Waddinxveen 2030! Denkt u ook mee?!

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Hoe ziet Waddinxveen er in 2030 uit? Bij de coalitieonderhandelingen en het opstellen van het collegeakkoord is in 2014 afgesproken dat we als Waddinxveen blijven koersen op een burgernabije overheid zijn, die toegankelijk en benaderbaar is die openstaat voor de kracht van de samenleving. Daarmee werd een actieve(re) betrokkenheid van burgers, ondernemers en organisaties bij beleid en dergelijke bedoeld. Die benaderbaarheid en betrokkenheid enerzijds en putten uit lokale kennis en visies anderzijds is een mooie opmaat naar de toekomstvisie ‘Waddinxveen 2030!’

Bij het opstellen van deze visie ziet de gemeente Waddinxveen graag dat organisaties, burgers en ondernemers hun kennis inbrengen, met de gemeente in gesprek gaat zodat in het najaar 2016 de gemeenteraad uiteindelijk een breed gedragen lange termijnvisie kan vaststellen.

Burgerparticipatie als speerpunt PCW
Als PCW-fractie, geworteld in de Waddinxveense samenleving, staan wij achter deze aanpak en hopen wij dat veel burgers en een diversiteit aan organisaties en ondernemers deze ‘uitgestoken hand’ aanpakken. Ons eerste speerpunt uit ons verkiezingsprogramma 2014-2018 luidt niet voor niets: “Burgers doen mee bij de totstandkoming en evaluatie van beleid”. Daarmee beogen wij dat de betrokkenheid van de inwoners bij de totstandkoming en evaluatie van beleid worden bevorderd. Allerlei vormen van (vroegtijdige) inspraak zijn daarvoor beschikbaar. Die moeten dan ook wel benut worden. De hierboven genoemde toekomstvisie Waddinxveen 2030 is naar onze mening een goed voorbeeld van burgerparticipatie.

Gemeente komt op diverse manieren naar u toe (of andersom)
Binnenkort organiseert de gemeente diverse bijeenkomsten voor bewoners en maatschappelijke organisaties. Als eerste kunt u op vrijdag 20 mei (10:00-15:00) in het Centrum met collegeleden in gesprek. Daarnaast zijn er op 24 mei en 31 mei 2016 in Cultuurhuys De Kroon (19:00-22:00) bijeenkomsten voor maatschappelijke organisaties en burgers. Ook u kunt dus meedoen en meedenken. Allereerst door u aan te melden via www.wv2030.nl en te participeren in specifieke klankbordgroepen van de gemeente. Meer informatie kunt u dus vinden op de zojuist genoemde thema-website.

Ook de PCW hoort graag uw verhaal en visie!!
Maar wij gaan ook graag met u in gesprek. Als u graag met ons over de Toekomstvisie Waddinxveen 2030 van gedachten wilt wisselen dan kunt u contact opnemen met een van onze fractieleden of een e-mail sturen naar info@kiespcw.nl

Ben jij jong, bent u oud, man of vrouw, werknemer, zonder (betaalde) verantwoordelijkheid, werkgever of zelfstandige, arm of rijk, zorgverlener of 'zorgvrager', gehuwd of ongehuwd, gelovig, kerkelijk meelevend of niet, alleen gaand of uit een (groter) gezin, en alle mensen die ik nu nog overgeslagen heb....., wij horen graag uw mening!"

Denkt u ook mee over Waddinxveen 2030?!

Peter van den Berg
raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hart voor duurzaamheid – De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.
»