Woonwagenbeleid Waddinxveen

Geschreven op: | Door: Erik Segers

Het besluit dat voor ligt is een belangrijk besluit. Want het gaat overeen kleine groep inwoners die een bijzondere eigen volkscultuur hebben. En het gaat over het zoeken naar balans tussen ruimte geven en ruimte handhaven.

Waarom is dit beleidsplan goed voor Waddinxveen?
Ik heb het college in de informerende raad gevraagd waarom dit beleid goed is voor Waddinxveen. En deze vraag was zeker niet retorisch bedoeld. Het is goed om bij dit soort plannen over deze vraag na te denken. En ik geef u hierbij het antwoord van de PCW. Dit beleid is goed voor Waddinxveen omdat het perspectief biedt voor de woonwagenbewoners en probeert het verleden achter ons te laten. En zonder dit beleid dreigen we te blijven hangen in het verleden met alle spanningen, irritaties en onvrede die daarbij hoort. En het is goed dat we de woonwagenbewoners de ruimte geven hun eigen leven in te richten zodat deze niet verwordt tot een karikatuur waarin de sociale problemen worden uitvergroot ten koste van die unieke cultuur die men wil leven.

Echter, ik heb niet de illusie dat wij met dit besluit alle problemen en onvrede uit het verleden opgelost hebben. Die onvrede is namelijk deels gelegen in het gebrek aan heldere of niet-realistische verwachtingen en onacceptabel gedrag van personen. Daarom is het nodig dat partijen de huidige status quo accepteren zoals die is en zoals in dit beleid is vastgelegd. En dat we nieuw gedrag ontwikkelen door met een open vizier te werken aan duurzame, houdbare oplossingen middels Plannen van aanpak en sociaal beheer voor de diverse locaties. Hierdoor wordt ook normale handhaving weer mogelijk. En wij steunen de stappen die de gemeente hierin maakt van harte. Wel geven wij u hierbij graag een aantal aandachtspunten mee.

Deze aandachtspunten willen we graag via 3 betrokken partijen benoemen.
1. Het college en de gemeentelijke organisatie;
2. Woonpartners;
3. De woonwagenbewoners.

1. De gemeente
Wij steunen het voorliggend beleidsplan op hoofdlijnen en in het bijzonder het voorstel van het college om de investeren in het sociaal beheer. Beslispunt 5 t.a.v. het stand-still beleid is voor ons echter niet bevredigend. Dit beleidsplan geeft zelf al aan dat handhaving van het ‘stand-still principe’ mogelijk risico’s met zich mee brengt. Daarnaast horen we van diverse kanten dat er behoefte zou zijn bij inwonende kinderen van de woonwagenbewoners om zelfstandig te kunnen wonen.

Wij verzoeken het college bij de uitwerking van de plannen van aanpak te onderzoeken welke behoefte er is aan toekomstige woonruimte voor de woonwagenbewoners waarbij wij concreet denken over het definitief bestemmen van de nu tijdelijke locaties op de Pater Jornaweg ten behoeve van autonome groei.

2. Woonpartners
Het beleidsplan lijkt uit te stralen alsof Woonpartners een beperkte rol voor zich weggelegd ziet in het duurzaam in stand houden van deze locaties. Woonpartners heeft echter een maatschappelijke taak en is ook verantwoordelijkheid voor het verhuur van de standplaatsen. En als verhuurder ben je hoe dan ook betrokken bij wat er op de locatie gebeurd. Dat dus bij paragraaf 2.3 slechts wordt gesproken over aanvullend gewenst resultaat is wat ons betreft onvoldoende. Woonpartners is een volwaardige partner in dit vraagstuk en daarom hoort dit punt onlosmakelijk bij de concrete doelstelling en meetbare resultaten. Graag hoor ik van het college hoe men borgt dat dit aanvullend gewenst resultaat daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Nog een ander voorbeeld: bij het verhuurbeleid hoort ook een goede afweging over de vraag of men standplaatsen inclusief woonwagens verhuurt of alleen standplaatsen. Paragraaf 3.2.7 van de notitie adresseert een concrete zorg, maar geeft echter geen antwoord over hoe hiermee verder kan worden gegaan.

Dit moet anders. Wij verzoeken u daarom met Woonpartners in gesprek te gaan en tot concrete afspraken te komen waar beide partners de verantwoording nemen voor duurzaam beheer van de woonwagenlocaties.

3. De woonwagenbewoners
In de opiniërende raad heb ik ook het woord gericht tot de bewoners zelf. Wat ik daar gezegd heb ga ik nu niet herhalen. Ik waardeer het dat men de weg naar de politiek weet te vinden en hoop oprecht dat in overleg een bevredigende oplossing mogelijk wordt waar hun kinderen kunnen opgroeien in de cultuur en het levend erfgoed dat ze willen bewaren.

Er zijn veel woonwagenlocaties in het land. Apart geplaatst aan de rand van het dorp of meer geïntegreerd in het dorp. De woonwagenbewoners zullen de komende jaren meer en meer omringt worden door de omliggende woningbouwontwikkelingen en daarmee van een locatie aan de rand van Waddinxveen, verschuiven naar een locatie ingepast in ons dorp. (behalve de locatie Onderweg natuurlijk) Ik hoop dat zij bij al deze veranderingen in onderling overleg weten te komen tot de best passende duurzame oplossing.

Motie (aangenomen met 21-0)
Meneer de voorzitter, onze aandachtspunten aan deze partijen hebben wij verwoord in een motie waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college
• In overleg met de bewoners en Woonpartners de redelijke toekomstige ruimtebehoefte van de Waddinxveense woonwagenbewoners en hun kinderen te inventariseren en de mogelijkheden om de tijdelijke standplaatsen aan de Pater Jornaweg hierdoor definitief te bestemmen. Een voorstel voor gefundeerde keuze van het aantal toekomstige standplaatsen aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;
• Met Woonpartners een constructieve dialoog aan te gaan inzake het beheer van de woonwagenlocaties waarbij partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen de ontstane achterstand weg te werken en duurzame maatregelen overeen te komen om verloedering van de locaties in de toekomst tegen te gaan;

En ik spreek hierbij de wens uit dat de woonwagenbewoners ook zelf actief mee doen aan het verbeteren van de verhoudingen zodat het verleden kan worden afgesloten en onderhoud, ontwikkeling, handhaving en sociaal beheer in onderling respect kan plaatsvinden.

Omgeving
Meneer de voorzitter, naast deze drie genoemde partijen dienen we de omgeving niet te vergeten. De overlast rondom de Meteorenweg is bekend. De woonwagenbewoners van de Meteorenweg zijn er vanavond bij en de omwonenden ook. De tijdelijke woonwagenlocatie aan de Meteorenweg ligt het meest nabij de bewoners in de omgeving. Tempo is geboden, de PCW vindt dat de omwonenden recht hebben op een heldere deadline. Graag verneem ik van het college wat deze deadline wat hun betreft is voor het ontmantelen van deze locatie en hoe ze aankijkt tegen de leefomgeving van de omwonenden gedurende de onvermijdelijke spanning die zal ontstaan gedurende dit verplaatsingstraject.

Voorzitter, de PCW heeft er vertrouwen in dat met dit beleid ruimte wordt gegeven voor een nieuw perspectief voor de woonwagenbewoners. En dat tegelijkertijd een duidelijk kader beschikbaar komt om te handhaven op een heldere norm.

 

Erik Segers - raadslid PCW

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»