Bestemmingsplannen, openbare ruimte en zomerreces

Geschreven op: | Door: Peter van den Berg

Afgelopen woensdag 9 juli was de laatste gemeenteraadsvergadering voor de zomervakantie. Aan de orde waren onder andere de Visie op het Beheer van de Openbare Ruimte, de uitgangspunten van het parkeerbeleid en de bestemmingsplannen Glasparel+ en Ruimte-voor-Ruimteregeling polder Bloemendaal.

Bestemmingsplan Glasparel+
Glasparel is een Uitvoering van het ruimtelijk beleid in de regio en Waddinxveen Als PCW hechten wij eraan een betrouwbare overheid te zijn. Vanaf 2000 praten we, in opdracht van rijk en denk dan aan ik meen de vierde nota ruimte, met provincie en regio over invulling Zuidplaspolder. In 2004 zijn daar afspraken over gemaakt en is beleid vastgesteld. Dat beleid doet ook uitspraken over dit gebied. Het leek ons bestuurlijk onjuist en niet collegiaal om daar nu afstand van te nemen.

Waarom steunen wij deze ontwikkelingen:
1. Belangrijke pijler totstandkoming Bentwoudlaan;
2. Grote stimulans werkgelegenheid in Waddinxveen en regio;
3. De Beeldkwaliteit wordt gegarandeerd (daarmee wordt ook motie PCW uitgevoerd);
4. Er ligt een hoge duurzaamheidsambitie.

Bestemmingsplan polder Bloemendaal
Het bestemmingsplan Glasparel+ gaat over de zuidwest kant van Waddinxveen. Het bestemmingsplan Ruimte-voor-Ruimteregeling polder Bloemendaal gaat over de oostkant van Waddinxveen. Door een mooie subsidieregeling vanuit de provincie en intensieve samenwerking door en met ondernemers uit deze polder kan verpaupering van het gebied worden tegengegaan, worden natuurwaarden versterkt, krijgt het Veenweidegebied een impuls. Dit voorstel kon dus onze instemming krijgen.

Visie Openbare Ruimte
Als voorloper op nieuwe gemeentelijke beheerplannen is de Beleidsvisie Openbare Ruimte aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze visie maakt afwegingen en keuzes met betrekking tot bijvoorbeeld begroeiing, onderhoud openbare ruimte, kwaliteit winkelcentra etc. Voor de PCW waren volgende overwegingen belangrijk:
1. Gebiedsdifferentiatie goed uitgangspunt;
2. Daling naar niveau naar C onwenselijk. Als Waddinxveen de ondernemers vriendelijkste gemeente wil worden dan moeten we het kwaliteitsniveau op bedrijventerreinen zeker niet omlaag te brengen;
3. Stijging winkelcentra naar niveau A goed uitgangspunt in kader beleefbaarheid leefomgeving en de citymarketing.

Overleg regio
Afgelopen maandag hadden we een boeiend overleg met de ChristenUnie en SGP-fracties uit de regio. Leerzaam en goed om elkaar te spreken over diverse thema's die ons allen raken.


Zomerreces
Na deze raadsvergadering begint het zomerreces. Een tijd om de pc en het bureau eens op te ruimen. Tijd voor rust, een lekker stukje fietsen en een ontspannen en goed boek. Ik zie er naar uit, evenals dat ik er naar uitzie na dit reces, bij gezondheid, de raadsverantwoordelijkheid weer te vervolgen!!

Peter van den Berg
(Raadslid PCW)

« Naar het overzicht

Lees mee

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.

Hart voor groen – De PCW wil een groene hoofdstructuur in Waddinxveen.
»