Vaststellen bestemmingsplan ‘Kerkweg-Oost 155-157 en 157a’

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

In de raadsvergadering van 19 april jongstleden heb ik namens de PCW steun uitgesproken voor dit raadsvoorstel en hiermee voor de realisatie van dit woonzorgcomplex. Een complex dat een nieuwe toekomst geeft aan 24 kwetsbare jongeren en hun families.

In genoemde vergadering heb ik in algemene zin aangegeven dat wij als raad in redelijkheid ervan overtuigd moeten zijn dat een bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Dat is primair onze rol, ook bij het nu voorliggende bestemmingsplan. Bij binnenstedelijke ontwikkelingen als deze, is er vaak geen of een zeer beperkt kader. Bovendien leiden binnenstedelijke herontwikkelingen vaak tot aanpassingen van het kader, om gewenste ontwikkelingen en ambities mogelijk te maken. Dat maakt het politiek-bestuurlijk beoordelen van dergelijke plannen lastig en onderdeel van een afweging van ruimtelijke en maatschappelijke belangen en doelstellingen. Wij hebben de verbeelding van het voorgenomen bouwplan ontvangen, waardoor we ons een goed beeld kunnen vormen van de situatie zoals die straks zal bestaan op deze locatie aan de Kerkweg-Oost. Wij zijn van mening dat het voorgenomen bouwplan op deze locatie past en zien daarom geen reden het voorstel af te wijzen.

Verder wijs ik erop dat in de Woonvisie Waddinxveen 2012-2017 een beleidskader door ons is gegeven op het gebied van wonen. Hierin is onder meer vastgesteld dat zorgbehoevenden een doelgroep zijn die in het bijzonder aandacht verdienen. Geconstateerd wordt dat deze groep erg breed is en dat er een groeiende vraag is. De raad heeft vastgesteld dat het van belang is om aan deze vraag te voldoen waarbij wordt gezegd, ik citeer: “Het streven is om mensen een passende (zorg)woning te bieden.” Steun aan dit raadsvoorstel, geeft wat dat betreft uitvoering aan een kader dat door de raad zelf is gesteld.

Een besluit voor of tegen dit voorstel betekent ook een belangenafweging tussen de belangen van de omwonenden enerzijds en die van een groep kwetsbare  jongeren en hun families anderzijds. Zoals reeds heb aangegeven in april kiezen wij hierbij voor laatstgenoemde groep. Dit wil niet zeggen dat wij geen begrip hebben voor sommige bezwaren van omwonenden. Wel hebben wij grote moeite met de wijze waarop sommige omwonenden zowel binnen als buiten deze raadszaal hebben geprobeerd het debat te beïnvloeden. Wat dit laatste betreft dank ik de wethouder voor zijn reactie op het betoog van de inspreker van 21 juni jongstleden, alsmede de nadien door inspreker aan diverse raadsfracties verstuurde informatie. De reactie van de wethouder nuanceert het betoog van de inspreker en plaatst het op onderdelen in een ander daglicht.

In april is er geen besluit genomen en is de besluitvorming aangehouden tot vandaag. Door het college is nadere informatie toegezegd. Bij deze complimenten aan het college over de informatie die op zo’n korte termijn aan de raad ter beschikking is gesteld. Een groot deel van deze informatie gaat over mogelijk andere locaties die voor deze ontwikkeling geschikt zouden zijn. Deze nieuwe informatie geeft aan dat  slechts een zeer beperkt aantal plekken geschikt is als reële alternatieve locaties. Voor deze alternatieven geldt bovendien zonder uitzondering dat realisatie van zorgwoningen op korte termijn niet mogelijk is. Er moet rekening gehouden worden met een vertraging van minimaal 3 jaar. Een vertraging die funest is, gezien de dringende behoefte aan nieuwe woonruimte bij zowel Atos als ASVZ. Het is überhaupt maar de vraag of er daadwerkelijk een haalbare ontwikkeling mogelijk is op één van deze locaties, terwijl er nu wel een haalbare ontwikkeling klaar ligt. De nieuwe informatie leidt wat ons betreft dan ook niet tot een andere conclusie. Veeleer versterkt het ons in onze overtuiging. Wij zullen dus met overtuiging en geloof voor dit raadsvoorstel stemmen.

Chris van Harten
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»