Woonvisie

Geschreven op: | Door: Chris van Harten

Voorzitter,

Voor velen in deze raad is opa Meindert inmiddels een bekend persoon, maar ik kan me voorstellen dat u hem nog niet kent. Meindert is de opa van Thomas Leerling. Ik heb hem in 2014 voor het eerst ontmoet toen we als raad een besluit moesten nemen over de nieuwbouw voor de basisscholen in Waddinxveen-Noord.

Toen ik deze week onze hond uitliet bij het Zuiveringspad kwam ik opa Meindert weer tegen. Starend over de schier eindeloze zandvlakte die daar nu ligt, deelde hij mij mee erg blij te zijn dat de nieuwe scholen er nu echt snel lijken te komen. Hij zei: “Politici praten veel, maar vaak zonder resultaat. Ik ben blij dat hier wel resultaat te zien is en dat Thomas straks naar een mooie nieuwe school kan.” Wat opa Meindert ook bezig houdt is dat hij graag zou willen verhuizen. Samen met zijn vrouw woont hij nu in de eengezinswoning die zij 40 jaar geleden kochten. Nu de kinderen zijn uitgevlogen is het huis hun te groot geworden en worden de trappen hun te zwaar. Graag zou hij verhuizen naar een andere woning, maar ze zijn erg gehecht aan hun tuin. Omdat ze geen betaalbare seniorenwoning met tuin kunnen vinden, hebben ze besloten om voorlopig maar te blijven wonen. Ook maakt hij zich zorgen om Thomas. “Nu woont Thomas nog thuis bij zijn ouders, maar kan hij over 10 jaar wel in Waddinxveen als starter een woning vinden?”, zo vraagt hij zich af. “De politiek praat hier al jaren over, maar nog steeds kunnen jongeren maar moeilijk aan de bak komen in Waddinxveen.”

Tot zover mijn gesprek van deze week met opa Meindert. Het onderstreept de noodzaak van een Woonvisie die goed de uitdagingen weergeeft waar we als gemeente voor staan. Simpel gezegd: een goede visie is belangrijk. Maar meer nog onderstreept het de noodzaak om ook actief werk te maken van deze uitdagingen. Simpel gezegd: breng de visie ook in de praktijk. 

Wat betreft de visie: de voorliggende woonvisie is wat ons betreft goed. Gebaseerd op 4 heldere en logische pijlers, die richting geven aan het Waddinxveense woonbeleid. De visie signaleert de knelpunten en geeft aan waar voor de komende jaren de uitdagingen liggen voor Waddinxveen. Hoewel de marktomstandigheden volledig anders zijn dan in 2012, zijn de uitdagingen nu voor een groot deel nog dezelfde als toen. Zo is de groep zogenoemde goedkope scheefwoners onverminderd groot, waardoor starters en mensen met een lager inkomen moeilijk aan een sociale huurwoning komen.

Wat betreft de praktijk: in oktober 2016 heb ik bij de bespreking van de Notitie huurwoningen aangegeven dat mijn fractie ervaart dat er de afgelopen jaren weinig concreet woonbeleid is gevoerd. In 2012 (bij vaststelling van de woonvisie), maar ook in de jaren daarna, is het college in diverse moties opgeroepen om actief aandacht te besteden aan onder meer startershuisvesting en middeldure huurwoningen. Hoewel er zeker stapjes zijn gezet (denk onder meer aan de 10 jongerenwoningen aan Kerkweg-Oost / voormalig Aldi), mist mijn fractie actieve sturing op de doelen uit de woonvisie. Hopelijk zal het nieuwe college deze handschoen oppakken. Wellicht helpen de concrete actiepunten zoals benoemd door het college in het document De woonvisie in één oogopslag om hier de komende periode gerichter op te sturen.

Duidelijk is dat Woonpartners Midden Holland voor onze gemeente een belangrijke partner is in de uitvoering van de woonvisie. Er staat dan ook vaak in de woonvisie dat er afspraken moeten worden gemaakt met o.a. Woonpartners, maar dit wordt nauwelijks concreet gemaakt. De binnenkort vast te stellen raamovereenkomst prestatieafspraken, en de prestatieafspraken die hier jaarlijks op volgen zijn in dit verband belangrijk. Hierin zullen de afspraken moeten landen en worden uitgewerkt. De PCW wil daarom graag dat de raad in het vervolg actief en vooraf wordt betrokken bij de totstandkoming van deze overeenkomsten. Daarom dien ik een motie in waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college

  • De gemeenteraad vooraf te betrekken bij het overleg over onder meer de raamovereenkomst prestatieafspraken en de jaarlijkse prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland;
  • De gemeenteraad in januari 2018 te informeren over de wijze waarop dit zal gebeuren en wanneer het eerste overleg zal zijn.

Voorzitter, ondanks de kritische noot wil ik tot slot waardering uitspreken voor de visie die er ligt en hiervoor dank uitspreken richting wethouder en ambtenaren. Hopelijk zal deze visie ertoe bijdragen dat opa Meindert binnenkort en Thomas over 10 jaar een passende woning in Waddinxveen kunnen vinden.

Chris van Harten
fractievoorzitter PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»