deze memo de uitkomsten van de nulmeting en van het behoefteonderzoek teruggekoppeld worden. 

De planning in bijlage 1 bij dit raadsvoorstel dient nog aangepast te worden met betrekking tot deze tussentijdse terugkoppeling.

Tenslotte wensen wij de wethouder en alle betrokkenen veel succes bij de vormgeving van deze belangrijke visie!

Bart Drost
raadslid PCW

De wethouder antwoordde bevestigend op de vraag of alle stakeholders zullen worden
uitgenodigd en sloot zich aan bij onze oproep aan de stakeholders om hiervan gebruik te
maken.
Ook gaf de wethouder aan dat de beschikbaarheid van kerk- en schoolgebouwen zal worden
meegenomen in de visie.
Het amendement dat we als PCW indienden, medeondertekend door CDA en VVD, werd met
meerderheid van stemmen aangenomen.

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hart voor wonen – De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning. Bekijk ons volledige verkiezingsprogramma
»