Vragen over herinrichting koningin Wilhelminaplein

Geschreven op: | Door: Corné Verduijn

Geacht college,

 

KW-Plein

Op 6 Oktober 2021 hebben we in de commissie Ruimte en Infra gesproken over de memo van het college voor de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein. Belangrijk item in de bespreking was de keuze voor een Verkeersregelinstallatie (VRI) i.p.v. een rotonde zonder hierbij de ondernemers en bewoners te betrekken bij deze keuze. Wethouder Schippers heeft aangegeven tijdens de commissievergadering dat het genomen besluit de start betekent van het participatietraject over de herinrichtingsplannen. 

 

Bijna een jaar na dato is er (nog) niet gesproken met bewoners en ondernemers terwijl de schetsen een impact laten zien voor bewoners en ondernemers aan het Koningin Wilhelminaplein. Deze ondernemers en bewoners willen graag om de tafel met het college en betrokken ambtenaren om hun ideeën vooraf mee te geven in de planvorming. Te denken valt aan parkeren van fietsen en auto’s, bevoorraden van de winkels, inbraakpreventie, mogelijkheden voor elektrisch laden van auto’s en zo zijn er nog veel onderwerpen die voorafgaand aan verdere planvorming kunnen worden gedeeld.

 

De PCW heeft daarover de volgende vragen:

  1. In welke vorm en op welk moment worden de ondernemers en inwoners betrokken bij het project en is er ruimte voor inbreng van ondernemers en inwoners voor de definitieve planvorming?
  2. Tijdens de behandeling in de commissie op 6 Oktober 2021 werd aangegeven dat de huidige VRI op was en volgend jaar (2022) echt vervangen moest worden. Wat is de planning wat betreft uitvoering?
  3. Op welke manier worden ondernemers betrokken bij afsluiting van wegen en bereikbaarheid van de winkels?
  4. Op welke manier wordt de te verwachte verkeerstoename door woningbouw aan de Noordkade meegenomen bij de planvorming van de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein?
Namens de PCW-fractie

 

Corné Verduijn
Raadslid PCW


 

Antwoorden: 27 september 2022


Beantwoording schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de PCW over de herinrichting van het Koningin Wilhelminaplein

Voorgesteld besluit
1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de PCW over de herinrichting van het KW Plein worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Besluit
1. De schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad van de PCW over de herinrichting van het KW Plein worden met de brief in dit voorstel beantwoord.

Inleiding
Geachte heer Verduijn,
In uw brief van 31 augustus 2022 stelt u, namens uw fractie, schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad. Hieronder geven wij u antwoord op de vragen met betrekking tot de herinrichting van het KW Plein.

Vraag 1
In welke vorm en op welk moment worden de ondernemers en inwoners betrokken bij het project en is er ruimte voor inbreng van ondernemers en inwoners voor de definitieve planvorming?

Antwoord:
Ondernemers en inwoners hebben op 25 mei een brief ontvangen waarin stond dat zij van 23 juni tot 14 juli via Waddsup een enquête konden invullen. De volgende stap is het voorlopig ontwerp te presenteren tijdens een inloopavond op 18 oktober. Hierover is al gecommuniceerd naar omwonenden en ondernemers direct grenzend aan het KW Plein. Ook is er inmiddels contact geweest tussen de wethouder en de ondernemers voor een gesprek over de herinrichting. Afgesproken is dat de ondernemers eerst de inloopavond op 18 oktober afwachten.

Vraag 2
Tijdens de behandeling in de commissie op 6 oktober 2021 werd aangegeven dat de huidige VRI op was en volgend jaar (2022) echt vervangen moest worden. Wat is de planning wat betreft uitvoering?

Antwoord:
De uitvoering vindt in 2023 plaats.

Vraag 3
Op welke manier worden ondernemers betrokken bij afsluiting van wegen en bereikbaarheid van de winkels?

Antwoord:
Er zal vooruitlopend op de werkzaamheden contact zijn tussen de aannemer en de ondernemers over de bereikbaarheid. Verder worden direct aangrenzende ondernemers en inwoners vooraf per brief geïnformeerd over de planning en de eventuele afsluitingen.

Vraag 4
Op welke manier wordt de te verwachte verkeerstoename door woningbouw aan de Noordkade meegenomen bij de planvorming van de herinrichting van het KW Plein?

Antwoord:
Eind september wordt het nieuwe regionaal verkeersmodel opgeleverd. De prognoses uit dit model voor 2040 kunnen dan gebruikt worden bij het ontwerpen van de kruising. In die prognose zit ook de Noordkade ontwikkeling.

Advies
n.v.t.

Vervolg
De antwoorden op de artikel 32 vragen worden via de griffie naar de indiener van de vragen en de hele raad gestuurd.

Bijlage(n)
1. Schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het RvO - Herinrichting KW Plein

Samenvatting raadsinformatie en pers
Op 31 augustus 2022 stelde de fractie van de PCW 4 schriftelijke vragen volgens artikel 32 van het Reglement van Orde van de raad over de herinrichting van het KW Plein. De vragen worden met dit collegevoorstel/-besluit beantwoord.

« Naar het overzicht

Lees mee

Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.

Voor de periode 2022-2026 hebben we vijf speerpunten.

  • Hart voor wonen.
  • Hart voor de ander
  • Hart voor duurzaamheid
  • Hart voor groen
  • Hart voor goede bereikbaarheid
Kies PCW voor een groen, duurzaam, bereikbaar en zorgzaam Waddinxveen met een woning voor iedereen. Hart voor de ander. Hart voor Waddinxveen.
»