Vragen over toekomstige woningbehoeften in Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Albert Kerssies en Hans van Mourik

Geacht college,
Er is woningnood in Nederland. Momenteel is er een tekort van ruim 330.000 woningen en er zijn 40.000
daklozen. Jongeren wonen weer noodgedwongen thuis, ouderen blijven langer in hun (te grote huis)
wonen, ook ouderen die eigenlijk niet meer zelfstandig kunnen wonen of in een veel te groot huis wonen,
er zijn nauwelijks woningen voor starters en voor mensen met maatschappelijke beroepen, nieuwbouw is
erg duur geworden, er zijn te weinig woningen voor mensen met een kleine beurs en er zijn steeds meer
verwarde mensen die zelfstandig moeten (blijven) wonen.

Bouwen
De druk om te bouwen in Nederland (ook vanuit de Rijksoverheid en de provincie) is hoog en wordt
steeds groter. Om het woningtekort terug te dringen moeten er in Nederland, volgens de Staat van de
Woningmarkt 2020, binnen 10 jaar 845.000 woningen bijkomen.
Tegelijkertijd hebben we te maken met de gevolgen van de coronacrisis.
De vraag is hoe het staat met de ontwikkeling van de woningbehoeften in Waddinxveen de komende
jaren? In vergelijking met 20 jaar geleden is Waddinxveen een bruisende en snelgroeiende gemeente
geworden. Het is één van de snelst groeiende gemeenten in Nederland.

Woonvisie Waddinxveen
In de Woonvisie Waddinxveen 2018-2020 staat het volgende: “Wonen is een eerste levensbehoefte. Het
doel is om vraag en aanbod zoveel mogelijk bij elkaar te brengen, zodat iedereen die dat wil prettig kan
wonen in Waddinxveen.” Om dit doel zo goed mogelijk waar te kunnen maken is gedegen kennis van de
toekomstige woningbehoefte in Waddinxveen nodig.
Daarom hebben we hierover een aantal vragen.

Vragen:
1. Wat is de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners in Waddinxveen de komende 5-10 jaar?

2. Wat is de verwachte ontwikkeling van de woningbehoeften in Waddinxveen de komende 5-10 jaar,
uitgesplitst in de volgende soorten woningen?

 • Sociale huurwoningen (aftoppingsgrens laag, hoog en maximum sociale huur)
 • Middenhuurwoningen (730 – 900 euro; o.a. voor personen met maatschappelijke beroepen)
 • Dure huurwoningen (>900 euro)
 • Starterswoningen
 • Goedkope koopwoningen
 • Middeldure koopwoningen
 • Dure koopwoningen
 • Woningen voor jongeren
 • Specifieke woningen voor ouderen (bijv. Knarrenhof)
 • Woningen voor inwoners die nog een klein zetje nodig hebben
 • Woningen voor dak- en thuislozen
 • Woningen voor arbeidsmigranten

3. Verwacht u dat op basis van de verwachte ontwikkelingen van de woningbehoeften de huidige
woonvisie tussentijds moet worden bijgesteld? En zo ja wanneer kan dat worden geagendeerd in de
raad?

4. Zijn er in Waddinxveen genoeg bouwlocaties voor alle verwachte woningbouw de komende 5-10 jaar?

5. Welke effecten verwacht het college voor de gemeente Waddinxveen van de toenemende landelijke
druk om te bouwen buiten de bebouwde kom?

6. Welke effecten hebben de verwachte ontwikkelingen in de woningbehoeften op de huidige regionale
woonagenda Midden-Holland 2019?

7. Wanneer kan het college de gevraagde ontwikkelingen hebben uitgevraagd en wanneer kunnen we de
resultaten hiervan ontvangen?

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»