Uw mening gevraagd: Energietransitie

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Beste PCW-achterban,
We willen graag uw mening horen over de energietransitie! In hoofdlijn gaat de energietransitie om de volgende twee vraagstukken:
 1. Hoe verwarmen we in 2050 onze woningen en gebouwen? Dit raakt ons als huiseigenaren of -bewoners vroeg of laat allemaal.
 2. Waar gaan we al de windmolens en zonnepanelen plaatsen die nodig zijn om een groot deel van onze elektriciteitsgebruik duurzaam op te wekken? Dit raakt ons als inwoners niet direct maar heeft vooral impact op onze (leef)omgeving.

Als u niet veel tijd heeft vragen we u om alleen een reactie te geven op onderstaande twee stellingen. Wilt u uitgebreider uw mening geven? Lees dan onder de stellingen verder en geef daarna uw uitgebreidere reactie!

Voor een korte reactie/mening graag uw reactie op de volgende twee stellingen:

 1. Ik wil mijn huis binnen een periode van 1-5 jaar verwarmen zonder aardgas. Eens/oneens.
 2. Het is belangrijk dat in 2030 een groot deel van ons elektriciteitsgebruik op Waddinxveens grondgebied opgewekt wordt door energie van windmolens en zonnepanelen. Eens/oneens.

Wilt u uw mening uitgebreider geven? Lees dan verder en reageer!

Wellicht hebt u gehoord of gelezen dat alle gemeenten in Nederland in 2021 een visie moeten hebben met betrekking tot het verlagen van de CO2 uitstoot als gevolg van het verwarmen van onze gebouwen met aardgas: de Transitievisie Warmte.
Ook Waddinxveen werkt aan een dergelijke visie. Bij het ontwikkelen van deze visie betrekt de gemeente ook de inwoners. Wellicht heeft u ook meegewerkt of heeft u één van de digitale bewonersbijeenkomsten gevolgd.
Naast deze Transitievisie warmte wordt er op regionaal niveau gewerkt aan de zogenaamde Regionale Energiestrategie (RES). Deze strategie gaat niet zozeer over de verwarming van woningen maar richt zich vooral op de manier waarop we in de regio duurzame elektriciteit op kunnen wekken. Hoeveel windmolens en/of zonnepanelen zijn nodig om aan de doelstellingen voor 2030 te kunnen voldoen? De RES1.0 moet ook in 2021 klaar zijn.

Als PCW-fractie denken wij uiteraard ook na over de energietransitie.
Wij onderschrijven de noodzaak om de CO2 uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen te verlagen. Dat is wat ons betreft geen discussie. Al is het alleen al omdat we zuinig om moeten gaan met hetgeen de schepping ons biedt en dus de aarde niet uit moeten buiten.

Dit algemene statement is natuurlijk makkelijk te maken. Maar wat doen we er dicht bij huis nu mee? Welke keuze maken we zelf als inwoners en huizenbezitters? En welke keuzes maken we als Waddinxveen?
Dan komt het opeens dichtbij. Dit geldt voor keuzes met betrekking tot dr verwarming van onze huizen maar ook voor keuzes met betrekking tot het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in de openbare ruimte van Waddinxveen. Omdat we deze keuzes niet aan iedere inwoner afzonderlijk over kunnen en willen laten, is er dus een visie nodig.

Als PCW hebben we voor deze visie een aantal uitgangspunten.

Eerst een aantal punten met betrekking tot de transitievisie warmte (verwarmen van onze woningen):

 1. Op de plekken waar we een goed aardgasnet hebben, moeten we dit niet te snel afschrijven en weghalen. Dat is kapitaalvernietiging.
 2. Het gaat wat ons betreft ook niet om het rigoureus overschakelen van aardgas naar geheel aardgasvrije alternatieven. Het gaat primair om het verlagen van de CO2 uitstoot.
 3. Dit betekent wat ons betreft dat we maximaal in moeten zetten op besparing. Isolatie, zuinige verlichting etc zijn zaken waar we vandaag mee kunnen starten en op korte termijn kunnen leiden tot CO2 reductie.
 4. Dit betekent wat ons betreft ook dat we inzetten op zogenaamde hybride oplossingen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk verwarmen met bijvoorbeeld warmtepompen in combinatie met (nog een klein beetje) aardgas. Dit kan op woningniveau of eventueel op groter schaalniveau van blok, buurt of wijk.
 5. Door deze aanpak is het mogelijk om vaart te maken. Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat dit niet wijkgebonden is maar in heel Waddinxveen opgepakt kan worden.
 6. Op langere termijn zal steeds meer bekend zijn over technologische ontwikkelingen. Op die termijn zijn er wellicht goede alternatieven voor hybride systemen. Of mogelijk zijn er op dat moment ontwikkelingen met betrekking tot waterstof of andere duurzame, groen gassen die via het aardgasnet naar de woningen gebracht kunnen worden. Door voorgaande maatregelen zorgen we er in ieder geval voor dat er niet teveel van deze alternatieve gassen nodig zijn.

Met betrekking tot de Regionale Energiestrategie vinden wij het volgende:

 1. We ontkomen er niet aan dat er ook in het groene hart ruimte nodig is voor zowel windmolens als zonnepanelen.
 2. Technisch gezien is het wenselijk dat er een mix van zowel wind als zon toegepast wordt. Voor de balans van het toekomstige energiesysteem is dat wenselijk.
 3. Plaats windmolens en zonnepanelen zoveel mogelijk op plaatsen die het landschap zo weinig mogelijk vervuilen. Zonnepanelen zoveel mogelijk op daken van grote gebouwen en overkappingen.
 4. Plaats windmolens en zonnepanelen daarna zoveel mogelijk in lijn met infrastructuur. Langs snelwegen en provinciale wegen. Combineer zoveel mogelijk de zonnepanelen met bijvoorbeeld geluidsschermen langs rijkswegen en provinciale wegen.
 5. De Regionale Energiestrategie heeft betrekking op de doelstellingen die in 2030 gehaald moeten zijn (49% CO2 reductie). We moeten nu al na gaan denken over de extra opgave die daarna nog komt voor de periode 2030-2050.

Dit zijn dus de eerste contouren van onze PCW-visie. Graag horen wij uw mening over deze onderwerpen. Dat kan op twee manieren:

 1. U kunt per mail een reactie geven. Dat mag een persoonlijke reactie zijn. U mag ook reageren vanuit het algemene belang. Kijkt u er dan anders tegenaan?
 2. Donderdag 28 januari willen we een bijeenkomst organiseren over de energietransitie waarin we uw mening willen horen. We zullen dit doen aan de hand van stellingen o.i.d. En uiteraard is er dan ruimte voor uitwisseling van ideeën en standpunten. U kunt u opgeven dan sturen wij u t.z.t. een uitnodiging.

U kunt reageren door een bericht te sturen naar:

Lambert den Dekker
Raadslid PCW, woordvoerder energietransitie
l.dendekker@waddinxveen.nl

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»