Inleiding op het verkiezingsprogramma

Visie 2018-2022

De Protestantse Combinatie Waddinxveen (verder ‘PCW’) laat zich in haar keuzes leiden door de Bijbel en de waarden en normen die daaraan zijn ontleend. Vanuit die christelijke levensovertuiging kiest de PCW voor een samenleving waarbij iedereen erbij mag horen en actief mee mag doen. Daarbij hebben we oog voor elkaar en kijken we niet naar wat de inwoners níet kunnen maar vooral naar wat ze wél kunnen. Met elkaar staan we klaar voor jongeren en ouderen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Daarbij maken de mensen en maatschappelijke organisaties het verschil. Welzijn en omzien naar elkaar zijn kernwoorden waaraan wij graag vorm willen geven.

Waddinxveen moet zelfstandig blijven, omdat we daarmee zelf beslissen welke keuzes we maken in ons dorp. Daardoor kan het gemeentebestuur ook dichtbij de inwoners blijven staan.

De PCW wil geen nieuwe plannen voor uitbreiding van Waddinxveen maar lege plekken invullen. Vooral het gebied van Station tot Brug moet weer karakter krijgen. We willen investeren in betere voet- en fietspaden en in meer groen en duurzaamheid. De scholenbouw en veiliger verkeer worden nu voorbereid en deze willen we voortvarend aanpakken.

De afgelopen jaren heeft de PCW actief meebestuurd in ons dorp. Er is veel geïnvesteerd en verbeterd. Daarbij zijn belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd. Dat had en heeft ook nu weer als doel dat Waddinxveen een plaats blijft waar het goed wonen en leven is.  Het dorpse karakter, met een winkel om de hoek en waarbij de zondag als rustdag wordt gezien, willen we graag vasthouden. 

PCW. Hart  voor Waddinxveen.

5 Speerpunten van de PCW:

PCW kiest voor rust op zondag. – Hart voor onze rustdag. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil dat iedereen zorg en ondersteuning krijgt die dat nodig heeft. – Hart voor onze naasten. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil een veilig Waddinxveen. – Hart voor veiligheid. Hart voor Waddinxveen.

PCW wil investeren in een dorp vol groene parels. – Hart voor groen. Hart voor Waddinxveen.

PCW steunt het behoud van winkels in elke buurt. – Hart voor buurtwinkels. Hart voor Waddinxveen.

 

Verkiezingsprogramma van de PCW:

Het volledige verkiezingsprogramma van de PCW vindt u hieronder.

Inleiding op het verkiezingsprogramma

Het goede voor Waddinxveen

Hart voor Waddinxveen. Dát kenmerkt de PCW (Protestantse Combinatie Waddinxveen). We willen ons met hart en ziel inzetten voor ons mooie dorp. In onze keuzes laten we ons leiden door de Bijbel en de waarden en normen die daaraan zijn ontleend. Dit uit zich enerzijds in de manier waarop wij (samen)werken en anderzijds in hoe wij inhoudelijke, lokale vraagstukken benaderen en beoordelen. We hebben het goede voor Waddinxveen en Waddinxveners voor ogen. Ieder mens is waardevol. De kwetsbare inwoners hebben onze extra aandacht.

Zondagsrust

Het goede voor Waddinxveen betekent ook aandacht voor rust. De maatschappij vraagt veel van ons. Tijd en ruimte voor ontspanning en bezinning is belangrijk. Voor de PCW is de zondag een waardevol geschenk van God. Een dag van rust, bezinning en ontspanning.

Waddinxveense wortels

De PCW is geworteld in de Waddinxveense samenleving en staat dicht bij de inwoners. Al 40 jaar leveren we als lokale partij een constructieve bijdrage aan de Waddinxveense politiek. We hechten aan een raad en een bestuur die dicht bij de Waddinxveense samenleving staan. Benaderbaar, Betrokken en Betrouwbaar.

Politiek die dicht bij de samenleving staat komt het beste tot zijn recht in een zelfstandig Waddinxveen. De PCW blijft zich daarom inzetten voor een zelfstandig Waddinxveen; een groeiende gemeente met een dorps karakter. Groei is daarbij ook fysiek nodig om aan de grote vraag naar woningen te voldoen. Binnen de huidige contouren van de bebouwde kom zijn er voldoende mogelijkheden om deze groei mogelijk te maken.

Herwaardering van de lokale gemeenschap

Corona drukte een stempel op de afgelopen raadsperiode. We werden geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en nietigheid. De (fysieke) wereld werd opeens een stuk kleiner. We werden teruggeworpen op voorzieningen thuis en op de lokale gemeenschap.

De PCW zet zich de komende periode in om de ervaringen uit de coronaperiode door te ontwikkelen. Enerzijds op het sociale vlak: omzien naar elkaar door het stimuleren van een gemeenschap waarin Waddinxveners hun plek vinden en in nemen in kerken, verenigingen, etc. Anderzijds ook op economisch vlak: versterken van de lokale economie door aandacht voor lokale ondernemers. En als derde ook op het fysieke vlak: werken aan voorzieningen en (groen)structuren waardoor Waddinxveners de mogelijkheid hebben om dicht bij huis veilig te bewegen en te ontspannen.

Financieel en organisatorisch solide

Een solide organisatie is belangrijke voorwaarde om zorg te kunnen dragen voor de kwetsbaren, om zelfstandig te willen blijven, om te voldoen aan de grote vraag naar betaalbare woningen, etc.

Dit betekent een gemeentelijke organisatie die op orde is om toenemend aantal taken goed uit te voeren. Daarnaast is ook een solide financiële positie nodig. Als het om financiën gaat zijn ‘Vinger aan de pols’ en ‘Hand op de knip’ gevleugelde begrippen bij ons.

Hoe betrekken we u als inwoner?

In de politiek spreken we veel over participatie. De PCW vindt het belangrijk om inwoners te betrekken. Verwachtingen moeten daarbij over en weer duidelijk zijn. Belangrijk is om daarbij onderscheid te maken tussen informatie verstrekken, raadplegen, advies vragen en/of meebeslissen. PCW hecht er waarde aan om per onderwerp te kiezen in welke vorm participatie mogelijk is en dit vervolgens transparant te communiceren met de inwoners.

Goede buur

Regionale samenwerking wordt steeds belangrijker, een voorbeeld daarvan is de Regionale Energie Strategie. Juist vanuit onze zelfstandigheid zullen we in regionaal verband de samenwerking moeten zoeken. Dat begint bij een goede verstandhouding en samenwerking met onze buurgemeenten. In regionale verbanden maken we ons sterk in de lobby richting provincie en het rijk.

Hoe ziet Waddinxveen er over 10 jaar uit?

Regeren is vooruitzien. Waddinxveen verandert continu en Waddinxveen groeit. Een goede omgevingsvisie is  belangrijk om strategisch te kunnen handelen. Het gaat echter niet alleen om ruimtelijke aspecten maar ook om goede voorzieningen voor kerken, onderwijs, sport, ontspanning en ontmoeting. In ons verkiezingsprogramma geven wij bij de thema’s ‘groen’, ‘verkeer’ en ‘wonen’ onze visie op een aantal ruimtelijke aspecten.

Thema 1: Hart voor wonen

De PCW wil voor iedereen in Waddinxveen een passende woning.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Opzetten van een geactualiseerd dashboard wonen met daarin goed in beeld wat de woningbehoeftes zijn in Waddinxveen en daarop de woningbouwprogrammering afstemmen.
 2. Inzetten van mogelijkheden om eigen inwoners voorrang te kunnen geven.
 3. De huidige woonvoorraad behouden en beter te benutten door o.a. het speculeren tegen te gaan en de zelfbewoningsplicht in te voeren.
 4. Binnen de huidige contouren van Waddinxveen ruimte bieden voor woningbouw.
 5. Particuliere initiatieven voor huisvesting voor jongeren en ouderen en mensen met een zorgvraag als gemeente positief benaderen, omdat hierdoor elders woningen kunnen vrijkomen.

Wonen is een grondrecht. Voor iedereen in Waddinxveen moet een passende woning beschikbaar zijn. Dat is waar de PCW zich voor in wil zetten, nu en in de toekomst.

Wij willen dat er extra woningen komen voor jongeren die zelfstandig willen wonen, voor alleenstaanden, voor gezinnen, voor ouderen, voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben en ook voor degenen met een maatschappelijk beroep binnen de sociale sector. Dat kunnen sociale huurwoningen zijn, middenhuurwoningen, tiny houses, tijdelijke woningen, appartementen voor kleine huishoudens, seniorenwoningen en woningen voor starters, grotere gezinnen en goedkope en duurdere koopwoningen.

Een uitgebalanceerde mix van deze woningsoorten moet het uitgangspunt zijn voor alle (toekomstige) nieuwbouwprojecten.

 

Thema 2: Hart voor de ander

De PCW wil dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt die nodig is.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Goede monitoring vanuit de gemeente of de hulpvraag wordt/is opgelost met de aangeboden hulp en bespreekbaar maken of hulp langer noodzakelijk is.
 2. Meer aandacht voor de druk op de mantelzorgers, op de relatie professionele zorg en mantelzorg en een goede samenwerking tussen gemeente en professionele zorgverleners.
 3. Zorgdragen dat ouderen waardig oud kunnen worden door de gemeente dementievriendelijker te maken.

Iedere inwoner, jong of oud, dient de zorg en hulp te krijgen die nodig is. Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouderen moeten in een schoon huis kunnen wonen waar hulp beschikbaar is.

In Waddinxveen is één derde van de inwoners (wel eens) eenzaam. Als PCW willen we een plek faciliteren voor eenzame mensen van alle leeftijden waar ze terecht kunnen voor een kop koffie, een praatje of een maaltijd.

Mantelzorgers en vrijwilligers hebben we in onze samenleving heel hard nodig. Als PCW willen we deze mensen van alle leeftijden ondersteunen, zodat zij hun werk kunnen blijven doen.

Ouderen leveren een waardevolle bijdrage aan de maatschappij. We willen als PCW dat ouderen zich betekenisvol voelen en daarom stimuleren wij vrijwilligerswerk en onderling contact.

Thema 3: Hart voor duurzaamheid

De PCW wil samen met inwoners en ondernemers Waddinxveen verduurzamen.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Inzet op de bewustwording, communicatie en ondersteuning van inwoners, woningeigenaren en ondernemers met het oog op energiebesparende maatregelen van hun woning/gebouw zoals isolatie, zonnepanelen en/of (hybride) warmtepompen.
 2. In samenspraak met woningeigenaren voortvarend aan de slag gaan met de ontwikkeling van een warmtenet voor de strook met flatgebouwen (van Kerkweg-West tot aan Wingerdflat).
 3. Op locaties die beïnvloedbaar zijn door de gemeente op grotere schaal zonnepanelen plaatsen, zoals bijvoorbeeld op geluidswallen, overkapping P-terreinen en langs wegen.
 4. Uitwerken van een betaalbare oplossing voor iedereen waarbij de kostenverschillen door verduurzaming binnen onze gemeente niet te groot zijn.

In de Bijbel geeft God ons de opdracht om als goede rentmeesters verantwoord om te gaan met de schepping. De PCW vindt dat alle inwoners op een gelijkwaardige wijze mee moeten kunnen doen aan de verduurzaming van Waddinxveen. Energiebesparing moet worden bereikt door inwoners te informeren en door het faciliteren van de realisatie van deze maatregelen.

De PCW wil dat er duidelijkheid komt over de toekomstige infrastructuur van het duurzaam verwarmen en ook dat het betaalbaar zal zijn voor eigenaren van woningen en gebouwen.

De PCW is vóór het plaatsen van zonnepanelen voor duurzame elektriciteitsopwekking. Ook vinden we dat er naast de vier windmolens langs de A12 nog zeker twee windmolens geplaatst mogen worden. Hiervoor is het belangrijk om aandacht te hebben voor geluidseffecten en andere effecten.

De gemeente dient zoveel mogelijk duurzame materialen toe te passen bij de openbare werken.

Thema 4: Hart voor groen

De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Meer groen in de huidige bebouwde omgeving, de nieuwbouwwijken en de randen van Waddinxveen door uitvoering te geven aan de PCW-motie: voor elk huishouden een boom.
 2. De aanleg van een nieuw natuurgebied: de Vredenburghzone ter grootte van het Gouwebos.
 3. Verder werken aan een groene zone langs Waddinxveen en hierdoor verschillende gebieden aan elkaar verbinden.
 4. Investeren in de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Weids Bloemendaal
 5. Bloemrijke bermen aanbrengen op toegangswegen naar Waddinxveen.

De PCW wil meer groen in Waddinxveen door het aantal bomen te laten toenemen in de woonwijken en een verbinding te realiseren tussen reeds gerealiseerde groene parels in Waddinxveen.

De PCW wil de Krimpenerwaard, ’t Weegje, het Koning Willem I bos (nieuw aan te planten bos bij het Vijfde dorp), de Vredenburghzone, het Gouwebos en het Bentwoud aan elkaar verbinden. Zo creëren we een ecologische, groene hoofdstructuur! Daarnaast willen we de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de bestaande natuurgebieden verbeteren.

Een relatief nieuw en bijzonder natuurgebied is Weids Bloemendaal. De PCW wil in dit gebied (in samenwerking met Stichting Weids Bloemendaal) investeren in bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en goede wandelpaden. Hierdoor wordt dit een gebied waar Waddinxveners dichtbij huis kunnen genieten van het natuurlijke en culturele karakter van deze polder.

In Waddinxveen hebben we veel groene bermen. Als het aan de PCW ligt, maken we hier bloemrijke bermen van: dat is mooi en het verhoogt de biodiversiteit in onze gemeente.

Thema 5: Hart voor goede bereikbaarheid

De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeers-veiliger maken.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. De infrastructuur in én rond Waddinxveen mee laten ontwikkelen met de groei van de gemeente
 2. Investeren in meer en betere (snel)fietspaden.
 3. Een veilige en breed gedragen oplossing zoeken voor de verkeersproblemen op de Brugweg.
 4. Bevorderen van het gebruik van openbaar vervoer.
 5. Een verlaging van de snelheid op de Henegouwerweg en de Kanaaldijk.
 6. Rotondes en oversteekplaatsen veiliger maken door meer overzicht te creëren en beter te verlichten.

De PCW wil bij de verdere groei van Waddinxveen de infrastructuur mee laten ontwikkelen. Dat betekent het waarborgen van een goed bereikbaar Waddinxveen en een verbetering van de verkeersveiligheid.

Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Verkeersveiligheid heeft alles te maken met snelheid en overzicht. Daarom willen we de rotondes in Waddinxveen veiliger maken door meer overzicht te geven aan weggebruikers en de verlichting te verbeteren.

De PCW wil weggebruikers zonder bestemming in Waddinxveen ontmoedigen ons dorp binnen te rijden. De geplande aanleg van de Bodegravenboog en de Bentwoudlaan zorgen voor aantrekkelijke alternatieve routes. De wegen binnen de bebouwde kom kunnen vervolgens veiliger worden ingericht.

De PCW wil door het aanleggen van (snel)fietspaden inwoners aanmoedigen vaker de fiets te pakken.
Naast het stimuleren van het fietsgebruik, vindt de PCW dat het gebruik van openbaar vervoer volop mogelijk moet zijn voor alle inwoners.

Thema 6: Hart voor ondernemers

De PCW wil zich inzetten voor de bedrijven en ondernemers in Waddinxveen.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Bevorderen van een gezond en duurzaam ondernemersklimaat.
 2. Stimuleren van het OPW om het ondernemersfonds 2.0 (voor en door de ondernemers) voortvarend in te voeren.
 3. Geen 24-uurs economie, rust op zondag is een groot goed. We zijn dan ook tegen verdere verruiming van de winkelopenstelling op zondag.
 4. Behoud van lokale winkelstrips, die voorzien in lokale behoeften en een sociale functie hebben.
 5. Voldoende aandacht voor de vele zzp’ers en kleine ondernemingen in Waddinxveen.
 6. Uitbreiding van het aantal bedrijventerreinen en winkelgebieden met het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Bedrijven en ondernemers zijn onmisbaar in Waddinxveen. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze creëren werk en zorgen voor innovaties.

De PCW wil een sterk en breed gedragen OPW (Ondernemers Platform Waddinxveen), dat op een deskundige wijze door de gemeente wordt ondersteund.

De PCW wil een bruisend centrum met blijvende beleving en een goede combinatie van winkelen, ontspanning en ontmoeting. Daarnaast handhaven we de levendige winkelstrips in de wijken, die voorzien in lokale behoeften en een sociale functie hebben.

De PCW wil voldoende aandacht voor de vele zzp’ers en kleine ondernemers in Waddinxveen. Dit kan onder meer door het beschikbaar stellen van voldoende flexplekken in publieke ruimtes en ruimte voor start-ups.

Thema 7: Hart voor goed onderwijs

De PCW wil blijvende aandacht voor goede huisvesting van scholen en kinderopvangcentra.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Een tweejaarlijkse evaluatie van het IHP (Integraal Huisvestingsplan), met daarin de actualisaties van de leerling-prognoses.
 2. Als gemeente actiever meedenken over de huisvesting van de kinderopvangcentra.
 3. Veilige schoolomgevingen waarbij de nadruk ligt op het lopend of met de fiets brengen van de kinderen.
 4. Bijzondere aandacht voor kinderen die speciaal onderwijs moeten volgen door het leerlingenvervoer goed te regelen (door ouders of verzorgers tegen vergoeding hun kind te laten brengen en ophalen of door taxi’s met goed communicerende chauffeurs en aandacht voor de kinderen).

Voor de groei van Waddinxveen en het houden van een aantrekkelijk woon- en werkklimaat zijn goede basisscholen, integrale kindcentra en een school voor voortgezet onderwijs belangrijk.

De PCW wil blijvend aandacht voor goede en betaalbare voorzieningen voor alle kinderen en jongeren in Waddinxveen.

De PCW vindt het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen worden gebracht met de fiets of lopend. We zien wachtlijsten en tekorten in de kinderopvang en willen dat de gemeente blijft helpen bij het zoeken en vinden van een gepaste locatie voor kinderopvang. Het mooiste is een plekje in of dicht bij een basisschool, zodat er een doorlopende leerlijn en goede overdracht kan zijn.

Thema 8: Hart voor cultuur

De PCW wil cultuur en historie meer zichtbaar maken voor de inwoners van Waddinxveen.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Aandacht voor de historie van Waddinxveen door het behouden van vertelbanken, door meer oude panden op de monumentenlijst en door de speciale lessen van Stichting Vonk op de basisscholen.
 2. Het culturele aanbod voor iedereen toegankelijk houden. Dit kan door het behouden van de minimaregelingen.
 3. Inzetten op het terugdringen van laaggeletterdheid door het stimuleren van de activiteiten van Bibliotheek de Groene Venen.

Waddinxveen heeft een rijke historie die zichtbaar wordt gemaakt door bijvoorbeeld de vertelbanken in ons dorp, maar ook in de toenemende hoeveelheid oude panden op de monumentenlijst.

De PCW wil dat de historie wordt bewaard en ook wordt doorverteld aan de kinderen in Waddinxveen door het speciale lesmateriaal van Stichting Vonk.
God geeft mensen culturele en muzikale gaven en talenten die goed tot hun recht kunnen komen in Waddinxveen.

De PCW is daarom blij met het brede aanbod van culturele activiteiten. Culturele activiteiten kunnen bijdragen aan de gezondheid van onze inwoners, zowel jong als oud.

De PCW vindt het belangrijk dat de minimaregelingen blijven bestaan en dat zo iedereen mee kan (blijven) doen aan een culturele activiteit.

Thema 9: Hart voor veiligheid

De PCW wil een Waddinxveen waar inwoners zich veilig en gehoord voelen.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Zichtbare aanwezigheid van de politie en boa’s in Waddinxveen. Zij zijn de ogen en oren van de wijken. De PCW wil een 6e wijkagent voor Waddinxveen.
 2. Stimuleren van burgerinitiatieven (preventie-apps, Burgernet).
 3. Nauwe samenwerking met buurgemeenten om regionale criminaliteit tegen te gaan.
 4. Alert reageren op signalen van ondermijning.

Als inwoner van Waddinxveen wilt u veilig kunnen leven. Inwoners, winkeliers, scholen, politie, boa’s en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin de jeugd veilig naar school gaat, kinderen ruimte hebben om te spelen, volwassenen met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen onbezorgd over straat kunnen, actief kunnen zijn en voluit van het leven kunnen genieten.

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de PCW haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met hart voor Waddinxveen. Door het oplossen van onveilige verkeerssituaties en het tegengaan van drank- en drugsgebruik wordt een veilige leefomgeving gecreëerd.

Ook in Waddinxveen is er sprake van ondermijning. Ondermijning is een probleem dat de maatschappij aantast en zelfs kan ontregelen en daarom vindt de PCW dat we als gemeente in samenwerking met de veiligheidspartners hier daadkrachtig op moeten reageren.

Thema 10: Hart voor goed bestuur

De PCW wil een slagvaardige, servicegerichte en wendbare organisatie.

Hoe willen we dit bereiken?

 1. Solide en gedegen financieel beleid om blijvend te investeren in goede voorzieningen (zoals bijv. een nieuw zwembad).
 2. Voldoende buffers om tegenvallers te kunnen opvangen.
 3. Onderzoek naar alternatieven van afvalinzameling en afvalscheiding om daarmee de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
 4. Inzetten op de laagste woonlasten van de regio.
 5. Anticiperen op de te verwachten investeringen in de toekomst.
 6. Toegankelijke dienstverlening met persoonlijke aandacht.

Een voorwaarde voor het goed besturen van de gemeente Waddinxveen is een wendbare en slagvaardige organisatie, die toegerust is om het toenemend aantal taken goed uit te voeren.

Als inwoner van Waddinxveen wilt u een goede leefomgeving, uitstekende gemeentelijke dienstverlening én zo laag mogelijke woonlasten. Dat is ook waar we als PCW voor staan. Wij vinden het belangrijk dat we de besluiten die we nemen en de keuzes die we maken goed financieel onderbouwen en verantwoorden. Het gemeenschapsgeld dient doelmatig en effectief te worden ingezet.

Een OZB-verhoging sluiten wij niet geheel uit, maar zien dit als laatste middel om de gemeentefinanciën sluitend te krijgen. Door het creëren van buffers moeten onverwachte tegenvallers opgevangen kunnen worden.

De PCW vindt dat er een onderzoek moet komen naar de manier van afvalinzameling. Onderdeel van dat onderzoek is het nascheiden van restafval. Doel is om daarmee de afvalstoffenheffing beheersbaar te krijgen in de toekomst.

Download hier de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 21 maart.

Lees mee

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.

Hart voor goede bereikbaarheid – De PCW wil een bereikbaar Waddinxveen en bestaande wegen verkeersveiliger maken.
»