Wat heeft de PCW in de periode 2014-2018 gedaan?

In de afgelopen periode hebben we ons hard gemaakt om ons programma te realiseren. Graag leggen we verantwoording af wat we bereikt hebben.
1. Burgers doen mee bij het tot stand komen van en evaluatie van beleid
Inwoners willen betrokken worden bij ontwikkelingen in hun wijk, buurt, straat. De tijd dat zij dat overlieten aan de raadsleden is voorbij. Burgers willen participeren. Bij de voorbereiding van reconstructies van wegen en woonwijken organiseert de gemeente steeds inloopavonden, waar inwoners geïnformeerd worden over de plannen voor hun woonomgeving en waar zij hun mening kunnen geven.
De PCW vraagt zich wel af of het karakter van de inloopavonden niet beter kan veranderen in inspraakavonden.
Als een woonomgeving eenmaal is opgeknapt, wil de PCW graag weten of de bewoners tevreden zijn met het resultaat. Daarom zijn we de wijken ingetrokken met een statafel. We noemen dat het tafeltjesspreekuur”. We hebben inwoners gevraagd of zij tevreden zijn met de opknapbeurt en met het leefklimaat in hun woonomgeving. De PCW hoorde zo ook andere kwesties, die de buurt of de inwoners bezighouden.
 
2. We bieden Waddinxveners een veilige leefomgeving
De PCW wil een veilig Waddinxveen. We vragen hier dan ook geregeld aandacht voor. Uit een onderzoek naar (on)veiligheid in gemeenten bleek dat Waddinxveen is gestegen op de lijst van onveilige gemeenten. Ook daar hebben we aandacht voor gevraagd.
We hebben schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van het in bezit hebben van inbrekerswerktuigen. Er is volgens de wet een mogelijkheid om een grote dwangsom op te leggen als mensen dit soort werktuigen bezitten. Mede in combinatie met het hoge aantal woningbraken leek het ons verstandig dit in de gemeente Waddinxveen toe te passen, om zodoende inbrekers af te schrikken. Op deze manier is de PCW continue bezig om de veiligheid in onze gemeente te borgen en te verhogen.
 
3. Mensen zien om naar elkaar, juist ook als het minder goed gaat
De overheveling van zorgtaken is in goede banen geleid: inhoudelijk, organisatorisch en financieel. Als er desondanks iets niet goed loopt, kunnen inwoners dankzij de inbreng van de PCW naar een onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Er is een programma opgezet om uitkeringsgerechtigden aan een reguliere baan te helpen. Het is goed om in een gezond patroon van werken te komen. De PCW benadrukte dat het programma niet bedoeld is om beleidsstukken te schrijven maar om samen met ondernemers aan de slag te gaan voor de doelgroep.
Het rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor het bestrijden van gevolgen van armoede onder kinderen. De PCW vindt het belangrijk dat dergelijke middelen voor de juiste doelgroep ingezet worden en heeft daar vragen over gesteld.
Mantelzorgers en vrijwilligers zijn van onschatbare waarde. We zijn blij dat onze inwoners naar elkaar omzien. De PCW stelde vragen over de mantelzorgwaardering. Wij blijven alert op de zorg voor kwetsbare inwoners.
 
4. We willen dat historische gebouwen behouden blijven
Bij een goed woon- en leefklimaat horen oude(re) gebouwen. Daarom heeft de PCW het verkiezingsprogramma opgenomen dat er beleid moet komen om ons cultureel erfgoed te beschermen.
Op 14 oktober 2015 is de Erfgoedverordening vastgesteld. Kern van dit beleid is:
- op basis van vrijwilligheid kan een pand aangewezen worden als gemeentelijk monument;
- een aanwijzing tot monument betekent dat het niet zomaar gesloopt mag worden en dat een onderhoudsverplichting van toepassing is;
- hiertegenover staat dat 50% van het ozb-tarief wordt kwijtgescholden en dat de eigenaar tegen een gereduceerd tarief een lening kan verkrijgen om restauratie mogelijk te maken.
 
Bij de voorbereiding van dit beleid is de PCW proactief het gesprek aangegaan met eigenaren van historische panden, de historische vereniging en andere deskundigen. In de gemeenteraad hebben we aandacht gevraagd voor bijvoorbeeld het oorlogsmonument’ en gedenktekens en voor zorgvuldige communicatie naar bezitters van historisch erfgoed, Verder hebben we gevraagd of er een wandelroute langs historische bebouwing uitgezet kan worden. Deze punten zijn allemaal gehonoreerd.
 
5. Er is voldoende en passend woningaanbod
Bij herhaling is aandacht gevraagd voor de beperkte slaagkans van jongeren op een huurwoning. Het college is opgeroepen in de prestatieafspraken met Woonpartners Midden-Holland hier aandacht aan te besteden. Verder is opgeroepen de gemeenteraad te betrekken bij de jaarlijkse afspraken met Woonpartners Midden-Holland. We hebben aandacht gevraagd voor de realisatie van middeldure huurwoningen. Op ons voorstel is het mogelijk gemaakt dat hiervoor een korting op de grondprijs wordt gegeven van maximaal 25%. De starterslening is op ons initiatief verhoogd naar € 25.000. De blijverslening is ingesteld, waarmee senioren hun woning kunnen aanpassen en langer thuis kunnen blijven wonen. Mede door onze inzet zijn er smallere en meer betaalbare koopwoningen gebouwd en is de koopstartformule in de Triangel een succes. Hierdoor zijn meer mensen in staat een woning te kopen. Wij hebben ons hard gemaakt voor de realisatie van een woon-zorgcomplex voor 24 kwetsbare jongeren. Via meldpunt #meldhetchris konden mensen knelpunten aangeven die men op het gebied van huisvesting ervaart.
 
6. We willen een schoon en goed onderhouden groen Waddinxveen
De PCW wilde een herplantplicht voor alle gemeentelijke bomen die gekapt moeten worden. Die is nu ook opgenomen in het groenbeleidsplan.
De oude voetbalvelden in Waddinxveen-Noord moeten niet volgebouwd worden na de scholenbouw. Het moet een mooi, parkachtig gebied worden.
We maken onderscheid tussen hoog kwalitatieve centrumgebieden en minder intensief gebruikte bedrijventerreinen en buitengebieden. Op die manier kunnen we met minder kosten toch een schone, nette leefomgeving bieden. Bij de actualisering van de beheerplannen zal de PCW blijven bepleiten dat de beheerniveaus op orde blijven.
Bij het meldpunt openbare ruimte kunnen inwoners klachten of problemen snel en handig melden. Binnen twee werkdagen heeft u een reactie.
Het doel van het college is om in 2018 in Waddinxveen 5% meer bomen te hebben (ten opzichte van 2015) in bestaand en nieuw te ontwikkelen gebied. De PCW steunt dit.
 
7. Rust is een must, zeker op zondag, en we willen geen stressmaatschappij
De PCW kiest voor welzijn en dat is meer dan welvaart. Wij willen de 24-uurs stressmaatschappij niet bevorderen, maar zijn voor de zondagsrust. Zondag is een dag van rust, waarop de winkels gesloten blijven. Een dag van kerkgang, bezinning, sociale contacten en uitrusten.
Het college heeft onderzoek laten doen onder de bevolking, de ondernemers en het winkelpersoneel naar hun mening over zondagsopenstelling van winkels in Waddinxveen. Dit is in oktober 2017 in de gemeenteraad besproken.
Het rapport laat zien dat een meerderheid van de ondernemers en hun personeel niet open wil op zondag. Wij zien ons door dit rapport gesteund in onze overtuiging dat de zondag als rustdag voor iedereen goed is. Ons standpunt is niet achterhaald of betuttelend, maar springlevend. Er is een grote groep mensen in Waddinxveen die dit standpunt deelt. De PCW wil deze groep vertegenwoordigen en zal zich blijven inzetten voor de zondag als rustdag.
 
8. Waddinxveen wordt de meest ondernemersvriendelijke gemeente van de provincie
De gemeente Waddinxveen wil de meest ondernemersvriendelijke gemeente in Zuid-Holland worden. Om te weten te komen wat daarvoor nodig is, moeten we bij de ondernemers zelf zijn. Zij weten voor welke uitdagingen zij staan en tegen welke vragen en problemen zij aanlopen. De PCW sprak met diverse plaatselijke ondernemers, verschillende boomkwekers, marktkooplui, enzovoorts. Daarnaast spraken we ook met de Ondernemersvereniging Waddinxveen (OVW) en het Industrieel Contact Waddinxveen (ICW). Beide clubs zijn inmiddels gefuseerd tot het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW).
We bespraken onder andere het aantal winkelstrips in Waddinxveen en het totale winkelaanbod, het gebied tussen Passage en Hefbrug, zondagsopenstelling, het ondernemersrisico, digitale infrastructuur, ondernemersvriendelijkheid en het vestigingsklimaat. Door deze gesprekken kreeg de PCW een actueel beeld van wat ondernemers bezighoudt. De raadsleden gebruiken deze kennis bij hun raadswerk en om het college scherp te houden. 
 
9. We gaan zorgvuldig om met de schepping
Na het verschijnen van de PCW-notitie Waddinxveense Duurzaamheid 2.0 zijn inmiddels veel initiatieven gepasseerd. Er worden inmiddels op veel plekken Fair Trade producten verkocht worden. Waddinxveen heeft hiermee het predicaat Fair Trade gemeente gekregen.
Verder kunnen inwoners een gratis energiescan van hun woning laten maken, zodat ze weten hoe ze energie kunnen besparen.
De PCW blijft pleiten voor een vijfde windmolen voor Waddinxveens gebruik.
Met het nieuwe duurzaamheidsbeleid zijn de ambities voor Waddinxveen vastgesteld. De PCW heeft specifiek aandacht gevraagd voor het stimuleren van groene daken. Groene daken dragen bij aan duurzaamheid door beter benutten van regenwater, vermindering van warmte en fijn stof en reduceren de piekbelasting op riolering bij extreme regenbuien.
 
10. We willen een gezond huishoudboekje, zonder dat de lasten omhoog gaan
In 2015 heeft de rijksoverheid de uitvoering van veel regelingen in het sociaal domein overgedragen aan de gemeenten. De gemeente moest hetzelfde gaan doen als het Rijk deed, maar ze kreeg er minder geld voor.
We rekenden op forse tekorten en bereidden ons voor op stevige bezuinigingen. Maar door zorgvuldig beleid, goede controle en meevallers werden de tekorten niet zo hoog als we vreesden. De begroting van 2018 is ruim sluitend en ook de komende jaren is er een positief saldo begroot.
Deze collegeperiode zijn de gemeentelijke belastingen gelijk gebleven en de heffingen gedaald.
De financiële positie van Waddinxveen is gezond en de gemeente heeft voldoende reserves om eventuele toekomstige tegenvallers op te vangen. Hulde aan het gemeentebestuur voor hun zorgvuldig omgaan met de schaarse middelen.
Lees mee

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hart voor de ander – De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.
»