Verlengde Bentwoudlaan

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

De Bentwoudlaan, tot voor enkele jaren geleden de Westelijke Randweg, houdt ons al heel wat jaren bezig. Nog los van de discussie rondom de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder werd geconstateerd dat de N207 op termijn onvoldoende capaciteit had. Ook met maatregelen als verdubbeling en een Rijn-Gouwelijn werd al rond 2000 geconstateerd dat er iets ingrijpends moest gebeuren. Daarbij kwamen medio 2004 de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, Westergouwe, Triangel en de aanwijzing van de boomkwekerij als Greenport bij……… Als Waddinxveen, en ook als PCW, hebben we gekozen voor adagium ‘eerst bewegen, dan bouwen’ en op initiatief van oud raadslid Kees Bax kwam toen het punt ‘kwalitatieve inpassing’ erbij.

Voorzitter, waarom terugblikken? We staan eigenlijk best voor een ingrijpend besluit. Dat ervaren burgers en ondernemers ook, gelet op de reacties en belangstelling. Dat besef is er bij de gemeenteraad. Dat besef is er ook bij de PCW. De PCW heeft het regelmatig over duurzaamheid en rentmeesterschap. Dan ligt een doorsnijding van het landelijk gebied en een drukke weg langs de Triangel en Zuidplas toch niet voor de hand….. u proeft en ervaart wellicht hetzelfde dilemma.

Toch hebben we niet alleen als PCW, maar zelfs op meerdere momenten als raad zelfs unaniem, gekozen voor een Westelijke Randweg of Bentwoudlaan. Niet alleen bij de Zuidplasontwikkelingen in 2004, niet alleen bij de ontwikkelingsvisie, maar ook bij de latere Structuurvisie en het bestemmingsplan Noord-West Waddinxveen. Bij de raadsbehandeling is nadrukkelijk gesproken over de Bentwoudlaan en de positie van agrariërs en boomkwekers. Een door het CDA, WeWa en PCW ingediende motie kreeg raadsbreed steun en is naar onze mening uitgevoerd. Daarnaast gaat de gemeente investeren in een landschappelijke inkleding ter hoogte van de Zuidplas en wordt er stil asfalt gebruikt.

Dus even een belangenafweging en het algemeen belang wordt doorgedrukt………?? Voorzitter, wie eerdere plannen bestudeert ziet zaken die wellicht nog beter kunnen. Processen en een inpassing die nog beter kan. Dat is de ene kant van de weg. De andere kant is dat er de afgelopen bijna 20 jaar wel geïnvesteerd is in overleg, kwaliteit en onderzoek is gedaan naar alternatieven. Als PCW komen wij tot de conclusie dat wij kunnen instemmen met het voorliggende voorstel.


Peter van den Berg

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»