Ultieme poging om Oude Gemeentehuis te behouden

Geschreven op: | Door: Martijn Kortleven

Bijdrage PCW – besluitvormende raad 09-10-2019, agendapunt 6.3 Memo motie vreemd – niet slopen maar bouwen

 

Meneer de voorzitter,

Vanavond besluiten we of we het college vragen de motie vreemd ‘niet slopen maar bouwen’ alsnog uit te voeren.

Vijf partijen

Het college wekte in de toelichting op het sloopbesluit de indruk dat er geen interesse was in het oude gemeentehuis.

Bij navraag bleken er echter 3 geïnteresseerde partijen te zijn. En na het aannemen van de motie in juli, hebben ze zich nóg 2 partijen bij mij gemeld. Deze heb ik doorverwezen naar de wethouder. Er zijn nu dus 5 geïnteresseerde partijen. Ik vraag aan de wethouder: Wat heeft u tegen deze 5 partijen gezegd?

De achterliggende vraag van de motie is echter of we het voor elkaar krijgen nog in deze collegeperiode zorgwoningen te bouwen én om het oude gemeentehuis om te bouwen tot een mooi, duurzaam woonzorgcomplex.

Stikstofcrisis

Waarom is het slopen van het oude gemeentehuis geen goed idee?

Sloop is niet duurzaam. Het college denkt het gemeentehuis voor 2022 te slopen. ‘En we slopen het misschien nog eerder’, zei wethouder Schippers. Wij denken dat de wethouder die belofte niet waar kan maken. De stikstofcrisis veroorzaakt momenteel een bouw- en wooncrisis. Al in 2019 valt de nieuwbouw met een kwart terug. Bouwbedrijven ontslaan momenteel mensen.

De stikstofcrisis kan ook de sloop van het oude gemeentehuis en nieuwbouw op die plek ernstig vertragen. Er is immers een bestemmingsplan wijziging nodig en op stikstof wordt getoetst. De provincie moet vervolgens beoordelen of een natuurvergunning vereist is. En de kans is groot dat die natuurvergunning voor het sloop/nieuwbouwplan is vereist. Waddinxveen ligt vlakbij het Natura2000 gebied Broekvelden[1]. Dat is ongeveer 9 km. hiervandaan en stikstof kan tot op grotere afstand neerslaan.

De procedure voor de omgevingsvergunning voor sloop zal waarschijnlijk stranden als er niet gelijktijdig een bouwplan met omgevingsvergunning ligt, waaruit blijkt hoeveel stikstof daarbij vrijkomt. Eerder slopen, zal daarom niet lukken en het college lijkt daarmee helemaal geen rekening te houden. De kosten voor leegstand zullen niet minder worden, maar méér. Als het gebouw er in 2022 nog staat, hebben we inmiddels 2 ton betaald voor leegstandbeheer! En misschien staat het er nog wel langer als de natuurvergunning[2] niet wordt afgegeven. Ook de bestemmingsplanprocedure kan daardoor vertraging oplopen.

ADC-toets

En: Komt het plan/sloop nieuwbouw eigenlijk wel door de ADC-toets? Als negatieve gevolgen voor een Natura2000 gebied niet kunnen worden uitgesloten, kan er niet zomaar een natuurvergunning worden afgegeven. Dan moet een ADC-toets[3] worden doorlopen die het belang van de geplande woningbouw moet aantonen. De A staat voor ‘alternatieven ontbreken’. In het geval van het gemeentehuis is er een alternatief voor sloop/nieuwbouw, namelijk transformatie. Daarvoor hoeft geen planprocedure worden doorlopen. Alleen een omgevingsvergunning is nodig. En er zijn veel minder bezwarende omstandigheden op het punt van stikstofuitstoot.

Opmerkelijk dat het college het risico van vertraging van sloop/nieuwbouw door de stikstofcrisis en de hogere kosten niet noemt in de memo!

Sneller bouwen

Behouden we het gemeentehuis, dan kunnen we na de aanbesteding veel sneller gaan verbouwen. Zeker als het college niet gaat tenderen maar meervoudig onderhands wil aanbesteden. Dat kan prima met de 5 nu bekende geïnteresseerde partijen. Snelheid is ook nodig om de doelstelling uit de Woonvisie 2018-2022 te halen: 75 – 90 zorgwoningen.

Je zou verwachten dat het college actief bezig is met planvorming om de doelstelling in 2022 gerealiseerd te hebben, maar ik vrees dat er dan nog niets gebouwd is.

Ik ken in Waddinxveen geen locaties waar al zorgwoningen zijn gepland, laat staan dat er al concrete plannen zijn. En dat terwijl marktpartijen de gemeente vragen om snelheid te maken en bouwlocaties aan te wijzen voor zorgwoningen. Slopen we het oude gemeentehuis, dan laten we een mooie kans lopen. Dan zullen deze collegeperiode geen zorgwoningen meer worden gebouwd.

Terwijl er inwoners van Waddinxveen zitten te wachten op zulke woningen.

Vorige week bepleitte[4] de voorzitter van de Ouderenbond (Anbo), Liane de Haan in de Tweede Kamer om eens goed  te kijken naar de woonbehoefte voor ouderen. Het aantal 75-plussers groeit met 70.000 per jaar. Een traject van bouwplannen maken totdat het gebouw er daadwerkelijk staat, duurt al gauw 5 jaar. In die tijd komen er dus 350.000 75-plussers bij. Met het soort woningen dat we voor hen moeten bouwen, lopen we mijlenver achter bij de behoefte. En hoe trager we werken, hoe groter het gat wordt.

Al in 2016 deed het ‘aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen’ aanbevelingen om te zorgen dat bij gemeenten het noodzakelijke veranderproces op gang zou komen. Drie jaar later, in 2019, is daar weinig van gerealiseerd.

Laat het college de urgentie die in de woonvisie wordt benoemd nu eens omzetten in concrete acties! Wanneer denkt u die 75 – 90 zorgwoningen gebouwd te hebben? Er is al ruim een jaar verloren gegaan na het afbreken van de aanbesteding van het oude gemeentehuis.

Voorzitter,

We hebben in juli gezegd dat dit dossier rammelt. De memo die het college onlangs stuurde rammelt nog erger. Het is een onevenwichtige memo, waarin het risico van de stikstofcrisis voor het sloop/nieuwbouwplan niet wordt benoemd.

En de getallen kloppen niet. Bij de kosten voor sloop en bouw- en woonrijp maken wordt opeens een ander bedrag genoemd dan in het financiële plaatje van de grondexploitatie Sleutelkwartier. Zonder verdere uitleg.

Verder zou het geld kosten om sociale huurwoningen op een andere plek dan het oude gemeentehuis te huisvesten. Van die redenering klopt niets, dat heb ik vorige week uitgebreid aangetoond! Sociale huurwoningen hebben altijd een lagere grondopbrengst dan koopwoningen, waar je ze ook bouwt. Meer dan de helft van de genoemde financiële risico’s zijn loze beweringen. En het college weet dat!

Meneer de voorzitter,

De raad is nu aan zet. Ik dien een amendement in waarvan het besluit luidt:

AMENDEMENT: De gemeenteraad besluit de motie vreemd aan de orde van de dag ‘niet slopen maar bouwen’, aangenomen door de raad in de raadsvergadering vab 10 juli 2019, opnieuw op te nemen in de lijst van moties en toezeggingen.

Ik roep de raad op om dit dossier goed af te handelen en te stemmen vóór het. Dat amendement maakt de kans een stuk groter dat we nog deze collegeperiode zorgwoningen kunnen realiseren en het oude gemeentehuis kunnen behouden.

En ik vorige week in de commissievergadering van de wethouder begrepen dat ze de motie gaat uitvoeren als hij weer op de lijst wordt gezet. Ik dank haar voor die toezegging.

 

Martijn Kortleven

 

[1] Natura 2000 Zuid-Holland: https://pzh.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fcb2770793e2411baa4ce65dff16710d

[2] Factsheet Natura 2000: https://www.bwtinfo.nl/upload/ckfinder/files/factsheet-stikstof-natura-2000.pdf 

[3] Verklaring afkorting: A: Alternatieve oplossingen ontbreken, D: Dwingende reden van groot openbaar belang, C: Compenserende maatregelen worden getroffen

[4] Position paper Anbo voor Rondetafelgesprek Tweede Kamer 30 september 2019: https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=636c76e9-9d4d-4ab1-bfeb-3676f6d6fb09&title=Position%20paper%20ANBO%20t.b.v.%20hoorzitting%2Frondetafelgesprek%20Wonen%20en%20Zorg%20voor%20Ouderen%20d.d.%2030%20september%202019.pdf

 

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»