Welstandsnota; Of staat u de kleur niet aan?

Geschreven op:

Wellicht een kleine toelichting. Wanneer een burger of ondernemer een gebouw of bouwwerk wil laten bouwen dan is doorgaans een omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) nodig is. Voordat een vergunning kan worden verleend moet een bouwplan eerst voldoen aan het bestemmingsplan, welstandsvoorschriften en allerlei technische eisen. De welstandsvoorschriften hebben veelal betrekking op materiaalkeuzes, vormen en kleuren. Deze voorschriften werden veelal als onnodig belemmerend ervaren. Om een voorbeeld te noemen: bedrijven op Coenecoop mogen, als ze een hekwerk willen plaatsen, kiezen uit twee soorten grijs.... Dat was voor ons als PCW-fractie al in de collegeperiode 2006-2010 te vragen om een evaluatie van het welstandsbeleid.

Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en er ligt nu een nieuwe beleidsnota ter inzage. Ten opzichte van de huidige welstandsnota zijn er heel veel voorschriften  geschrapt. Niet alleen de omvang van het beleid is minder omvangrijk, namelijk 23 pagina's in plaats van 148, maar ook het aantal voorschriften voor bijvoorbeeld een dakkapel of eenvoudige uitbouw is sterk teruggebracht. Alleen enkele 'kernwaarden' om uitwassen te voorkomen zijn in stand gebleven.

Als PCW wachten we uiteraard eerst het definitieve raadsvoorstel af. Zelf ben ik al wel van mening dat het voorlopige voorstel tenminste voor een groot deel tegemoet komt aan onze eerdere oproepen tot evaluatie en versoepeling. Voor specifieke gebiedsdelen, denk aan historische linten, monumenten, het centrum en ontwikkelingsgebieden gelden wel 'strengere' eisen. Daardoor worden deze gebieden of historische linten, met soms ook cultuur-historische bebouwing, toch beschermd.

Wat vindt u van deze verruiming? Laat uw mening aan ons horen!

 

« Naar het overzicht

@KiesPCW

Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.

De PCW heeft voor de periode 2018-2022 de volgende vijf hartspunten opgesteld:

  • PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.
  • PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.
Kies PCW voor een veilig, groen, zorgzaam en zelfstandig Waddinxveen. Hart voor elkaar. Hart voor Waddinxveen.
»