Vijf locaties voor vluchtelingen en spoedzoekers

Geschreven op: | Door: Lambert den Dekker

Afgelopen raadscyclus stond het vaststellen van vijf mogelijke locaties voor vluchtelingen en spoedzoekers op de agenda. Een beladen onderwerp waarbij veel reacties van inwoners loskwamen. Uiteindelijk zijn de locaties vrijgegeven voor participatie. Daarbij is ruimte ingeruimd om alsnog locaties aan te dragen. Deze zullen dan alsnog beoordeeld worden op basis van het afwegingskader dat we als raad in december 2023 vastgesteld hebben. Hieronder onze bijdrage bij de bespreking van het raadsvoorstel.

Voorzitter,

De commissievergadering van vorige week was enerverend. Inwoners hebben hun stem laten horen. We hebben als fracties naar elkaar geluisterd en elkaar bevraagd. En ook de wethouder heeft gereageerd op vragen en opmerkingen.
In de achterliggende week hebben we ook veel aanvullende vragen en zorgen van inwoners ontvangen. En ook vanavond horen we veel van inwoners. En nu moeten we met al die info kijken hoe we verder gaan met dit dossier. Ik zal u eerlijk zeggen voorzitter dat dit niet eenvoudig is. En waarom is dat niet eenvoudig? Omdat alles wat je hoort, iets met je doet. Je hoort argumenten die hout snijden. Je hoort ook zaken die weerstand oproepen. Het liefst zou je dan in gesprek gaan om toe te lichten hoe het zit, of hoe het gegaan is. Maar daar is in deze vergadering geen ruimte voor. En wat ook maakt dat het niet eenvoudig is, is dat we als raad hier al lang mee bezig zijn en je dus ook merkt dat er kennisachterstand is bij de insprekers ten opzichte van ons als raad. De hoofdvraag die we uiteindelijk moeten beantwoorden is wat ons betreft of het proces dat we gelopen hebben dusdanig is verlopen dat het de volgende
stap rechtvaardigt. Daarom is het goed om terug te kijken.

Objectief-subjectief
Als je terugkijkt naar het proces zie je een afwisseling van subjectieve en objectieve elementen.
Begin vorig jaar hebben we een besluit genomen dat we als veiligheidsregio regie willen houden op het vluchtelingendossier en hebben we als raad besloten om dit met elkaar op te pakken.
Vorig jaar zomer hebben we reacties opgehaald van inwoners. Subjectief.
Daarna is een oproep gedaan om locaties aan te dragen. Objectief.
De 117 locaties die hieruit zijn gekomen zijn onderworpen aan een eerste realitycheck en aan de hand van het wegingskader is de top 5 vastgesteld. Dat kader hebben we zelf vastgesteld en ik ben blij dat we dit gedaan hebben zonder voorkennis van de locaties. Daarmee hebben we voorkomen dat we zouden gaan zoeken naar criteria gericht op specifieke locaties. Ook hebben we daarmee voorkomen dat meningen op voorhand zouden gaan spelen. Op deze manier hebben we geprobeerd zo objectief mogelijk te werk te gaan.


Hebben we dan helemaal niet geluisterd naar inwoners? Zeker wel! Het is niet voor niets dat het afwegingskader geamendeerd is! Ik denk dat de afgelopen verkiezingsperiode van de Tweede Kamer waar de asielcrisis een belangrijk element was, een aanleiding was om het kader aan te passen. En ook het sentiment dat uit de enquete bleek dat het nodig was om bijvoorbeeld rekening te houden met de locatie ten opzichte van bebouwing.
In december hebben we als PCW aangegeven dat het afwegingskader opgevolgd zou worden door een subjectieve fase waarbij de reactie van inwoners een belangrijk onderdeel zou worden. En dat blijkt nu. Veel reacties en daarmee ook veel input. En dat is ook goed om in de laatste processtappen te komen tot een gedragen keuze.

Grof naar fijn
We werken van grof naar fijn. Het is dan ook niet logisch om 117 reacties uit te gaan werken. De selectie van een groslijst naar uiteindelijk 5 locaties op basis van een aantal hoofdcriteria is daarom ook logisch. En vervolgens kunnen de 5 locaties nu verder uitgewerkt worden. Want nu wordt het écht concreet. En juist dan moeten we de bewoners, en met name de omwonenden, goed
meenemen.

Communicatie
We hebben nog eens teruggekeken wat er gebeurd is op dit vlak. Je komt dan tot de conclusie dat er veel gecommuniceerd is maar dat dit dus niet het gewenste effect heeft gehad. In de commissie heb ik al gezegd dat er afstand is tussen ons werk hier in de raadzaal en wat inwoners daar van merken. En dat blijkt ook wel. Veel communicatie-activiteiten maar met onvoldoende effect.
En daar moeten we van leren.

We hebben afgelopen tijd en vanavond oprechte vragen en zorgen bij omwoners van de locaties gehoord. De korte periode tussen bekendmaking van de locaties en de commissievergadering hebben niet niet bijgedragen in het proces van aanhoren, verwerken en beantwoorden. Daarnaast is het vervelend dat er toch een paar zaken op het laatste moment rechtgezet moesten worden.
Dat doet geen goed aan het vertrouwen van inwoners in het proces. Dat hadden we beter moeten doen.

Conclusie
Al met al vinden we wel dat we door moeten. De volgende fase luistert nauw. Daarom geven we graag kaders mee. Ook hebben we het amendement meegetekend van de VVD om nu niet de vijf locaties vast te stellen maar deze nu alleen door te zetten naar de participatieronde. Die volgende fase luistert zoals gezegd nauw. Daarom hebben wij ook meegewerkt aan de motie die door VVD is ingediend. Met deze motie willen we nadere instructies en kaders voor de participatie meegeven. Ook bieden we met deze motie de mogelijkheid om locaties die alsnog goed scoren in het afwegingskader, alsnog mee te nemen in het keuzeproces. Als laatste hebben we ook meegewerkt met de motie van WeWa waarmee we het college verzoeken terug te komen met een uitgewerkt communicatie- en participatieproces.

Afsluiting

Voorzitter,

Ter afsluiting. Wij begrijpen heel goed de gevoelens van inwoners maar laten we ook het doel voor ogen houden. We doen dit niet voor onszelf maar voor naasten die uit moeilijke situaties komen. Eén van de insprekers sprak ons aan op ons morele kompas. Dat spreekt aan. Juist omdat dit voorstel ook uiting geeft aan de opdracht om om te zien naar onze naaste. En ook hierbij begrijpen we dat er verschillend gedacht wordt over de instroom van asielzoekers en de zorgen die er hieromtrent zijn. Die discussie speelt op
landelijk niveau. Wij hebben hierop vooruitgelopen om zoals gezegd regie in handen te houden.
In één van de reacties van inwoners werd aangegeven dat we uiteindelijk de vluchtelingen een warm welkom moeten heten. Dat onderschrijven we van harte! Daarom hoop ik dat dat ook de uitkomst is van het proces dat we lopen! Een gedragen keuze, een goede invulling van de locatie en een plek waar vluchtelingen en spoedzoekers een tijdelijk thuis vinden en zich welkom weten
in Waddinxveen en waarbij omwonenden zich gekend en veilig voelen.

Lambert den Dekker
Fractievoorzitter, Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»