Visie over het inpassingsplan N207-Zuid

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Voorzitter,
Vanavond spreken we over het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N207-Zuid welke door de provincie is opgesteld. Een nieuwe weg aan de westkant van ons dorp die het verkeer van en naar ons dorp gaat afwikkelen.
Vaak loopt de aanleg van ontsluitingswegen jaren achter op de bouwontwikkelingen van een gemeente, in Waddinxveen loopt dit redelijk synchroon en dat vinden wij als PCW belangrijk. Randwegen zijn belangrijk om de kernen rustiger te krijgen waardoor de verkeersveiligheid toeneemt in ons dorp. Met de aanleg van de N207-Zuid zijn we er echter niet. We zullen goed moeten kijken naar de wegen binnen Waddinxveen om sluipverkeer te voorkomen.
Daarnaast zijn er ook effecten van nieuwe wegen zoals binnen het project N207-Zuid die zorgen voor meer verkeer op bepaalde wegen. Daarom zijn we blij dat het College bezig is met het opstellen van een verkeerscirculatieplan waarbij we stappen kunnen nemen tot een verkeersveiliger Waddinxveen.
Datzelfde geld ook voor aanvullende maatregelen in de regio. Het is belangrijk dat we het Beter Bereikbaar Gouwe traject voortvarend oppakken om ook de problematiek op de Brugweg op te lossen, de Henegouwerweg te ontlasten en te zorgen voor een goede oplossing in Boskoop en Hazerswoude-dorp.

In 2017 hebben we als gemeenteraad het laatste besluit genomen over de Verlengde Bentwoudlaan: Het laatste stukje van traject N207-Zuid. Bij dit besluit hoorde ook de aanvullende afspraken bij deze nieuwe randweg zoals de aanleg van diverse fiets en wandelpaden in het gebied en het doortrekken van de Ecologische Verbindingszone. Hiermee komt de verbinding tot stand tussen de Krimpenerwaard en het Bentwoud.

Als PCW zijn we blij met de zienswijze die er ligt. Goede punten worden hierin genoemd in het belang van Waddinxveen. Graag zouden we aan deze zienswijze nog enkele elementen toevoegen om deze verder te verrijken. Daarbij wil ik ook de wethouder en de betrokken ambtenaren danken voor hun betrokkenheid bij deze amendementen.

Amendement 1: (klik hier om te openenen)
Als PCW vinden we het belangrijk om bij ruimtelijke plannen zoals de N207-Zuid wordt gekeken naar de mogelijkheden van Duurzame Energieopwekking. Hiervoor hebben we in de RES ook al zoekrichtingen geformuleerd waaronder Zon langs infra. Dit missen we in de ontwerp PIP N207-Zuid. Het zou wat ons betreft een verkeerde volgorde zijn om eerst de PIP vast te stellen en daarna na te gaan denken over de mogelijkheden van de opwekking van Duurzame Energie. Daarom zal D66 mede namens ons een
amendement hiervoor indienen.

Amendement 2: (klik hier om te openenen)
Uitwerken effecten Stikstofdepositie
Zoals in de commissie besproken missen we in de zienswijze een opmerking over het belang van de uitkomsten van de voortoets Stikstofdepositie. Hiervoor zal het CDA mede namens ons een amendement indienen

Amendement 3: (klik hier om te openenen)
Cijfers MER deel A
Naast genoemde amendementen heb ik nog 2 amendementen. De eerste gaat over de Cijfers in de MER. Voorafgaand aan het indienen wil ik daar het volgende over zeggen: Ik twijfel niet aan de methode van de MER, de methode die gehanteerd wordt maar tegelijkertijd zie ik dat Waddinxveen harder groeit dan verwacht wordt in de cijfers. Naar mijn beleving is de N207-Zuid dan ook meer nodig dan we in 2017 konden voorzien. Het lijkt ons daarom goed om de cijfers die gebruikt zijn in de MER te duiden, te ijken
aan actuele cijfers.

In de commissie heb ik al veel gezegd over het amendement en daarom wil ik volstaan met het voorlezen van het verzoek in het amendement:
De gemeenteraad van Waddinxveen wil u vragen om te kijken of de gebruikte cijfers in de verkeersmodellen kunnen geijkt worden aan actuele cijfers en te toetsen of de genoemde verkeersbewegingen nog extra mitigerende maatregelen behoeven. Graag zien we hiervan een uitwerking in de tweede versie van de Ontwerp PIP N207-Zuid.
Dit amendement dienen we in namens de fracties van de PCW, VVD, CDA en D66

Amendement 4: (klik hier om te openenen)
Natuurlijke uitstraling Geluidsscherm thv woonwijk ‘t Suyt
Daarnaast hebben we nog een amendement over de geluidsscherm langs de Bentwoudlaan thv de nieuwbouwwijk ’t Suyt. Ook hiervan zal ik de tekst van het amendement voorlezen:

Op pagina 105 van het Inpassingsplan N207-Zuid wordt de maatregel genoemd die genomen wordt langs de Bentwoudlaan ter hoogte van nieuwbout ’t Suyt. Hiervoor stelt u een geluidswal van 3 meter hoogte voor. De gemeenteraad van Waddinxveen vraagt u om bij de uitwerking hiervan te kiezen voor een natuurlijke (groene) uitstraling, passend binnen de vastgestelde visie van het woningbouwproject 't Suyt II

Dit amendement dienen we in we namens de fracties van de PCW het CDA en D66

Corné Verduijn
Raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»